Tarkastuslautakunta, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Muistio 16.2.2021 kokouksen kuulemisesta

PRIDno-2020-3337

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan työohjelmaan kuuluu arviointivuonna sivistystoimialan toimialajohtajan kuuleminen. 

Sivistystoimiala jakautuu varhaiskasvatus-, opetus-, kulttuuri- ja liikunta- ja nuorisoyksiköihin sekä yhteiset palvelut -yksikköön. Sivistystoimessa yksikön päälliköt vastaavat yksikön toiminnasta sekä johtavat ja kehittävät toimintaa kaupunginhallituksen, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa sekä konsernihallinnon ohjauksessa. 

Sivistystoimialan tehtävänä on tuottaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä tukevia monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, liikunta- ja nuoriso- sekä kulttuuripalveluita. Sivistystoimialan toimintaympäristöön vaikuttavat tällä hetkellä lainsäädännön muutokset ja opetussuunnitelmauudistukset. Toimialan palveluiden merkitys tulee entistäkin tärkeämmäksi kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja kunnan elinvoimaisuuden varmistamisessa. Muuttuvassa toimintaympäristössä tulee panostaa ehyisiin palveluketjuihin, ennaltaehkäisevien ja kevyempien palvelumuotojen kehittämiseen. Kunnan sivistyspalveluiden alueellinen saatavuus on turvattava. Vaikuttavilla, laadukkailla ja oikea-aikaisilla sivistyspalveluilla voidaan ennaltaehkäistä hyvinvointiongelmien syntyä ja vähentää erityispalvelujen tarvetta. Tämä edellyttää eri palvelusektorien, resurssien sekä osaamisen yhteistarkastelua. Toimintatapamuutoksia haetaan asiakasohjauksella, aktivoivilla palveluilla, omatoimi- ja sähköisillä palvelukonsepteilla sekä poikkitoiminnallisten prosessien ja rakenteiden luomisella. Palvelujen tuottamisessa tietojohtaminen korostuu ja palveluiden järjestämistapoja on kyettävä uudelleen arvioimaan ja muokkaamaan. Kaupunkilaisten kuuleminen ja osallisuuden vahvistaminen palveluiden kehittämisessä korostuu. (Talousarvio 2020)

Palvelulupauksissa on vuodelle 2020 tavoiteltu seuraavia:

  • Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen tehostaminen
  • Digitaalisempi kirjasto 2020
  • Erityisryhmille lisää liikuntaa
  • Robotiikkaa perusopetukseen

Toimialajohtaja Esa Kohtamäki on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan sivistystoimialan päättynyttä vuotta 2020 talouden ja toiminnan toteutumisen näkökulmasta sekä  muita toimialan ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Sivistystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn kohdalla klo 16:08 - 16:55.

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan edellisen, 16.2.2021 pidetyn kokouksen kuulemisesta tehty, arviointikertomuksen valmisteluun liittyvät muistiinpanot on jaettu esityslistan liitteenä.

Lautakunnan kokouksessa oli tuolloin kuultavana sivistystoimialan toimialajohtaja.

Liite on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 kohdan mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee muistion tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.