Sivistyslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Sivistystoimialan talousraportti syyskuu

PRIDno-2021-1269

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Toimintatuottojen toteumaprosentti on 74,0 (78,1 v. 2020). Koronatilanteen vaikutukset näkyvät maksutuotoissa. Kulttuuri- ja liikuntalaitokset olivat täysin suljettuina keväällä ja pääsymaksuja jäi merkittävästi kertymättä. Liikuntapaikoista etenkin uimahallien pääsymaksujen osuus on merkittävä toimialan tuottojen kannalta. Syksyn osalta pääsymaksujen kertymä on noussut, mutta ei kuitenkaan vielä koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Lukukausi- ja kurssimaksuien osalta jäädään myös talousarviosta. Esimerkiksi kansalaisopiston kurssien ryhmäkokoja on pidetty koronan vuoksi pienempinä. Maksutuottoja on vähentänyt myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen 1.8.2021 alkaen. Tilojen käyttömaksut jäävät talousarviota alemmalle tasolle koronatilanteen aiheuttamien tilojen sulkujen ja käyttörajoitusten vuoksi.

Kokonaisuudessaan toimintatuottojen arvioidaan jäävän talousarviosta n. 1,3 miljoonaa euroa. Tästä koronatilanteesta välittömästi aiheutuneet tuottojen menetykset ovat arviolta 1,15 miljoonaa euroa.

Toimintakulujen toteumaprosentti on 75,5 (73,4 v. 2020). Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on 5,9 %. Henkilöstökulut ovat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kasvaneet 3 %. Palkkoihin tuli huhtikuun alussa 1 prosentin yleiskorotus. Viime vuoteen verrattuna kulujen kasvuun vaikuttaa sekin, että sivistystoimialan henkilöstöä oli viime vuoden keväällä perusturvan toiminnoissa. Henkilöstökulujen nousuun vaikuttavat myös varhaiskasvatuslain muutokset 1.8. alkaen. Henkilöstömitoituksista ei voi enää poiketa henkilöstön poissaolojen vuoksi. Tämä on aiheuttanut syksyn osalta vaikeuksia varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoituksessa lasten määrää vastaavasti. Hoidossa olevien lasten määrä on myös syksyn aikana kääntynyt laskuun. Edellä mainituista syistä johtuen varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoituksessa palvelutarvetta vastaavasti ei ole täysin onnistuttu.

Palvelujen ostot ovat kasvaneet, koska toiminnot ovat palautuneet pääosin normaalille tasolle. Lisäksi palveluliikelaitokselle on aiheutunut kevään etäopetusjaksolta lisäkustannuksia ateriapalveluiden osalta. Myös siivouspalvelua on jouduttu tehostamaan koronatilanteen vuoksi. Palvelujen ostojen kuluja on merkittävästi kasvattanut myös se, että varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot siirrettiin avustuksista palvelujen ostoihin. Myös työterveyshuollon menot ovat kasvaneet huomattavasti lähinnä henkilöstön koronatestausten vuoksi.

Avustusten määrä on laskenut. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien väheneminen on vaikuttanut avustusmenojen laskuun.

Aine- ja tarvikeostojen kasvuun on vaikuttanut oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden oppimateriaalihankinnat. Lisäksi koronatilanteen vuoksi on edelleen jatkettu puhdistustarvikkeiden ja suojamaskien hankintoja. Muut kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut tulevat ylittymään arvion mukaan noin 1,2 miljoonaa euroa. Tästä koronatilanteesta välittömästi aiheutuneet lisäkustannukset ovat arviolta 0,45 miljoonaa euroa.

Toimintakate ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti. Toteumaprosentti on 75,7 (72,9 v. 2020). Toimintakatteen kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on 6,6 prosenttia. Talousarvion valmistelun lähtökohtana oli se, että oppivelvollisuusiän laajentamisen vaikutuksia ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamista ei oteta huomioon talousarviossa 2021, koska valtion päätöksiä ei vielä ollut. Talousarvio laadittiin myös siltä pohjalta, että koronatilanne ei vaikuta talouteen vuonna 2021. Lisäksi oppilashuollon resurssointia on lisätty vuoden 2021 aikana lainsäädännön edellyttämälle tasolle erillisellä päätöksellä.

Kaikki edellä mainitut kulujen lisäykset ja tuottojen vähentymiset huomioon ottaen ennuste on, että talousarvio ylittyy tämänhetkisen tiedon perusteella noin 2,5 miljoonaa euroa.

Esityslistan liitteenä ovat sivistystoimialan talousarvion top 11 -prosesseihin kuuluvien palveluiden toimenpiteiden ja mittarien toteutumat syyskuun osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.