Sivistyslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 235 Sivistyslautakunnan lausunto: Riihiketo 9. kaupunginosan korttelin 20 ja korttelin 21 tonttien no 1 ja 95 asemakaavan muutos 609 1737

PRIDno-2019-502

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tia Koponen, tia.koponen@pori.fi

Perustelut

Asemakaavan muutos sijoittuu Porin keskustaan Riihikedon kaupunginosaan. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Cygnaeuksenpuistoon ja Koulukatuun, idässä Antinkatuun, etelässä Torninpuistoon sekä lännessä Hansakatuun. Asemakaavamuutoksen pinta-ala on noin 2,46 ha.

Asemakaavan muutos laaditaan Porin kaupungin aloitteesta.

Suunnittelualueella on voimassa asemakaavat 609 1980 (v.1946), 609 VV90 (v.1960) ja 609 VV10 (v.1951). Suunnittelualue on nykyisissä asemakaavoissa osoitettu yleisen rakennuksen likimääräiseksi rakennusalaksi Y, yleisten rakennusten tontiksi Y, asunto- ja liikekortteliksi AL sekä katualueeksi.

Voimassa olevat asemakaavat on arvioitu vanhentuneiksi, eivätkä vastaa nykypäivän standardeja. Rakennuksia ei ole näissä kaavoissa suojeltu lainkaan.

Asemakaavan muutoksella korttelialueet muutetaan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueiksi, joilla ympäristö säilytetään YO /S.

Asemakaavamuutoksella rakennustaiteellisesti- ja historiallisesti, säilyneisyyden sekä kaupunkikuvan kannalta arvokkaat koulurakennukset suojellaan ja osoitetaan kummassakin kiinteistössä jäljellä oleva lisärakentamismahdollisuus historialliseen kokonaisuuteen sopivaksi.

Vireilletulo ja luonnosvaihe

Asemakaavan vireilletulosta on tiedotettu 21.4.2021 kuulutuksella ja kirjeellä osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos ovat olleet nähtävillä 22.4.-5.5.2021 kaupungin verkkosivuilla ja kaupunkisuunnittelussa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja kaavaluonnosta koskevat mielipiteet on voinut esittää nähtävilläolon aikana kaupunkisuunnitteluun suullisesti, kirjallisesti ja sähköisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana ei saatu yhtään mielipidettä.

Asemakaavan muutoksesta saatiin luonnosvaiheessa ennakkolausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Elinvoima- ja ympäristötoimialalta, Porin Energian Energiapalveluilta, Satakunnan Museolta ja Satakuntaliitolta.

Ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä ja koosteena erillisessä palauteraportissa (selostuksen liite 7), jossa on annettu kaupungin vastineet luonnosvaiheen ennakkolausuntoihin.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja -selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Riihiketo 9. kaupunginosan korttelin 20 ja korttelin 21 tonttien 1 ja 95 asemakaavan muutoksen 609 1737, päivätty 1.10.2021 nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, sivistyslautakunnalta, Satakunnan Museolta, Porin Vedeltä, Satakuntaliitolta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Porin Energia Oy Energiayksiköltä, Porin Energia Sähköverkot Oy:ltä, Varsinais-Suomen Ely-keskukselta, DNA Oy Länsi-Suomelta, Porin vanhusneuvostolta, Porin vammaisneuvostolta, Porin nuorisovaltuustolta ja PSYL koulun perinneyhdistykseltä, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan: 

Rakennusten osoittaminen suojelumerkinnällä asemakaavassa on perusteltua ja tarpeellista.
Rakennusten sisätilojen osalta tulee huomioida rakennusten käyttötarkoitus. Tilojen tulee täyttää nykyaikaiset turvallisuusstandardit ja soveltua opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan.

Alueen pysäköintipaikkojen määrä on tällä hetkellä riittämätön. Tarve tulee kasvamaan syksystä 2022 alkaen, kun kaikki Porin lukion oppilaat siirtyvät opiskelemaan Tasavallankadun kiinteistöön. Pysäköintipaikkojen määrää alueella tulisi lisätä esimerkiksi Porin Suomalaisen yhteislyseon piha-alueella ja mahdollisuuksien mukaan katujen varsilla.

Turvallisuuden kannalta alueen suurin ongelma on Tasavallankadun saatto- ja läpikulkuliikenne. Koulujen välistä tilaa Tasavallankadulla tulisi kehittää turvallisemmaksi esimerkiksi muuttamalla katu yksisuuntaiseksi siten, että liikenne kulkee vain Matkakeskuksesta koulujen suuntaan. Toisaalta mahdollisuutta Tasavallankadun katkaisemiseen läpikulkuliikenteeltä tulisi selvittää. Tässä yhteydessä tulisi kehittää myös Tasavallantorin pysäköintialuetta toimivammaksi sekä saattoliikenteen että pysäköinnin näkökulmasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta antaa kuvauksen mukaisen lausunnon asiasta kaupunginhallitukselle

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Sonja Myllykoski poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 18.01.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.