Tarkastuslautakunta, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tarkastuslautakunnan tietopyyntö koskien lentoliikenteen kilpailutusta ja konsulttipalveluiden käyttöä

PRIDno-2021-757

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaarina Ranne, kaarina.ranne@pori.fi

Perustelut

Kuntalain (KuntaL2015) mukaan tarkastuslautakunnalla on oikeus saada kunnan viranomaiselta tiedot ja nähtäväkseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän suorittamiseksi.

Tarkastuslautakunnalla on oikeus arvioida talousarviossa asetettujen tavoitteiden lisäksi kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnalla on mahdollisuus raportoida kunnanvaltuustolle arviointikertomuksen lisäksi muita tarpeellisena pitämiään selvityksiä, jotka liittyvät kunnanvaltuuston asettamiin toiminnan ja talouden tavoitteisiin ja vireillä oleviin yksittäisiin tapauksiin.

Vireillä on laaja keskustelu julkisuudessa mm Porin kaupungin lentoliikennettä koskevista päätöksistä. Myös rikostutkintapyyntö on syyttäjälle esitetty koskien mm. toimivaltaepäselvyyksiä. Kaupunginhallitus on 15.2 päättänyt teettää laajan tilintarkastuksen kaupungin omalla tilintarkastusyhtiöllä. Tarkastuslautakunnan kuntalain mahdollistaviin tehtäviin kuuluu talousarvion tavoitteiden toteutumisen lisäksi mm. toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen pohjaksi saatava riittävät tiedot siihen, että kaupunginjohto on hankinnoissa ja kilpailutuksissa noudattanut hankintalakia, muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä ja kaupungin omaa hankintaohjetta  em. perusteella.

Ehdotus

Esittelijä

Kaarina Ranne, kaarina.ranne@pori.fi

Arviointityönsä tekemiseksi tarkastuslautakunta pyytää itselleen lentoliikenteen kilpailutusta koskevat asiakirjat, hankintasopimukset ja niitä koskevat päätökset Budapest Air Craft Service LTD:n kanssa sekä kaikki konsultaatiota koskevat sopimukset ja maksatukset Spring advisor-yhtiön kanssa.

Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta heti kokouksessa.

Tietopyyntö osoitetaan Porin kaupungin kirjaamoon. Tietopyyntöön pyydetään vastausta 24.2.2021 mennessä.

Päätös

Tarkastuslautakunnan jäsen Maarit Lepomäki teki esityksen, että tietopyyntöä ei tehtäisi vielä tässä vaiheessa. Hänen ehdotustaan kannatti Kari Aaltonen.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että koska on tehty puheenjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, suoritettaan äänestys. Äänestyksessä oli puheenjohtaja Kaarina Rannen ehdotus JAA ja Maarit Lepomäen ehdotus EI. Äänestyksessä annettiin yhteensä ääniä 10, joista 6 kpl JAA ääniä , 3 kpl EI ääniä ja 1 kpl TYHJÄ.

Tarkastuslautakunnan päätökseksi tuli puheenjohtaja Kaarina Rannen ehdotus.

Kokouskäsittely

Porin kaupungin hallintosäännön 74 § mukaan tarkastuslautakunta voi ottaa asian lautakunnan kokouksessa käsittelyyn puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Helena Lindberg poistui kokouksesta tämän asian kohdalla klo 19:24.

Äänestystulokset

 • Jaa 6 kpl 60%

  Sirkka Sainio, Taina Lehtonen, Helena Lindberg, Antti Linnainmaa, Kaarina Ranne, Pentti Ruusunen

 • Ei 3 kpl 30%

  Kari Aaltonen, Marika Hiltunen, Maarit Lepomäki

 • Tyhjä 1 kpl 10%

  Asko Apajasalo

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on tehnyt tietopyynnön lentoliikenteen kilpailutusta ja asiantuntijapalvelua koskevista asiakirjoista 16.2.2021. Tietopyyntö on osoitettu kaupungin kirjaamoon ja vastausta on pyydetty 24.2.2021 mennessä. Tietopyyntö on luettavissa historiatiedoissa.

Tietopyyntö oli jaettu kuudelle eri kaupunginhallituksen alaiselle viranhaltijalle. Tietopyynnön sisällöstä ja käsittelystä on neuvoteltu Kuntaliiton lakiasiainjohtaja Juha Myllymäen kanssa ja keskustelun tuloksena asia saatetaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Talous- ja hallintojohtaja on ilmoittanut asian käsittelyjärjestyksen, perustelut ja aikataulun suullisesti tarkastusjohtajalle 23.2.2021.

Kuntalain 124 §:n mukaan tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi.

Kuntalain 121 §:n (tarkastuslautakunnan tehtävät) 2 mom 2 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Saman säännöksen 4 mom mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Arviointi kohdistuu tilikauteen, johon myös tilinpäätös ja toimintakertomus kohdistuvat. Tarkastuslautakunta on kuntakonsernin toiminnan poliittinen arvioija, ja se arvioi poliittisen ohjauksen toteutumista ja tuloksellisuutta. Tarkastuslautakunnan on tavoitteiden toteutumista koskevassa arvioinnissa otettava kantaa kunnanhallituksen toimintakertomuksessa esittämään selvitykseen tavoitteiden toteutumisesta. Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa arvionsa toiminnan oikeellisuudesta ja laillisuudesta.

 Hallituksen esityksen kuntalaiksi (HE 268/2014) perusteluissa todetaan, että tarkastuslautakunnan ei tule puuttua operatiiviseen toimintaan eikä päivän politiikkaan. Harjula - Prättälän kirjoittaman kuntalain kommentaarin mukaan, jos tarkastuslautakunta osallistuu päivän kunnallispolitiikkaan, se menettää mahdollisuutensa esittää arvovaltaisesti arvionsa siitä, miten kunnan hallintoa on tarkastusvuoden aikana hoidettu (Harjula - Prättälä: Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat s. 813).

Tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Tämänkin raportoinnin on liityttävä tavoitteiden arviointiin eikä kannanottoihin vireillä oleviin yksittäisiin asioihin.

Ehdotus

Esittelijä

Diana Bergroth-Lampinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, diana.bergroth-lampinen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää vastauksestaan tarkastuslautakunnan tietopyyntöön.

Päätös

Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta luovuttaa pyydetyt asiakirjat.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

Lauri Kilkku

Kokouskäsittely

Lauri Kilkku (osallisuusjäävi) poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokoukseen kutsuttuna saapui asian esittelyn ajaksi tarkastusjohtaja Niko Poskiparta klo 13.17 – 13.35.

 

Valmistelija

 • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti arviointityönsä tekemiseksi 16.2.2021 kokouksessaan pyytää itselleen lentoliikenteen kilpailutusta koskevat asiakirjat, hankintasopimukset ja niitä koskevat päätökset Budapest Air Craft Service LTD:n kanssa sekä kaikki konsultaatiota koskevat sopimukset ja maksatukset Spring advisor-yhtiön kanssa.

Kaupunginhallitus on 8.3.2021 kokouksensa 171 §:ssä käsitellyt tarkastuslautakunnan tekemää tietopyyntöä.

Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta luovuttaa pyydetyt asiakirjat.

Talous- ja hallintojohtajan kanssa on 10.3.2021 sovittu, että kirjaamo toimittaa tarkastuslautakunnan jäsenille asiakirjat liittyen konsultaatiotoimintaan ja lentoliikenteeseen.

Kaupunginlakimies on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään tietopyynnön kohteena olevaa lentoliikennesopimusta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tietopyynnön perusteella saadut asiakirjat ja kaupunginlakimiehen aiheeseen liittyvän selvityksen tiedoksi ja huomioitavaksi arviointikertomuksen laadinnassa.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Kokouskäsittely

Kaupunginlakimies Leena Tuominen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn kohdalla klo 16.55.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen ja kaupunginlakimies Leena Tuominen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.20.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.