Sivistyslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Saatavien poistot, sivistystoimiala

PRIDno-2020-2970

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin laskutus- ja perintäohjeiden mukaan yli 1500 euron saatavien poistoista päättää asianomainen lautakunta omalla toimialueellaan.

Sivistystoimialalta esitetään kirjattaviksi ajalta 1.4.2020-30.9.2020 myyntisaatavat luottotappioiksi. Myyntisaatavia on opetusyksikössä 4.724,49 euroa, varhaiskasvatusyksikössä 25.276,23 euroa ja kulttuuriyksikössä 3.113,49 euroa.  Poistettaviksi esitettävät myyntisaatavat koostuvat päivähoitomaksuista, iltapäivähoitomaksuista, kurssimaksuista sekä palauttamattomasta aineistosta. 

Saatavien perintää jatketaan perintätoimiston kautta edelleen, vaikka ne kirjanpidosta poistetaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää poistaa opetusyksikön 4.724,49 euroa varhaiskasvatusyksikön 25.276,23 euroa ja kulttuuriyksikön 3.113,49 euroa myyntisaatavia ajalta 1.4.2020-30.9.2020 ja kirjata ne luottotappioiksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.