Sivistyslautakunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Virantoimitusvelvollisuuden muutos

PRIDno-2021-2612

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 15.6.2020 on päätetty Reposaaren koulun osalta, että koulun toiminta jatkuu vuosiluokkien 1-6 kouluna Reposaaressa. Perusopetuslain (21.8.1998/628) 37§ mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Meri-Porin yhtenäiskoulun virantoimitusvelvollisuutta on muutettu sivistyslautakunnan päätöksillä 1.1.2019 alkaen niin, että hän hoitaa oman virkansa ohella myös Reposaaren koulun rehtorin tehtävät. Reposaaren koulun osalta tarkoituksenmukaista jatkaa rehtorin tehtävien hoitamista Meri-Porin yhtenäiskoulun rehtorin toimesta. Koulun seuraavaa lukuvuotta on suunniteltu yhtenäiskoulun rehtorin toimesta, ja asia on huomioitu myös hänen työn vaativuuden arvioinnissaan sekä opetusvelvollisuudessaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää muuttaa Meri-Porin yhtenäiskoulun rehtorin virantoimitusvelvollisuutta 1.8.2021-31.7.2022 niin, että hän hoitaa oman virkansa ohella myös Reposaaren koulun rehtorin tehtävät.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toni Ranne, Niina Karinen

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi