Sivistyslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Porin lukion aloituspaikat ja valintaperusteet lukuvuodelle 2022-2023

PRIDno-2021-4489

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Porin lukiossa oli aloituspaikkoja lukuvuodelle 2021-2022 sivistyslautakunnan 17.11.2020 § 244 päätöksen mukaisesti 400. Määrä oli sama kuin lukuvuodelle 2020-2021. Lukuvuoden 2020-2021 toiselle asteelle hakeutuvien ikäluokka Porin sivistystoimen kouluissa oli noin 800 oppilasta. Aloituspaikkoja oli siis noin 50 prosentille ikäluokasta. Porin lukio aloitti hallinnollisesti yhtenä oppilaitoksena 1.8.2021 mutta toimii vielä kahdessa eri toimipisteessä. Toiminnot keskitetään PSYL-kortteliin 1.8.2022 alkaen.

Lukuvuodelle 2022-2023 on lukion kanssa käytyjen keskustelujen perusteella päädytty esittämään 420 opiskelijan sisäänottoa. Lukuvuonna 2021-2022 toiselle asteelle hakeutuvien ikäluokka Porin sivistystoimen kouluissa on noin 900 oppilasta. Lukiopaikkojen määrä olisi siis noin 47 % koulunsa päättävien lukumäärästä. Aiempaa lukuvuotta suurempi ikäluokka ja laajentunut oppivelvollisuus puoltavat sisäänottomäärän kasvattamista. Toisaalta lukuvuoden 2021-2022 hakijamäärä ja opetuksen järjestelyt puoltavat sisäänoton voimakkaan kasvattamisen rajaamista. Kuluvana lukuvuotena lukion yleislinjalla aloitti 287 opiskelijaa, ja nyt esitetään 334 opiskelijan aloituspaikkaa yleislinjalle. Yleislinjan oppilaaksiotto siis kasvaisi tosiasiallisesti 47 opiskelijalla.

Aiempien vuosin tapaan esitetään, että sisäänoton keskiarvorajaksi määritellään 7,00. Keskiarvorajaa ei sovelleta niihin englanninkielisen painotuksen linjalle valittaviin, joiden peruskoulun päättötodistusta vastaava todistus on muualta kuin Suomesta.

Opetusministeriön asetus lukion opiskelijaksi ottamisen perusteista (856/2006) määrittää opiskelijavalinnan perusteeksi päätöksessä mainittujen oppiaineiden keskiarvon osoittaman järjestyksen. Kuitenkin mainittu asetus (3 §, 1 ja 2 momentti) delegoi päätösvaltaa ylläpitäjälle seuraavasti: ”koulutuksen järjestäjä voi päättää, että jossakin/joissakin koulutuksen järjestäjän lukioissa opiskelijoita valittaessa noudattaa ns. painotettua keskiarvoa ja/tai käyttää pääsy- tai soveltuvuuskokeita”. Lukion erikoislinjojen (urheilu, luonnontiede, ilmaisutaito, englanti) osalta sivistyslautakunnalle esitetäänkin päätettäväksi sisäänotossa käytettävistä valintamenettelyistä.

Koronaepidemiatilanne on vaikuttanut lukion urheilulinjan opiskelijavalintaan kahtena edellisenä lukuvuotena.  Valittaessa opiskelijoita lukuvuodelle 2022-2023 huolehditaan valintakokeissa turvallisuudesta mahdollisimman hyvin. Epidemiatilanteen ennakoimattoman kehittymisen vuoksi on kuitenkin syytä varautua valintakoejärjestelyjen muuttamistarpeeseen nopeallakin aikataululla. Käytännössä valintakokeita ja haastatteluja voidaan tilanteen ja tarpeen niin vaatiessa suorittaa etäyhteyksin tai perua. Koronatilanteen ennakoimattomuuden vuoksi sivistyslautakunnalle esitetään edellisen vuoden tapaan, että mahdollisissa poikkeustilanteissa lautakunnan päättämistä menettelyistä voidaan poiketa opetusyksikön päällikön päätöksellä.

Porin lukiossa opiskelijaksi ottaminen nuorille tarkoitettuun päivälukiokoulutukseen tapahtuu pääasiallisesti valtakunnallisessa yhteishaussa. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 13.4.2021 § 98 päättänyt lukiokoulutuksen jatkuvan haun oppilaaksiotosta. Näiden periaatteiden mukaisesti voidaan ottaa opiskelijoita täytettäessä sellaisia opiskelupaikkoja, joita ei täytetä valtakunnallisin hakumenettelyin.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) korvaa 1.8.2022 alkaen mm. perusopetuksen lisäopetuksen ja lukiokoulutukseen valmentavan koulutuksen. Näitä koulutuksia ei ole Porissa viime vuosina järjestetty. Tarvetta TUVA-koulutuksen järjestämiseksi selvitetään, ja asiaan liittyen käydään keskusteluja myös muiden kuntien ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Mikäli Porissa aloitetaan TUVA-koulutus, tuodaan sen opiskelijavalintaan liittyvä asia tarvittaessa erikseen sivistyslautakunnan päätettäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää

  1. Määrätä Porin Lukion aloituspaikoiksi lukuvuodelle 2022-2023 yhteensä 420 opiskelijaa. Luku sisältää erikoislinjojen aloituspaikat. 
  2.  Määrätä Porin lukion erikoislinjojen osalta aloituspaikat ja valintaperusteet seuraavasti (opetusministeriön asetuksen 856/2006 3 § 1 ja 2 mom. mukaisesti):
  • Urheilulinja 28: opiskelijaa. Opiskelijat valitaan lukuaineiden ja liikunnan arvosanojen keskiarvon sekä urheilusta saadun lisänäytön perusteella seuraavasti: lukuaineiden ja pakollisen liikunnan keskiarvo sellaisenaan + lajiliitolta 0-5 pistettä + koulukohtaiset soveltuvuuspisteet 0–5. Lajiliittopisteytyksessä noudatetaan Olympiakomitean vuosittain vahvistamia urheilullisiin ansioihin perustuvia pisteytysperiaatteita. Oppilaitospisteytyksessä huomioidaan seuraavat kriteerit: 1) koulun painopistelajit, 2) lajin harjoittelu- ja valmennusolosuhteet, 3) hakijan lukiokelpoisuus (edistyminen, motivaatio) sekä 4) hakijan urheilullinen potentiaali ja monipuolisuus. Kaikki urheilulinjan hakukelpoiset hakijat haastatellaan. Sivistyslautakunta valtuuttaa opetusyksikön päällikön muutamaan valintaperustetta haastattelujen osalta, mikäli se koronaepidemiatilanteen vuoksi on tarpeen. 
  • Luonnontiedelinja: 20 opiskelijaa. Valinnassa painotetaan peruskoulun päättötodistuksen fysiikan, kemian, biologian arvosanoja kertoimella kaksi (2) ja matematiikan arvosanan kertoimella kolme (3). Valittavat otetaan lukuaineiden painotettujen keskiarvojen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
  • Ilmaisutaidon linja: 18 opiskelijaa. Valinnassa painotetaan peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoa laskettaessa äidinkielen arvosanaa painoarvolla kolme (3) sekä musiikin, kuvataiteen ja liikunnan arvosanoja painoarvolla kaksi (2). Valittavat otetaan painotettujen keskiarvojen ja oppilaitoskohtaisten lisäpisteiden yhteenlasketun pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Lisäpisteitä on mahdollista saada seuraavista kouluaikaisista harrastuksista enintään kolme pistettä: vähintään kaksi vuotta aktiivista harrastustoimintaa (ohjaajan todistus): musiikki, tanssi, teatteri, kuvataide, sanataide, elokuva, käsityö, liikunta, partio, roolipelit, seurakunta- ja isostoiminta, oppilaskunta, tukioppilas, lasten- ja nuortenparlamentti sekä kerhonohjaus; pisteiden arvioinnissa tarkastellaan harrastustoiminnan kestoa (yhteensä vähintään kaksi vuotta 0,5p, vähintään neljä vuotta 1p, vähintään kuusi vuotta 1,5p, vähintään kahdeksan vuotta 2p). Toiminnasta harjoitustoiminnan ohjaajana on mahdollista saada lisäksi lisäpisteitä 1p (seuran tms. todistus).
  • Englanninkielisen opetuksen linja: 20 opiskelijaa. Valinnassa painotetaan peruskoulun päättötodistuksen englannin kielen arvosanaa kertoimella kolme (3) ja matematiikan arvosanan kertoimella kaksi (2). Valittavat otetaan lukuaineiden painotettujen keskiarvojen ja oppilaitoskohtaisten lisäpisteiden yhteenlasketun pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Lisäpisteitä on mahdollista saada aiemmista opinnoista englanninkielisen opetussuunnitelman mukaan (aiemmat opinnot vähintään 2 vuotta opintoja englanninkielisen opetussuunnitelman mukaan 1p, vähintään 5 vuotta 2p, vähintään 9 vuotta 3p) sekä valintakokeesta (aine ja suullisen kielitaidon arviointihaastattelu); valintakokeesta voi saada enintään 6p ja opiskelijaksi valittavan on saatava kokeesta 4p. Sivistyslautakunta valtuuttaa opetusyksikön päällikön muutamaan valintaperustetta valintakokeen  osalta, mikäli se koronaepidemiatilanteen vuoksi on tarpeen. 

Yhteishakumenettelyn kuluessa lukion rehtori voi siirtää aloituspaikkoja erityislinjoilta ja painotetuilta linjoilta yleislinjoille, mikäli vapaita paikkoja jää.

4. Opiskelijavalinnassa noudatetaan voimassa olevia opetusministeriön ja opetushallituksen päätöksiä yhteishaun aikataulusta.

5. Opetusministeriön asetuksen muutoksen 948/2007 mukaan hakijat, joilla on sama keskiarvo, otetaan lukioon huomioiden hakijoiden esittämät hakutoiveet ja sen jälkeen hakijoiden eri oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo sen mukaan mitä em. asetusmuutos määrää.

6. Sisäänotettavien opiskelijoiden alin keskiarvoraja on 7,00. Keskiarvorajaa ei käytetä niihin englanninkielisen painotuksen linjalle valittaviin, joiden peruskoulun päättötodistusta vastaava todistus on muualta kuin Suomesta.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Porin lukio, Porin aikuislukio

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi