Sivistyslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 Sivistystoimialan talousarvion 2021 investointimäärärahan muutos

PRIDno-2021-5006

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talousarvion 2021 irtaimen investointimäärärahassa ei otettu huomioon oppivelvollisuusiän laajentamista. Lukiokoulutus muuttui maksuttomaksi 1.8.2021 lukionsa aloittavien osalta. Opiskelun vaatimat materiaalit, tarvikkeet sekä tietokoneet on koulutuksen järjestäjän tarjottava. Tietokoneiden hankinta toteutettiin investointimäärärahalla. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tietokoneiden hankintahinta on ollut 0,2 miljoonaa euroa. Sivistystoimialan irtaimen investointimääräraha vuodelle 2021 on 0,7 miljoonaa euroa. Määräraha käytetään talousarviossa päätettyihin hankintoihin. Koska 0,2 miljoonan euron ylityspaine on ollut tiedossa, on hankintoja toteutettu harkiten ja määrärahaa säästäen. Edellä mainituista syistä johtuen sivistystoimialan irtaimen investointirahan osalta lisämäärärahan tarve on 0,1 miljoonaa euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sivistystoimialan irtaimen investointimäärärahaan 0,1 miljoonan euron lisämäärärahaa. Perusteluna on se, että oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tietokonehankintaa ei otettu huomioon vuoden 2021 talousarviossa, ja tästä syystä investointimääräraha ylittyy.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.