Sivistyslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Porin Seudun Työttömät ry

PRIDno-2021-1193

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Esittelijä poisti asian sivistyslautakunnan esityslistalta 14.9.2021. Asian tarkempi esittely on luettavissa historiatiedoista.

Täydennys esittelytekstiin:

Kumppanuussopimuksen valmistelu perustuu yhdistyksen harjoittamaan yleishyödylliseen toimintaan,  kohderyhmän tarpeisiin sekä olemassa olevaan yhteistyöhön kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa. Kumppanuussopimuksen tarkoituksena on edistää kaupungin omia palveluita tukevaa ja täydentävää, kaupunkilaisten hyvinvointia parantavaa kolmannen sektorin toimintaa. Kumppanuussopimusneuvotteluissa etsitään toiminnan ja yhteistyön kehittämispotentiaalia sekä kartoitetaan olennaisia tapoja tukea yhdistyksen toimintaedellytyksiä. 

Vuosittaisen avustuksen määrän määrittelyssä huomioidaan yhdistyksen toiminnan volyymi ja laatu sekä toimintaan osallistuvan ja/tai siitä hyötyvän kohderyhmän laajuus ja toiminnan merkitys kohderyhmälle. Taloudellisessa tarkastelussa arvioidaan yhdistyksen toimintakustannuksia ja tuottoja, rahoituspohjaa sekä yhdistyksen muita mahdollisesti saamia etuja. Kaupungin omistamissa tiloissa toimivat yhdistykset saavat kumppanuussopimuksesta vuosittaisen avustuksen ohella toimitilaetua, sillä kumppaniyhdistyksiltä ei laskuteta vuokraa toimitiloista. Toimitilaetu muodostuu vuokrasta sekä vuokrasopimukseen mahdollisesti sisältyvästä sähköstä, lämmöstä, vedestä, jätemaksuista ja kiinteistönhoidosta.

Kaupungilla ei ole mahdollisuutta tarjota kaikille kumppaniyhdistyksille maksuttomia toimitiloja, joten valtaosa yhdistyksistä toimii vapailta markkinoilta vuokraamissaan toimitiloissa maksaen niistä markkinaehtoista vuokraa. Tasapuolisuuden vuoksi on avustussummaa määriteltäessä otettava huomioon yhdistyksen kaupungilta saama toimitilaetu.

Porin Seudun Työttömät ry toimii kaupungin omistamissa tiloissa Mikonkadun ja Katariinankadun risteyksessä. Yhdistyksen käytössä on neljä rakennusta, joiden pinta-ala on yhteensä 967,5 m2. Tästä muodostuvan toimitilaedun suuruus on 68 500 euroa vuodessa. Yhdessä esitetyn vuosittaisen 65 000 euron avustuksen kanssa yhdistyksen saaman avustuksen kokonaismäärä on 133 500 euroa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Päätös hyväksyttiin äänin 8-4.

Kokouskäsittely

Niko Viinamäki esitti Marianne Ostamon kannattamana, että Porin Seudun Työttömät ry:n avustuksen suuruus nostetaan 100.000 euroon.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu muutosehdotus, joten on äänestettävä.

Sivistyslautakunta hyväksyi seuraavan äänestysehdotuksen: JAA = pohjaehdotus, EI = Niko Viinamäen esittämä ja Marianne Ostamon kannattama esitys, että Porin Seudun Työttömät ry:n avustuksen suuruus nostetaan 100.000 euroon.

Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä pohjaehdotuksen puolesta annettiin 8 ääntä, Viinamäen tekemän muutosesityksen puolesta 4 ääntä, ei tyhjiä.

Äänestystulokset

  • Jaa 8 kpl 67%

    Nelly Pitkänen, Julia Liljegren, Juha Joutsenlahti, Henna Kyhä, Martti Lundén, Juha Kantola, Sonja Myllykoski, Neea Kähkönen

  • Ei 4 kpl 33%

    Marianne Ostamo, Niko Viinamäki, Jani-Petteri Pajukoski, Antti Karumäki

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Porin Seudun Työttömät ry

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.