Sivistyslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Edustajien valinta Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen ja -seminaariin 23.11.2021

PRIDno-2021-5137

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingissä Sokos Hotel Presidentissä (Eteläinen Rautatiekatu 4) tiistaina 23.11.2021 klo 11. Ennen varsinaista kokousta klo 10 valmistellaan orkesteriryhmissä mm. hallitusvalintoja. Kokouksiin voivat osallistua kaikki kokousedustajat.

Porin kaupungilla, jonka ylläpitämässä orkesterissa on 20-59 päätoimista muusikkoa, on oikeus lähettää kokoukseen kolme (3) äänivaltaista edustajaa. Kaikkia kolmea ääntä voi käyttää myös yksi henkilö. Syyskokouksessa äänioikeutta käyttävän virallisen kokousedustajan on esitettävä sivistyslautakunnan valtakirja. Valtakirjasta tulee ilmetä viralliset kokousedustajat/-edustaja ja kunkin edustajan äänimäärä. Kokouksessa mm. valitaan yhdistyksen hallitus toimikaudeksi 2021-2022.  

Mikäli jäsenorkesterin virallinen edustaja osallistuu vain syyskokoukseen ilman tarjoiluja, osallistuminen on maksuton. Syysseminaarin osallistumismaksu on 110 euroa. Maksu kattaa seminaariohjelman Saavutettavat  orkesterit -seminaarin ohjelma, lounaan ja kahvit.

Ilmoittautumislomake löytyy https://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/ilmoittaudu/?id=142 sivulta www.sinfoniaorkesterit.fi kohdasta ”Tapahtumat”.

Osallistumismaksut Pori Sinfoniettan edustajien osalta korvataan orkesterin määrärahoista ja luottamushenkilöiden osalta sivistystoimen hallinnon määrärahoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää virallisen/viralliset kokousedustajan/-edustajat ja edustajan/edustajien äänimäärät sekä valitsee mahdolliset syysseminaariin osallistuvat lautakunnan jäsenet.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti valita viralliseksi kokousedustajaksi intendentti Leena Harmaalan ja valtuutti hänet käyttämään Porin kaupungin kaikki kolme ääntä.

Lisäksi sivistyslautakunta päätti, että lautakunnan jäseniä ei osallistu.

Tiedoksi

Leena Harmaala, Paula Kauppila

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi