Sivistyslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Kaupungin työntekijöiden työhyvinvointi- ja työssäjaksaminen turvattava

PRIDno-2021-4402

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kaupungin aiemmin asettama tavoite henkilöstön vähentämiseksi on epärealistinen ja kohtuuton. Menetelminä on käytetty rekrytointikieltoja ja alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisuuksien rajoituksia, sekä eläkkeelle siirtyvien paikkojen täyttökieltoa. Näin ei voida enää jatkaa. Henkilöstö on jo nyt ylikuormittunutta ja työntekijöiden uupuminen on todellinen uhka sekä inhimillisesti että taloudellisesti. Kaupungin tavoite olla hyvä työnantaja, ei täyty ja huono maine vaikeuttaa Porin kaupungin rekrytointeja kaikilla aloilla.  

Perusturvan palvelualueiden henkilötyövuosimäärät ovat kasvaneet viime vuosina ja tämä trendi tulee jatkumaan väestön ikääntymisen ja esimerkiksi perheiden lisääntyneiden ongelmien vuoksi. Muut toimialat ovat joutuneet supistamaan ja tehostamaan niin, ettei kaikista tehtävistä pystytä suoriutumaan. Liian suuri työmäärä on seurausta mm. eläköitymisten myötä täyttämättä jääneistä paikoista. Myöskään hiljaisen tiedon siirtäminen ei toteudu.  

Työvoimapula uhkaa Porin palvelutasoa jo nyt. Osaajia on vaikea rekrytoida ja suurin syy näyttäisi olevan työolot, -ehdot ja palkkaus. Meidän tulee varmistaa työntekijöiden pysyvyys työpaikoilla ja estää osaajien valuminen toisaalle. Työntekijöiden työssäjaksaminen ja osaajien houkuttelu on varmistettava.

Porin Vasemmiston valtuustoryhmä esittää, että rekrytointia on helpotettava ja ylimääräisestä täyttölupamenettelystä on luovuttava. Toimialojen henkilöstöä tulee palkata todellisen tarpeen mukaan.

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä

Milka Tommila

Raisa Ranta

Emmastiina Hesso

Mika Aho

Tapio Furuholm

Antero Kivelä

Jani-Petteri Pajukoski

Markku Tanttinen"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnan lausuntoa Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmän, ensimmäinen allekirjoittaja Milka Tommila kaupungin työntekijöiden työhyvinvointi- ja työssäjaksaminen turvattava -valtuustoaloitteesta 31.10.2021 mennessä.

Valtuustoaloitteen tarkempi sisältö ja asian aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoista.

Sivistyslautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus on päättänyt vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:

"Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.

Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

  • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
  • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
  • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
  • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa."

Koska lähes poikkeuksesta kaikki sivistystoimialan vakituiset sekä vuoden kestävät tai yli sitä pidemmät määräaikaiset rekrytoinnit ovat tiedossa hyvissä ajoin, ei se, että nämä virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella, vaikeuta sivistystoimialan rekrytointiprosesseja. Tätä lyhyemmät rekrytoinnit tehdään sivistystoimialalla tarpeen mukaan.

Sivistystoimiala tuottaa kuntalaisilla moninaisia opetus- varhaiskasvatus- kulttuuri- liikunta- ja nuorisopalveluita. Tuotettavat palvelut tuotetaan henkilöstön toimesta. Sivistystoimialan henkilöstön määrä on vuonna 2022 henkilöstösuunnitelman mukaan noin 1800 henkilötyövuotta. Henkilöstösuunnitelman suunnittelukautena tämä tulee vähenemään noin 30 henkilötyövuotta. Eläköityminen on tulevina vuosina voimakasta. Jokainen täytettävä vakanssi harkitaan tarkkaan. Lisääntyvä palveluntarve, jota koronapandemia on lisännyt lisää, mm. oppilashuollon, erityisen tuen, liikunta- ja nuorispalveluiden osalta sekä jatkuvat lainsäädäntömuutokset tuovat sivistystoimialalle lisävastuita ja uusia tehtäviä. Nämä edellyttävät henkilöstöä ja uusia vakansseja.

Kuten sivistystoimialan henkilöstösuunnitelmassa todetaan, kesäkuussa 2020 tehty palveluverkkoratkaisu ohjaa sivistystoimialan toimintaa merkittävästi.

Henkilöstöä koskevat säännökset mm. oppilas- ja opiskelijahuollon mitoitukset sekä varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne edellyttävät rekrytointeja. Toisaalta varhaiskasvatuksen osalta jää harkittavaksi lastenhoitajien uudelleensijoittelu, kun henkilöstörakenne muuttuu opettajapainoitteisemmaksi vuoteen 2030 mennessä.

Sivistystoimialalla on vakavia rekrytointiongelmia mm. koulupsykologien osalta. Vaikka vakansseja on lisätty, ei hakijoita toimiin ole saatu. Rekrytointiongelmia on myös sekä opetusyksikön että varhaiskasvatuksen erityisopettajien osalta. Varhaiskasvatuksella on ongelmia saada myös sijaisia reuna-alueille.

Soteuudistuksella on vaikutusta myös sivistystoimialaan, kun oppilashuolion henkilökuntaa siirtyy pois sivistystoimialalta suunnittelukauden aikana. Prosessien saaminen toimiviksi on tärkeää, koska oppilashuollon palvelutarve oli kasvava jo ennen koronaviruspandemiaakin.

Sivistyslautakunta toteaa, että henkilöstön vähentäminen ei ole mahdollista sivistystoimialalalla ilman, että puututaan tuotettaviin palveluihin ja supistetaan niitä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa asiasta edellä olevan lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.