Sivistyslautakunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Pori Sinfoniettan syksyn 2021 lippujen hinnat ja kortit

PRIDno-2021-2660

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Pori Sinfonietta julkaisee normaalisti syyskauden ohjelmiston touko-kesäkuussa. Tänä vuonna koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilanteen ja epävarmuuden vuoksi kausi julkaistaan myöhemmin, näillä näkymin elokuussa. Ja kausi julkaistaan mahdollisesti osissa, kuten keväälläkin. Edellä mainituista syistä ei syksyllä julkaista myöskään koko kauden kausiesitettä.

Pori Sinfoniettan kevätkauden kaikki konsertit toteutettiin maksuttomina verkkokonsertteina orkesterin YouTube-kanavalla ilman liveyleisöä. Tämän mahdollisti OKM:n myöntämä 50 000 euron avustus. Kevätkauden päätteeksi, kesäkuun alussa, orkesteri jalkautui pienryhmissä soittamaan palvelutalojen pihoihin.

Lippujen perushinnat pysyvät syksyllä ennallaan ja ovat pääsääntöisesti (ilman toimituskuluja):

- 25 € normaali        
- 22 € Länsi-Suomen Osuuspankin omistajajäsenet         
- 19,50 € eläkeläiset ja työttömät                             
- 7 € opiskelijat ja lapset   
- 4 € opiskelijoiden konserttipäivänä ostaman lipun hinta. Opiskelijan tulee esittää opiskelijakortti.
- 3 euron alennus normaalihintaisesta lipusta Porin kaupungin työntekijöille.

Erilaisten yhteistyö- /erikoiskonserttien ja -produktioiden lippujen hinnat määritellään produktiokohtaisesti.

Pori Sinfoniettan lipunmyynnistä tehdään sopimus Ticketmaster Suomi kanssa Teknisen toimialan kautta. Tähän saattaa tulla muutoksia.
Lippujen hintaan lisätään Ticketmaster Suomen toimituskulu.

Toimituskulut tällä hetkellä:
lipun hinta 0-10 €, toimituskulu 1 €/lippu;
lipun hinta 10,01-20 €, toimituskulu 2,50 €/lippu;
lipun hinta 20,01-40€, toimituskulu 3 €/lippu.

Lippuja voi ostaa netistä www.ticketmaster.fi  ja Ticketmasterin lipunmyyntipisteistä, joita Porissa ovat tällä hetkellä Visit Pori Oy (Yrjönkatu 13), Mikkolan Prisma ja Länsi-Porin Prisma. Aiemmin lippuja oli mahdollista ostaa keskustassa myös Sokoksen lipunmyyntipisteestä, joka palveli illalla ennen konserttia Yrjönkadun toisella puolella. Sokoksessa ei kuitenkaan ole enää lipunmyyntipistettä ja Promenadikeskuksessa ei ole edelleenkään lipunmyyntiä. Kun Promenadikeskus jälleen avautuu yleisölle, lipunmyyntiin tulisi löytää toimiva, asiakaslähtöisempi ratkaisu.

Ryhmäalennusta Pori Sinfoniettan omiin konsertteihin annetaan 20-99 hengen ryhmille 15 % ja sitä suuremmille ryhmille 20 %. Ryhmävaraukset tehdään suoraan Pori Sinfoniettan toimistoon.

Syyskaudella 2021 Pori Sinfonietta ei myy kausikortteja vallitsevan koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen, epävarmuuden ja mahdollisten yleisömäärärajoitusten vuoksi. Linjaus syyskauden kausikorttien suhteen on samansuuntainen muiden Suomen sinfoniaorkestereiden kanssa. Kausikortti oikeuttaisi vakiopaikkaan Promenadisalissa kausikorttikonserteissa.

Kymppikortti oikeuttaa kymmeneen konserttikäyntiin ja on voimassa yhden vuoden ostopäivästä alkaen. Se ei sisällä vakiopaikkaa. Paikkalipusta maksetaan edellä mainittu toimituskulu. Mikäli tilaa on, normaalitilanteessa kortilla on päässyt myös ilman paikkalippua vapaana olevalle paikalle. Korona-aikana kaikilla tulee olla paikkalippu. Kymppikorttien hinnat pysyvät samoina: perushinta 200 €, eläkeläiset/työttömät 160 €, opiskelijat/lapset 60 €. Kymppikortti koskee pääsääntöisesti Pori Sinfoniettan omia, normaalihintaisia konsertteja. Konsertit on merkitty esitteisiin ja markkinointimateriaaleihin kymppikorttilogolla.

Porin koululaiset pääsevät Pori Sinfoniettan järjestämiin konsertteihin veloituksetta opettajan johdolla ja ennakkoon sopien. Taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän mukaista opetusta antavien oppilaitosten, Palmgren-konservatorion, Pianokoulu Subiton ja Musiikkikoulu Musiikki-Huidan opiskelijat pääsevät kymppikorttilogolla merkittyihin konsertteihin maksutta (Kultt. ltk. 30.9.2010, §201). Mahdolliset vammaisten ja seniorien tukihenkilöt pääsevät konsertteihin maksutta (Kultt.ltk 29.11.2006, §254). Myös sota- ja rintamaveteraanit, lotat ja sotainvalidit sekä heidän mahdolliset henkilökohtaiset avustajansa kuuluvat Pori Sinfoniettan maksuttomiin kävijöihin (Kultt. ltk. 25.10.2007, §199). Maksuton sisäänpääsy edellyttää kävijältä etuisuuden todentamista. Edellä mainituilla ja muilla vapaalipuilla ja vapaakorteilla konserttiin tulijoilla tulee korona-aikana olla paikkalippu, joka tulee noutaa ennakkoon toimitusmaksua vastaan Visit Pori Oy:n toimipisteestä (Yrjönkatu 13) sen aukioloaikoina.

Vapaakorttikäytäntö säilyy ennallaan, mikäli rajoituksista voidaan syksyllä luopua. Paikkalipun toimituskulu on edellä mainittu. Koska Promenadikeskuksessa ei ole lipunmyyntipistettä, paikkalippu vapaakortilla tulee noutaa ennakkoon Visit Pori Oy:n toimipisteestä sen aukioloaikoina. Normaalitilanteessa kortilla on päässyt myös ilman paikkalippua vapaana olevalle paikalle, mikäli tilaa on ollut, mutta korona-aikana kaikilla tulee olla paikkalippu. Vapaakortit ovat voimassa kymppikorttilogolla merkityissä konserteissa. Mikäli pandemiasta johtuvat yleisömäärärajoitukset ja edellytykset turvaväleistä yleisötilaisuuksissa kuitenkin jatkuvat syksyllä, vapaakorttikäytäntöä tarkastellaan uudestaan rajoitukset huomioiden.

Intendentti voi kauden aikana tehdä harkintansa mukaan erilaisia tarjouskampanjoita tai kutsua sidosryhmiä veloituksetta konsertteihin.

Lisäksi nyt koronatilanteen aiheuttamien rajoitusten vuoksi maksuttoman konserttitoiminnan ja striimattujen konserttien tarve voi jatkua ja lippujen hintoihin saattaa olla tarvetta tehdä muutoksia nopeasti. Intendentti voi tehdä tarvittavia muutoksia tilanteen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn mukaan lippujen ja kymppikorttien hinnat sekä vapaakortti- ja vapaalippukäytännön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Jaakko Jäntti poistui tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 17.36.

Tiedoksi

Leena Harmaala, Paula Kauppila, Tiina Kudjoi

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi