Tarkastuslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Länsirannikon Koulutus Oy:n edustajien kuuleminen

PRIDno-2020-3337

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kokousten kuulemisten pohjana toimii tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2017-2020 mittainen arviointisuunnitelma sekä vuoden 2020 arviointeja koskeva työohjelma.

Työohjelman mukaan marraskuun kokoukseen  kutsutaan kuultavaksi kaupungin tytäryhtiö Länsirannikon koulutus Oy:n toimitusjohtaja Lasse Schultz sekä talouspäällikkö Minna Kangas.

Ennen kokousta järjestetään tutustumiskierros Winnovan kampukseen kello 13.30-15.30. Lähtö kierrokselle on Winnovan kampuksen pääaulasta kello 13.30. Tarkastuslautakunnan kokous järjestetään kierroksen jälkeen Winnovan tiloissa. 

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta käy evästyskeskustelun liittyen seuraavan kokouksen työohjelman mukaiseen kuulemiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan työohjelmaan kuuluu arviointivuonna kaupungin strateginen tytäryhtiö Länsirannikon Koulutus Oy. 

Kaupunkikonsernin ohjeiden mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa strategisille yhtiölle omistajan/pääomistajan vuositason strategiset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain sekä koko tilikaudesta kaupunkikonsernin tilinpäätöksen yhteydessä.

Länsirannikon Koulutus Oy:lle on kaupungin vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa asetettu vuosille 2018-2021 laaditun strategian edellyttämät tavoitteet:

1) Osaamisperusteinen ammatillinen koulutus:
Reformin mukainen oppimisprosessi otettu käyttöön, opintojen läpäisyajat ovat lyhentyneet, tarjotinmalli käytössä yhteisissä ja ammatillisissa tutkinnon osissa, lukion ja ammattikorkeakoulun kursseja ammatillisten opiskelijoiden käytössä, työelämäpalvelut-prosessi toimii suunnitellusti, koulutus- ja palvelumyynti kasvussa.

2) Toiminnan tuottavuus ja tehokkuus (Lean)
Lean-johtamismallin mukaiset toimintatavat ja työkalut vakiintuneessa käytössä ja läpimenoajat sovituissa prosesseissa lyhentyneet, amis-palaute: käyttöaste väh. 80% ja palautteen ka 4,1.

3) Johtaminen
Strategian toteutumista kuvaava mittaristo, ohjausmittaristo ja koulutusalakohtaiset tuloskortit uudistettu ja kattavasti käytössä, henkilöstökyselyn 2019 (GPTW) tulokset analysoitu ja kehittämistoimenpiteet toteutettu, opettajien vuosityöajan suunnittelu ja seuranta mahdollistavat reformin mukaisen ammatillisen koulutuksen järjestämisen, oppilaitoksen vetovoima opiskelu- ja työpaikkana parantunut.

Länsirannikon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja Lasse Schultz sekä talouspäällikkö Minna Kangas on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan yhtiön toimintaa, sen kehittämistä sekä muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Taina Lehtonen

Kokouskäsittely

Kari Aaltonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn kohdalla klo 16:28.

Länsirannikon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja Lasse Schultz ja talouspäällikkö Minna Kangas olivat läsnä tämän asian kohdalla klo
16:00 - 16:51.

Taina Lehtonen (yhteisöjäävi) poistui esteellisenä tämän asian kohdalla kuulemiseen liittyneen keskustelun ajaksi klo 16:51 - 16:58.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.