Sivistyslautakunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry

PRIDno-2021-2579

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Läntinen tanssin aluekeskus (LTA) on yksi Suomen seitsemästä tanssin aluekeskuksesta. Aluekeskustoiminnan keskeiset tavoitteet ovat sen käynnistämisestä lähtien olleet tanssin toimialan kehittäminen, tanssin saatavuuden ja saavutettavuuden alueellinen ja sosiaalinen edistäminen sekä tanssitaiteilijoiden työllisyyden parantaminen. Kehittämistyö perustuu tanssitaiteen erityispiirteiden perinpohjaiseen tuntemukseen ja tähtää monialaisen ja korkealaatuisen yhteistyön ja osaamisen edistämiseen yhteiskunnassa. 

Porin kaupunki ja Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry solmivat ensimmäisen avustussopimuksen vuonna 2005, jolloin yhdistys otettiin kulttuuritoimen ilman erillishakua myönnettävien vuosiavustusten piiriin. Nykyinen, vuonna 2018, solmittu sopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun asti ja sopimuksessa sovittu kaupungin vuosiavustus on ollut merkittynä talousarviokirjaan ja siten varattuna aina vuosittain sivistystoimialan tilinavauksessa kulttuuriyksikön myöntämäksi toiminta-avustukseksi.

Porin kaupunginhallituksen 28.9.2020 (§ 501) hyväksymien uusittujen avustusperiaatteiden mukaisesti talousarviokirjaan ei tulla enää merkitsemään suoria toiminta-avustuksia vaan mainittujen toiminta-avustusten saajat pyritään saattamaan neuvottelujen pohjalta Porin kaupungin sopimuskumppaneiksi tai noudattamaan samaa hakumenettelyä muiden toimijoiden kanssa.

Nyt solmittavan sopimuksen tarkoituksena on sopia osapuolten välisestä yhteistyöstä ja yhdistykselle maksettavasta 20 000€ vuosittaisesta avustuksesta tanssin aluekeskustyön vahvistamiseksi ja kehittämiseksi Porissa.

Tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys edistää tanssitaiteen tasa-arvoista saatavuutta ja saavutettavuutta, vahvistaa tanssitaiteilijoiden työllistymisedellytyksiä sekä kehittää taidelähtöisiä kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointipalveluita Porin kaupungissa.

Kumppanuussopimuksen myötä Porin kaupunki vahvistaa asemaansa kulttuurimyönteisenä tapahtumakaupunkina luoden uusia työskentelymahdollisuuksia esittävien taiteiden ammattilaisille ja mahdollistaen asukkailleen yhä parempia ja monipuolisempia kulttuuripalveluita.

Kumppanuussopimusneuvotteluihin ovat osallistuneet yhdistyksen toiminnanjohtaja sekä kaupungin puolelta kulttuuriyksikön päällikkö ja avustustyöryhmän puheenjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry:n kanssa siten, että kaupunginhallitus

  • hyväksyy Porin kaupungin ja Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry:n välisen kumppanuussopimuksen ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa sivistystoimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta;
  • budjetoi vuosille 2022-24 yhdistykselle 20 000 euron vuosittaisen avustuksen toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen, sekä
  • nimeää yhdistyksen hallituksen jäseneksi Jyri Träskelinin ja varalle Paula Kauppilan

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Tuomas Hatanpää, Tiina M Toivonen, Pia Markkanen, Tiina K Lehtonen, Paula Kauppila, Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.