Sivistyslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Perusopetuksen oppilaanohjauksen opetussuunnitelman muuttaminen ja ohjaussuunnitelman laatiminen

PRIDno-2021-3031

Valmistelija

  • Kirsi Nuorsaari, kirsi.nuorsaari@pori.fi

Perustelut

Opetushallitus on antanut 9.3.2021 määräyksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallituksen määräys nro 104/011/2014) muuttamisesta lukujen 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut sekä 15.4.19 Oppilaanohjaus osalta. Porin kaupungin perusopetuksen oppilaanohjauksen opetussuunnitelma (sivistyslautakunta 14.6.2016, § 136) sisältää opetussuunnitelman perusteiden lisäksi paikalliset tarkennukset.

Keskeinen muutos oppilaanohjauksen opetussuunnitelmassa on tukea tarvitsevan oppilaan oikeus saada tehostettua henkilökohtaista ohjausta hänen hakiessaan perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin. Tehostettua henkilökohtaista ohjausta annetaan vuosiluokilla 8 ja 9 ja lisäksi oppilaalle laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. Nämä lisäykset on tehty paikalliseen opetussuunnitelmaan. Lisäksi kuluvan lukuvuoden aikana tarkennetaan tehostetun ohjauksen toimintatapoja ja -malleja yhteistyössä opinto-ohjaajien kanssa sekö lisätään heidän osaamistaan tehostettuun henkilökohtaiseen ohjaukseen liittyen. Oppilaanohjauksen opetussuunnitelman päivittämisen yhteydessä on myös tarkennettu oppilaanohjauksen tavoitteita ja sisältöjä sekä laadittu erillinen ohjaussuunnitelma perusopetuksen opetussuunnitelman liitteeksi. 

Ohjaussuunnitelma on laadittu porilaisten opinto-ohjaajien kesken ja oppilaanohjauksen opetussuunnitelman muutokset on laatinut kaksi Porin kaupungin opinto-ohjaajaa. Sekä ohjaussuunnitelmasta että oppilaanohjauksen opetussuunnitelmasta on pyydetty palautetta yläkouluilta. Annettujen palautteiden pohjalta niitä on täsmennetty. Päivitetty oppilaanohjauksen opetussuunnitelma ja ohjaussuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. Muutetut osiot lisätään Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan sivulle https://peda.net/id/f3d4843c6 ja ne otetaan käyttöön heti.  

Liitteet: 

Perusopetuksen oppilaanohjauksen opetussuunnitelma

Perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivityslautakunta päättää hyväksyä Perusopetuksen oppilaanohjauksen opetussuunnitelman ja ohjaussuunnitelman käyttöönotettavaksi heti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Yläkoulut

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi