Tarkastuslautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Tarkastajan viransijaisuus

PRIDno-2021-104

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Vakituiselle tarkastajalle on myönnetty virkavapaata tarkastajan tehtävistä 23.12.2020 -​4.11.2021 sekä 3.12.2021-31.1.2024 väliseksi ajaksi.

Tarkastustoimi hoitaa kuntalain mukaisia tehtäviä liittyen tarkastuslautakunnan suorittamaan arviointitoimintaan sekä sisäisen tarkastuksen kautta suoritettavaan sisäisen valvonnan toimivuuden varmentamiseen. Ilman rekrytointia kriittinen  toiminta olisi vaarassa vaikeutua tai pysähtyä.

Noora Jyrämä on valittu hoitamaan nykyistä tarkastajan viransijaisuutta 1.2.2021 -​31.10.2021. Viransijaisuudessa on noudatettu neljän kuukauden koeaikaa.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.9.2021 (§ 659) myöntänyt täyttöluvan viransijaisuudelle: Tarkastaja, Tarkastustoimi, ​viransijaisuus jatkuu,​ PORI-​07-​1-​21. Perustelujen mukaan "Vakituiselle tarkastajalle on myönnetty virkavapaata tarkastajan tehtävistä ajalle 23.12.2020 -​31.1.2024. Sijaisuutta hoitaa tällä hetkellä henkilö,​jolla on virkamääräys 31.10.2021 saakka. Tätä sijaisuutta tulisi nyt jatkaa 31.1.2024 saakka."

Oman ammattialansa viranhaltijan sijaiseksi otettavan henkilön tehtäväkohtainen palkka määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan. Tarkastajan viransijaisen palkkaus noudattaa näin ollen tarkastajan palkkausta.

Kaupunginhallituksen täyttölupaa koskeva päätösote on asian liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • todeta, että tarkastajan viransijaisuudelle on myönnetty täyttölupa kaupunginhallituksen kokouksessa 27.9.2021 (§ 659)
  • jatkaa vs. tarkastaja, Noora Jyrämän hoitamaa tarkastajan viransijaisuutta ajalle 1.11.2021-31.1.2024.
  • todeta, että viransijaisuudessa ei noudateta enää uutta koeaikaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän kohdan osalta kokouksessa.

Esteellisyys

  • Noora Jyrämä poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17:18 - 17:23. Esteellisyyden syy: osallisuusjäävi asianosaisena.

Tiedoksi

Noora Jyrämä, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi