Tekninen lautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 302 Katusuunnitelma Pappilanpuistikko plv 0-500

PRIDno-2021-4527

Valmistelija

  • Tuija Heinävaara, tuija.heinavaara@pori.fi

Perustelut

Katusuunnitelman hyväksyminen, Pappilanpuistikko plv. 0-500, Toejoki/Lotskeri

Maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n mukaan katu on rakennettava kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Seuraava katusuunnitelma on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n mukaisesti (Vuorovaikutus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) valmisteluvaiheessa nähtävillä 1.10.2021-14.10.2021. Suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla, haltijoilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin katusuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on ollut mahdollisuus osallistua katusuunnitelman valmisteluun.

Pappilanpuistikko plv. 0-500, (Toejoki/Lotskeri), IN/IJ 13 131, 13 132 ja 13 133

Kyseinen katusuunnitelmaehdotus on ollut valmisteluvaiheen jälkeen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n säätämässä tarkoituksessa (Katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville) julkisesti nähtävillä 2.11.2021-15.11.2021 Porin kaupungin teknisen toimialan palvelupiste Porinassa. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettu lehti-ilmoituksella ja kaupungin ilmoitustaululla sekä kirjeellä kiinteistön omistajille.

Nähtävilläoloaikana ei katusuunnitelmasta ole jätetty yhtään muistutusta.

Pappilanpuistikko plv. 0-500 katusuunnitelma perustuu Porin kaupunginvaltuuston  27.4.2020 hyväksymään ja 16.6.2020 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan.

Katusuunnitelman sisältö:

Katusuunnitelma sisältää Pappilanpuistikon rakentamista paaluvälille 0-500 välille Keisarinviitantie – Pohjoisväylä 500 metriä, erillisellä kevyen liikenteen väylällä. Paaluvälille 355.3-422.9 katusuunnitelmassa on esitetty saattoliikennetasku. Katusuunnitelmassa Pappilanpuistikon plv 0-500 poikkileikkaus on 7,5/7,0 metriä ja kevyen liikenteen väylän poikkileikkaus on 4,0/3,5 metriä. Saattoliikennetaskun leveys on 2,75 metriä.

Kuivatus toteutetaan avo-ojin ja hulevesikaivoin johtaen hulevedet osin paalulla  347 sijaitsevaan, kaupungin omistamaan laskuojaan sekä Polkkapuistossa sijaitsevaan kaupungin omistamaan laskuojaan.

Kadun rakentaminen on tarkoitus toteuttaa koneohjausta käyttäen.

Kustannusarvio:

Pappilanpuistikon kokonaiskustannukset ovat 603 400,00 €. Kustannusarvioon sisältyvät katusuunnitelman mukaisen kadun rakentaminen sekä suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset ja katuvalaistus. Vuoden 2022 kustannusarvio on kadun rakentamisen osalta 458 000,00€ sisältäen edellä mainitut työt lukuun ottamatta viimeistely- ja päällystyskustannuksia. Vuoden 2022 kustannusarviossa on lisäksi varauduttu sulfidipitoisten maiden kalkitukseen.

Muut suunnitelmat:

Vihersuunnitelma laaditaan Pohjois-Porin monitoimitalon ympäristöstä yhtenäisenä vihersuunnitelmana konsultin toimesta. Liikennesuunnitelma koko Pohjois-Porin monitoimitalon alueesta suunnitellaan myöhemmin. Katuvalosuunnitelma on luonnosvaihessa.

Rakentamisajankohta:  

Pappilanpuistikon rakentamisajankohdaksi on arvioitu 2022 alkuvuosi pohjustustöiden osalta. Rakentaminen tehdään investointinumerolta 141300 Pää- ja kokoojakadut, jossa on varattu vuoden 2022 investoitisuunnitelmassa hankkeelle 300 000 €. Hankkeen loppuunsaattaminen viimeistelytöineen ja päällystyksineen ajoittuu tuleville vuosille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä mainitun katusuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Infrajohtamisen toimintayksikön esimies Sanna Välimäki, rakennuttaja Jari Lehesvuori

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi