Tarkastuslautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Sidonnaisuusilmoitukset

PRIDno-2019-4404

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 84§:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tiettyjen rajausten vallitessa tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissaan tapahtuneet muutokset.

Lain mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituksen valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Käytännön tietopyyntö koskee 7 viran ja 98 luottamushenkilöpaikan hoitajaa. Henkilöiden lukumäärä on jonkin verran alempi, koska sama henkilö hoitaa useampaakin luottamustointa.

Tarkastuslautakunnan rooliin kuuluu olla rekisterinpitäjä ja valtuuttaa henkilöt vastaanottamaan ja muokkaamaan ilmoitusvelvollisten tietoja lain vaatimaan muotoon yhteistyössä ilmoitusvelvollisten kanssa. Tarkastustoimen vastuuhenkilöidenpanosta tarvitaan sidonnaisuusrekisterin ohjaus- ja ylläpitotehtävissä.

Sidonnaisuuksien ilmoittamista ja seurantaa varten on Porin kaupungilla käytössä Tehtävien onnistuminen edellyttää, että konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö sekä elinvoima- ja ympäristötoimialaan nykyisin kuuluva ICT-yksikkö ovat – kuten tähänkin asti -  kiinteästi mukana sidonnaisuusrekisterin ylläpitotehtävissä.

Tarkastusjohtaja selostaa asiaa tarkemmin kokouksessa.

Kuntaliiton ohje sidonnaisuuksien ilmoittamisesta sekä ilmoitusvelvollisten piiri Porin kaupungissa -taulukko ovat asian liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää:

  • merkitä tähänastiset toimenpiteet tiedoksi
  • pyytää sidonnaisuusilmoitukset Porin kaupungin ilmoitusvelvollisilta luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta
  • nimetä vs. tarkastaja Noora Jyrämän ja tarkastusjohtaja Niko Poskiparran vastuuhenkilöiksi tarkastustoimiston osalta sidonnaisuusrekisterin ohjaus- ja ylläpitotoimissa

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on kuntalain 84 §:n mukaisesti tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhdistyksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavien toimielinten jäseniä, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varanpuheenjohtajia, kaupunginjohtajaa sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Sidonnaisuusrekisterin vastuuhenkiklöt ovat tarkastuslautakunnan 14.9.2021 § 59 tekemän päätöksen mukaisesti pyytäneet sidonnaisuusilmoitukset Porin kaupungin ilmoitusvelvollisilta luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta.

Uusia ilmoitusvelvollisia on pyydetty toimittamaan sidonnaisuusilmoitukset ja eronneiden tiedot on poistettu julkisuudesta kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi saannin jälkeen.

Sidonnaisuusilmoitusten ajantasainen, julkaistu versio on nähtävillä osoitteesta: https://pori.sidonnaisuusrekisteri.fi/

Asian aiempi käsittely ilmenee historiatiedoista.

Liite: Sidonnaisuusilmoituskooste 9.11.2021 (Salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20, 23 sekä 32 kohdan perusteella)

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi tarkastustoimessa suoritetut toimenpiteet
  • hyväksyä 9.11.2021 päivätyn sidonnaisuusilmoituskoosteen ja
  • saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.