Tarkastuslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Muistio 27.10.2020 kokouksen kuulemisista

PRIDno-2020-3337

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kokousten kuulemisten pohjana toimii tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2017-2020 mittainen arviointisuunnitelma sekä vuoden 2020 arviointeja koskeva työohjelma.

Työohjelman mukaan lokakuun kokoukseen kutsutaan kuultavaksi sivistystoimialan varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta käy evästyskeskustelun liittyen seuraavan kokouksen työohjelman mukaiseen kuulemiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan työohjelmaan kuuluu arviointivuonna varhaiskasvatusyksikkö. 

Sivistystoimessa yksikön päälliköt vastaavat yksikön toiminnasta sekä johtavat ja kehittävät toimintaa kaupunginhallituksen, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa sekä konsernihallinnon ohjauksessa. 

Toimintasäännön mukaan varhaiskasvatusyksikön toimintayksiköitä ovat:

  • Varhaiskasvatuksen yhteiset
  • Päivähoito
  • Perhepäivähoito
  • Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut

Päiväkotihoidon perusyksiköitä on 28 kappaletta, joiden esimiehinä toimivat päiväkodin johtajat.

Perusyksikön esimies johtaa ja kehittää perusyksikön toimintaa kaupunginhallituksen, lautakunnan, toimialajohtajan ja yksikön päällikön alaisuudessa sekä konsernihallinnon ohjauksessa. Perusyksikön esimies vastaa perusyksikön taloudesta, hallinnosta, henkilöstöstä sekä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, suhdetoiminnasta ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Porin kaupungin vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa sivistystoimen tilannekuvana on kerrottu seuraavaa:

"Sivistystoimialan tehtävänä on tuottaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä tukevia monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, liikunta- ja nuoriso-, sekä kulttuuripalveluita. Sivistystoimialan toimintaympäristöön vaikuttavat tällä hetkellä lainsäädännön muutokset ja opetussuunnitelmauudistukset. Toimialan palveluiden merkitys tulee entistäkin tärkeämmäksi kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja kunnan elinvoimaisuuden varmistamisessa. Muuttuvassa toimintaympäristössä tulee panostaa ehyisiin palveluketjuihin, ennaltaehkäisevien ja kevyempien palvelumuotojen kehittämiseen. Kunnan sivistyspalveluiden alueellinen saatavuus on turvattava.

Vaikuttavilla, laadukkailla ja oikea-aikaisilla sivistyspalveluilla voidaan ennaltaehkäistä hyvinvointiongelmien syntyä ja vähentää erityispalvelujen tarvetta. Tämä edellyttää eri palvelusektorien, resurssien sekä osaamisen yhteistarkastelua. Toimintatapamuutoksia haetaan asiakasohjauksella, aktivoivilla palveluilla, omatoimi- ja sähköisillä palvelukonsepteilla sekä poikkitoiminnallisten prosessien ja rakenteiden luomisella. Palvelujen tuottamisessa tietojohtaminen korostuu ja palveluiden järjestämistapoja on kyettävä uudelleen arvioimaan ja muokkaamaan. Kaupunkilaisten kuuleminen ja osallisuuden vahvistaminen palveluiden kehittämisessä korostuu." 

Talousarviota toteutettaessa ja talouden tasapainosta huolehdittaessa noudatetaan seuraavia periaatteita ja toimenpiteitä:

Varhaiskasvatusyksikön toimintakate vuoden 2020 talousarviossa on -36 272 000 euroa ja hoitopäiviä päivähoidossa on vuodelle 2020 tavoiteltu kaiken kaikkiaan 609 000 kappaletta.

Varhaiskasvatuksen toiminnan tehostamisesta on valmistunut vuoden 2019 alkupuolella ulkopuolisen konsultin tekemä auditointi, jossa nimettiin tehostus- ja kehittämiskohteita. Auditoinnin mukaan päiväkotihoidossa on noin 5-10 % tuottavuuspotentiaali.

Auditoinnin toimenpidesuositukset liittyvät käytettyjen kertoimien päivitystarpeeseen, vuorohoidon todellisen tarpeen arviointiin, erityisvarhaiskasvatuksen kokonaisuuden selkeyttämiseen ja dokumentointiin esimerkiksi sääntökirjan muodossa, tiedontuontannon arviointitarpeeseen sekä johtamisjärjestelmän tiivistystarpeeseen, jotta päiväkodin esimiehille voidaan luoda riittävät tehtäväalueet.

Varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan yksikkönsä toimintaa, sen kehittämistä sekä  muita ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki oli läsnä tämän asian kohdalla klo 16:00 - 17:28.

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan edellisen, 27.10.2020 pidetyn kokouksen kuulemisesta laadittu muistio on jaettu esityslistan liitteenä. Kokouksessa oli tuolloin kuultavana sivistystoimialan varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki.

Muistio on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 kohdan mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee muistion tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.