Sivistyslautakunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

PRIDno-2021-2483

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Porin Lyseon lukio ja Porin suomalaisen yhteislyseon lukio muodostavat uuden Porin lukion 1.8.2021 alkaen. Lukioiden toiminnot keskittyvät samaan rakennukseen 1.8.2022 alkaen, ja tässä yhteydessä myös Porin suomalaisen yhteislyseon koulu ja Lyseon koulu yhdistyvät.

Uudessa tilanteessa opetustarpeita tarkastellaan uudelleen. Rehtorit ovat valmistelleet asiaa. Kuvataiteen opetuksen osalta työnantaja on suunnitellut, että

  • [peitetty], virkanimike lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori, opettaisi 1.8.2022 alkaen vain lukiokoulutuksessa, ja virkanimike muutettaisiin lukiokoulutuksen lehtoriksi.
  • [peitetty], virkanimike perusopetuksen ja lukion yhteinen lehtori, opettaisi 1.8.2022 alkaen vain perusopetuksessa, ja virkanimike muutettaisiin perusopetuksen lehtoriksi.
  • [peitetty], virkanimike perusopetuksen ja lukion yhteinen lehtori, opettaisi 1.8.2022 alkaen pääsääntöisesti lukiossa mutta tunteja olisi myös perusopetuksessa, virkanimike olisi lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori.

Heidän kanssaan on käyty yt-menettely 11.5.2021. He kaikki ovat tyytyväisiä työnantajan esitykseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää muuttaa virantoimitusvelvollisuuksia niin, että 

  • [peitetty] opettaa 1.8.2022 alkaen vain lukiokoulutuksessa
  • [peitetty] opettaa 1.8.2022 alkaen vain perusopetuksessa ja
  • [peitetty]opettaa 1.8.2022 alkaen pääsääntöisesti lukiossa, mutta tunteja olisi myös perusopetuksessa.

Lisäksi sivistyslautakunta velvoittaa sivistystoimialan tekemään vaadittavat esitykset virkanimikkeiden muuttamisesta HR-yksikköön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

[peitetty], Niina Karinen

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi