Sivistyslautakunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

PRIDno-2021-2482

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

[peitetty] työskentelee Porin opetusyksikössä lukion virka-apulaisrehtorina, ensisijainen sijoituspaikka Porin Lyseon lukio. Porin Lyseon lukio ja Porin suomalaisen yhteislyseon lukio muodostavat uuden Porin lukion 1.8.2021 alkaen. Lukioiden toiminnot keskittyvät samaan rakennukseen 1.8.2022 alkaen.Lukioiden yhdistyessä niiden hallintoa järjestellään uudelleen.

Työnantaja ehdottaa, että [peitetty]virantoimitusvelvollisuutta muutetaan 1.8.2021 alkaen niin, että uusi virka  olisi lukiokoulutuksen vuosityöaikainen opinto-ohjaaja. Virantoimitusvelvollisuuden muutoksella on vaikutusta työaikaan ja palkkaukseen, joissa noudatetaan muiden Porin lukion opinto-ohjaajien palkkausta ja työaikaa. Kesäajan työaika saattaa poiketa muiden ohjaajien vastaavasta. Tehtäväkohtaisen palkan erotus nykyisen tehtävän mukaiseen palkkaan katetaan henkilökohtaisella lisällä. Virka sijoitetaan suoraan opetusyksikön päällikön alaisuuteen. Tehtäviin kuuluu Ohjaamossa asioivien nuorten ohjaamista sekä oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyviä tehtäviä. Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyen tehtävään kuuluu kuntakohtaisena oppivelvollisuuskorodinaattorina toimimista, sisältäen mm. Valpas-järjestelmän käyttämistä. Syksyllä 2022 käynnistyy mahdollisesti ns. TUVA-koulutusta, ja tähän liittyviä ohjaustehtäviä saatetaan liittää silloin mukaan tehtävän hoitamiseen. Tehtävänkuva ja työn suorittamispaikat täsmentyvät myöhemmin.

[peitetty]kanssa on käyty yt-menettely 19.4.2021 ja 14.5.2021. Hän ei vastusta työnantajan esitystä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että  [peitetty] virantoimitusvelvollisuutta muutetaan 1.8.2021 alkaen niin, että uusi virka olisi lukiokoulutuksen vuosityöaikainen opinto-ohjaaja. Virantoimitusvelvollisuuden muutoksella on vaikutusta työaikaan ja palkkaukseen, joissa noudatetaan muiden Porin lukion opinto-ohjaajien palkkausta ja työaikaa. Kesäajan työaika saattaa poiketa muiden ohjaajien vastaavasta. Virka sijoitetaan suoraan opetusyksikön päällikön alaisuuteen. Tehtäviin kuuluu Ohjaamossa asioivien nuorten ohjaamista sekä oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyviä tehtäviä. Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyen tehtävään kuuluu kuntakohtaisena oppivelvollisuuskorodinaattorina toimimista, sisältäen mm. Valpas-järjestelmän käyttämistä. Syksyllä 2022 käynnistyy mahdollisesti ns. TUVA-koulutusta, ja tähän liittyviä ohjaustehtäviä saatetaan liittää silloin mukaan tehtävän hoitamiseen. Tehtävänkuva ja työn suorittamispaikat täsmentyvät myöhemmin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

[peitetty], Niina Karinen

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi