Tarkastuslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Tilintarkastuspalveluiden sopimus vuosille 2019-2022

PRIDno-2019-231

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2018 §141 päättänyt Porin kaupungin tilintarkastusyhteisön valinnasta vuosille 2019-2022 tarkastuslautakunnan 27.11.2018 §130 esityksen pohjalta (oheismateriaalina). Vuosien 2019-2022 tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Oy.

Porin kaupungin konserniohjeen 12 luvun mukaan kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Kuntalain 122 §:n mukaan kaupungin tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kaupungin tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Kun tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tytäryhtiöiden on saatettava yhtiöjärjestyksensä vastaamaan tätä määräystä. 

Kaupunginhallitus nimeää tilintarkastajaehdokkaan kaupungin tytäryhteisöihin ja yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen tilintarkastajien valinnasta. Tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastuksen yhteensovittamisesta. 

Tarkastustoimessa on valmisteltu kaupunginvaltuuston 10.12.2018 tekemän päätöksen pohjalta hallinnon ja talouden tarkastusta koskevaa hankintasopimusta (liitteenä). Tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi tuleva hankintasopimus koskee Porin kaupungin talouden ja hallinnon tarkastuspalveluja tilivuosina 2019-2022.

Valitun tilintarkastusyhteisön kanssa on myös käsitelty kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen vastuunalaisiksi tilintarkastajiksi ehdotettuja tarkastajia. Listaus konsernin tytäryhteisöjen vastuunalaisiksi tilintarkastajiksi ehdotetuista henkilöistä on asian liitteenä. Kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt tekevät omat sopimuksensa tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n kanssa valtuuston hankintapäätöksen pohjalta kuntalain määräysten ja Porin kaupungin konserniohjeen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan tilintarkastuspalveluita koskevan hankintasopimuksen.

- valtuuttaa tarkastuspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen BDO Oy:n kanssa ja tekemään sopimukseen tarvittaessa täsmennysluontoisia muutoksia.

- lähettää tilintarkastussopimuksen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

- esittää, että kaupunginhallitus huolehtii kaupunginvaltuuston tilintarkastusta koskevan hankintapäätöksen täytäntöönpanosta soveltuvin osin kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen osalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- hyväksyä liitteenä olevan tilintarkastuspalveluita koskevan hankintasopimuksen.

- valtuuttaa tarkastuspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen BDO Oy:n kanssa ja tekemään sopimukseen tarvittaessa täsmennysluontoisia muutoksia.

- lähettää tilintarkastussopimuksen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

- esittää, että kaupunginhallitus huolehtii kaupunginvaltuuston tilintarkastusta koskevan hankintapäätöksen täytäntöönpanosta soveltuvin osin kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen osalta.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/ Omistajaohjausyksikkö, BDO Oy/ Minna Ainasvuori