Sivistyslautakunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

PRIDno-2021-2481

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Porin Lyseon lukio ja Porin suomalaisen yhteislyseon lukio muodostavat uuden Porin lukion 1.8.2021 alkaen. Lukioiden toiminnot keskittyvät samaan rakennukseen 1.8.2022 alkaen, ja tässä yhteydessä myös Porin suomalaisen yhteislyseon koulu ja Lyseon koulu yhdistyvät.

Uudessa tilanteessa opetustarpeita tarkastellaan uudelleen. Rehtorit ovat valmistelleet asiaa. Musiikin opetuksen osalta työnantaja suunnittelee, että

  • [peitetty], virkanimike perusopetuksen ja lukion yhteinen lehtori, opettaisi 1.8.2022 alkaen vain lukiokoulutuksessa, ja virkanimike muutetaisiin lukiokoulutuksen lehtoriksi.
  • [peitetty], virkanimike perusopetuksen ja lukion yhteinen lehtori, opettaisi 1.8.2022 alkaen vain perusopetuksessa, ja virkanimike muutettaisiin perusopetuksen lehtoriksi.
  • [peitetty], päätoiminen tuntiopettaja, opetus lukuvuonna 2020-2021 vain lukiokoulutuksessa, opettaisi tarpeen mukaan sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa 1.8.2022 alkaen ja päätoimisuus taattaisiin kokoamalla opetustunnit em. koulumuodoista.   

VIranhaltijoiden kanssa on käyty yt-menettely 10.5.2021. Heillä ei ole huomautettavaa työnantajan esitykseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää muuttaa virantoimitusvelvollisuutta seuraavasti:

  • [peitetty] opettaa 1.8.2022 alkaen vain lukiokoulutuksessa
  • [peitetty] opettaa 1.8.2022 alkaen vain perusopetuksessa
  • [peitetty] opettaa lukuvuonna 2020-2021 vain lukiokoulutuksessa ja tarpeen mukaan sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa 1.8.2022 alkaen ja päätoimisuus taattaisiin kokoamalla opetustunnit em. koulumuodoista.

Lisäksi sivistyslautakunta päättää velvoittaa sivistystoimialan tekemään esityksen virkanimikkeiden muuttamisesta HR-yksikköön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

[peitetty], Niina Karinen

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi