Tarkastuslautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Muistio 19.10.2021 kokouksen kuulemisista

PRIDno-2021-4777

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan työohjelmaan kuuluu arviointivuonna kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö, joka on osa elinvoima- ja ympäristötoimialaa. Yksikön alaisuudessa toimii kaksi toimintayksikköä; kaupunkisuunnittelu ja työllisyyspalvelut.

Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikkö vastaa:

 • Porin toimintaympäristön kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämisestä ja sen ohjauksesta ja sitä kautta kasvun ja työllisyyden edistämisestä.
 • Porin kaupunkikonsernin elinkeinopalvelujen ohjauksesta ja järjestämisestä.
 • Veto- ja pitovoimaisen asuin- ja elinympäristön suunnittelusta.
 • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kunnan kaavoitus- ja maankäytönsuunnittelutehtävistä.

Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikköä johtaa kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikön päällikkö.

Kaupunkisuunnittelu -toimintayksikkö vastaa:

 • Asemakaavoituksesta  
 • Ranta-asemakaavoituksen ohjauksesta ja päätöksenteon valmistelusta
 • Yleiskaavoituksesta ja siihen liittyvästä kaupunkirakenteen suunnittelutehtävistä
 • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta osallisuus- ja vuorovaikutustyöstä
 • Maakunnalliseen ja seudulliseen suunnitteluun osallistumisesta
 • Maankäytön suunnitteluun ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen liittyvien projektien osallistumisesta
 • Kaupunkikuvan kehittämisestä sekä kulttuuri- ja luonnonympäristöjen vaalimisesta
 • Lakisääteisestä maankäytön suunnitteluun liittyvien aineistojen ylläpidosta.

Kaupunkisuunnittelun esimiehenä toimii kaupunkisuunnittelupäällikkö.

Työllisyyspalvelut -toimintayksikkö vastaa:

 • Työllisyyden edistämisestä
 • Työpajatoiminnasta -Satakunnan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) koordinoinnista.
 • Työllistämishankkeista
 • Julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa lain 1269/2020 voimassa olon ajan.

Työllisyyspalveluiden esimiehenä toimii työllisyyspäällikkö.

Kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikössä hoidetaan kaupungin elinkeinopalvelua, johon kuuluvat niin sijoittumistapauksiin liittyvät palvelut kuin Prizztech Oy:n sopimusohjaus ja yhteistyö yritysten kasvun edistämiseksi. Yksikössä on lisäksi kaksi kasvutavoitetta tukevaa toimintayksikköä, työllisyyspalvelut ja kaupunkisuunnittelu. Työllisyyspalvelut vastaa kaupungin työllisyydenhoidosta, kuten työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ja 2021 alkaen myös uudesta työllisyyskokeilusta, jossa kokeiluun osallistuville kaupungeille siirretään TE-toimistojen tehtäviä, resursseja ja asiakaskuntaa. Toisena toimintayksikkönä on kaupunkisuunnittelu, joka vastaa kaupungin kaavoituksesta. Henkilökuntaa kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikössä on yhteensä noin 70 htv, lisäksi kaupungin työllistettyjen (n. 80 henkilöä) työsuhteet sijoittuvat työllisyyspalveluihin.

Osana toimialan kehysleikkaukseen liittyviä säästötoimenpiteitä on elinkeinotoiminnan ostopalveluista suunniteltu tehtäväksi 253.000 euron vähennys Prizztech Oy:n kanssa solmittuun ostopalvelusopimukseen vuonna 2021. Tämän lisäksi kaupunki ottaa kannettavakseen joitakin yhtiön kautta maksettuja kustannuksia, kuten Match Industry -tapahtuman kustannukset ja muita yhteistoimintakustannuksia. Prizztech Oy:n sopimuksen kustannukset vähentyvät 78.000 euroa vuonna 2022 ja 50.000 euroa vuonna 2023 eli yhteensä sopimuksen muuttamisella tavoitellaan 381.000 euron säästöä.

Työllistämispalkkoihin varatut rahat ovat vuosien ajan olleet riittämättömät työllistämistoiminnan tarpeeseen nähden. Kuitenkin työllistämisen pitämiseen korkealla tasolla on ollut yhteinen tahtotila, minkä vuoksi määrärahojen puutetta on vuosittain korjattu lisämäärärahapyynnöillä. Toimialojen talousarvioissa ei ole enää varattu rahoja työllistämiseen, vaan lähes kaikki työllistämispalkat on maksettu yksiköstä. Työllistämisessä painottuvat toimialojen työvoiman tarve pysyväisluontoisiin toimintoihin, kunnalle asetettu työllistämisvelvoite sekä asiakkaiden palvelutarpeet. Kaupunginhallitus on päättänyt 18.11.2019 hakeutumisesta työllisyyden kuntakokeiluun. Kaupunki on kokeiluun hakiessaan sitoutunut panostamaan toimintaan. Kokeilu alkaa 1.10.2020 ja päättyy 30.6.2023.

Kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö Jouko Hautamäki on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan yksikkönsä toimintaa, sen kehittämistä sekä muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Kokouskäsittely

Jouko Hautamäki oli läsnä tämän asian käsittelyn kohdalla klo 15:00-16:56.

Kokoustauko klo 16:56-17:06.

Valmistelija

 • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan edellisen, 19.10.2020 pidetyn kokouksen kuulemisesta laadittu muistio on esityslistan liitteenä.

Lautakunnan kokouksessa olivat tuolloin kuultavana kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö Jouko Hautamäki

Muistio on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 kohdan mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

 • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee muistion tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi muistion tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.