Tarkastuslautakunta, kokous 2.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Tarkastuslautakunnan arviointivuoden 2020 työohjelman valmistelu

PRIDno-2019-2323

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on vahvistanut kokouksessaan 10.7.2017 § 9 ohjeellisen arviointisuunnitelman valtuustokaudelle 2017-2020. Valtuustokaudelle laaditun arviointisuunnitelman pohjalta laaditaan työohjelma vuotta 2020 koskevalle arviointityölle. Arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä.

Tässä kokouksessa on tarkoitus käydä keskustelua valtuustokauden arviointisuunnitelman pohjalta arviointivuoden 2020 yksityiskohtaisen työohjelman sisällöstä.

Arviointisuunnitelma on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 kohdan nojalla. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • käydä keskustelun arviointisuunnitelman pohjalta vuoden 2020  arviointikohteista.
  • valtuuttaa tarkastustoimiston laatimaan käydyn keskustelun  pohjalta yksityiskohtaisen työohjelman arviointivuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.