Tekninen lautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 313 Kuninkaantien avaaminen yksityisautoilijoille Keskusaukion kohdalta, valtuustoaloite, Niko Viinamäki

PRIDno-2021-4767

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Niko Viinamäki jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kuninkaantie Keskusaukion kohdalta on ollut vuosia kiinni yksityiseltä liikenteeltä. Syynä tähän sulkemiseen on ollut, julkinen liikenne ja Keskusaukion pysäkeillä tapahtuva matkatavaroiden purkaminen. 

Matkakeskuksen rakentaminen ja julkisen liikenteen päätoiminen siirtäminen Satakunnankadulle, ovat vieneet sulkemisen syyn pois. Keskusaukion pysäkeillä tapahtuva liikenne on arkisinkin hyvin kevyttä ja viikonloppuisin liikennettä on sitäkin vähemmän. Kuninkaantien aukaisemisesta yksityiselle liikenteelle on hyötyä etenkin iltapäivän ja illalla tapahtuvaan liikenteeseen sekä estää hetkittäisten ruuhkien muodostumisen. 

Edellä mainituin perustein me allekirjoittaneet esitämme, että Kuninkaantie Keskusaukion kohdalta avataan yksityiselle liikenteelle kokonaisuudessaan. 

Niko Viinamäki (ps.) 
kaupunginvaltuutettu"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, eija.riihimaki@pori.fi

Perustelut

Kuninkaantien avaaminen yksityisautoilijoille Keskusaukion kohdalta

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu on 11.10.2021 pidetyssä valtuuston kokouksessa tehnyt aloitteen Kuninkaantien avaamisesta yleiselle liikenteelle Keskusaukion kohdalla. Aloitteessa todetaan seuraavaa:

Kuninkaantie Keskusaukion kohdalta on ollut vuosia kiinni yksityiseltä liikenteeltä. Syynä tähän sulkemiseen on ollut julkinen liikenne ja Keskusaukion pysäkeillä tapahtuva matkatavaroiden purkaminen.

Matkakeskuksen rakentaminen ja julkisen liikenteen päätoiminen siirtäminen Satakunnankadulle ovat vieneet sulkemisen syyn pois. Keskusaukion pysäkeillä tapahtuva liikenne on arkisinkin hyvin kevyttä ja viikonloppuisin liikennettä on sitäkin vähemmän. Kuninkaantien aukaisemisesta yksityiselle liikenteelle on hyötyä etenkin iltapäivän ja illalla tapahtuvaan liikenteeseen sekä estää hetkittäisten ruuhkien muodostumisen.

Edellä mainituin perustein me allekirjoittaneet esitämme, että Kuninkaantie Keskusaukion kohdalta avataan yksityiselle liikenteelle kokonaisuudessaan.

Porin Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti vastaavan valtuustoaloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.1.2020. Tuolloin aloitteessa todettiin seuraavaa:

Linja-autoaseman editse Isolinnankadulta Keskusaukiolle ja Kuninkaantien kautta ltsenäisyydenkadulle kulkevan liikenteen tulisi olla avointa myös henkilöautoliikenteelle. Tämänhetkisen tilanteen (liikennejärjestelyjen) mukaan siinä saa ajaa vain bussit ja taksit. Linja-autoaseman käyttö bussiliikenteen terminaalina sekä lähtö- ja päätepysäkkinä on päättynyt matkakeskuksen valmistuttua. Ei ole enää mitään perusteita sille, etteikö edellä mainittujen reittien liikennettä avattaisi henkilöautoliikenteen ja muun liikenteen käytettäväksi.

Porin Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että liikenne Keskusaukion editse molempiin suuntiin avataan myös henkilöautoliikenteen ja muun mahdollisen liikenteen käytettäväksi, jotta liikennejärjestelyt saataisiin paremmin toimiviksi Keskusaukiolla. Taksi ja bussiliikenteen yksinoikeus Keskusaukiolta pitää poistaa.

Kaupunkisuunnittelun, infrayksikön sekä joukkoliikenneviranomaisen yhteisesti valmistelemassa lausunnossa todettiin tuolloin, että

Keskusaukion, vanhan linja-autoaseman edessä olevan katualueen avaamista yleiselle liikenteelle on esitetty jo matkakeskuksen avaamisen jälkeen v. 2017. Tällöin asiaa tutkittiin mm. maastokatselmuksin, ja sitä käsiteltiin poliisin, ammattiautoilijoiden, Porin Autokouluyhdistyksen sekä ajotutkintoja vastaanottavan Ajovarman edustajien kanssa Porin liikennefoorumin kokouksissa 9.2.2017 ja 23.3.2017. Liikennefoorumi totesi seuraavaa:

 • Keskusaukion kaista menee helposti tukkoon linja-autoaseman kohdalla silloin, kun tulopysäkille pysähtyy kaukoliikenteen bussi. Jos ajo linja-autoaseman editse sallitaan kaikelle liikenteelle, tulisi kaistaa jollain lailla leventää. Muussa tapauksessa liikenne tukkeutuu.
 • Lisääntyvä liikenne saattaa aiheuttaa vaaratilanteita Keskusaukion liikenneympyrän suojatiellä, kun näkyvyys pysäkille pysähtyneen bussin takaa on heikko.
 • Mahdollisesti voisi harkita kaistan avaamista liikenneympyrästä Itsenäisyydenkadun suuntaan meneville. Toisaalta silloin heikentyisi kevyenliikenteen turvallisuus suojateillä.
 • Huomattava on myös, että rahtiasema säilyy toistaiseksi vanhalla linja-autoasemalla.

Liikennefoorumin kanta oli, että pidetään järjestely toistaiseksi nykyisellään.

Tilanne ei ole vuodesta 2017 merkittävästi muuttunut. Matkahuolto toimii edelleen vanhalla linja-autoasemalla, joten suuri osa kaukoliikenteen linja-autoista ajaa edelleen Keskusaukion kautta.

Syksyllä 2018 Keskusaukion – Rautatienpuistokadun – Itsenäisyydenkadun – Isolinnankadun alueesta laadittiin konsulttitoimeksiantona liikenteellinen toimivuustarkastelu, jonka pohjaksi alueella suoritettiin liikennelaskentaa. Liikennelaskennan perusteella keskimääräiseksi arkivuorokausiliikenteeksi arvioitiin Keskusaukiolla vanhan linja-autoaseman edessä 300 ajon./vrk, koostuen linja-auto- ja taksiliikenteestä. Toimivuustarkastelussa yhtenä vaihtoehtona tutkittiin Keskusaukion avaamista yleiselle liikenteelle vanhan linja-autoaseman editse. Liikennemääräsimuloinnissa arvioitiin liikennemääräksi yht. 3300 ajon./vrk, eli vuorokausiliikennemäärä kasvaisi lähes 10-kertaiseksi. Liikenteellisen toimivuuden arvioitiin säilyvän hyvänä, mutta raportissa todettiin, että Keskusaukion vanhan linja-autoaseman edustan kadunylityksiin (valo-ohjaamattomat suojatiet) olisi kiinnitettävä erityistä huomiota liikennemäärien merkittävän kasvun myötä.

Keskusaukion ja vanhan linja-autoaseman alue liittyy olennaisesti Porin keskustan johdonmukaiseen kehittämiseen, sitä ohjanneeseen Promenadi-Pori 2000 -ohjelmaan sekä käynnissä olevaan kaupunkikehittämisen kohdealueeseen Pasaasiin. Aluetta kehitetään kaupunkirakenteen keskeisenä, julkisena ja laadukkaana oleskeluun kannustavana vehreänä kaupunkitilana. Alueen erilaisia liikenneratkaisuja on tutkittu laajasti, kuitenkin siten, että kestävän kehityksen ja viihtyisän kaupunkitilan mahdollistavat kevyt- ja joukkoliikenteen ratkaisut ovat ensisijaisia. Pasaasin kehittämistyön puitteissa on toteutettu useita harjoitustöitä ja järjestetty vuorovaikutusmenettelyjä, joihin päätöksentekijätkin ovat osallistuneet, sekä keväällä 2020 käynnistetty yleissuunnittelu arkkitehtitoimisto Harris ja Kjisikin toimiessa konsulttina. Samalla on käynnissä mittava keskustan kehittämisohjelman laadintatyö, jonka yhteydessä on myös tätä aihetta arvioitu laaja-alaisesti. Palautteiden ja alustavien suunnitelmien perusteella entisen linja-autoaseman edustan säilyttäminen liikenteellisesti nykytilassaan ja kehittäminen osaksi keskusaukiota edistää parhaiten hyvän, viihtyisän ja tehokkaan kaupunkirakenteen syntymistä.

Joukkoliikenneviranomaisen näkökulmasta Keskusaukion liikennejärjestelyt tulee säilyttää ennallaan kunnes Matkahuolto Oy siirtyy pois vanhalta linja-autoasemalta ja linja-autot lopettavat edestakaisen ajon matkakeskuksen ja Matkahuollon toimipisteen välillä, sekä kunnes aluetta koskevat pitkän aikavälin suunnitelmat (Tie- ja katuverkkosuunnitelma, Pasaasin yleissuunnitelma) saadaan valmiiksi. Joukkoliikenteen matkustajien kannalta on tärkeää, että Keskusaukiolla on viihtyisä ja turvallinen ympäristö pysäkillä linja-autoa odottaville ja pysäkiltä päämääriinsä jatkaville kävelijöille. Linja-autoihin nouseminen ja niistä poistuminen tulee olla helppoa ja sujuvaa.

Kaupunkisuunnittelun, infrayksikön ja joukkoliikenneviranomaisen yhteinen kanta on, että Keskusaukion aluetta tulee kehittää kestävien liikennemuotojen, toisin sanoen kävelyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen ehdoilla. Kaupunkisuunnittelu, infrayksikkö ja joukkoliikenneviranomainen eivät puoltaneet Keskusaukion avaamista yleiselle liikenteelle.

Tekninen lautakunta toimitti edellä esitetyn selvityksen lausuntonaan kaupunginhallitukselle 29.4.2020, ja Porin kaupunginvaltuusto merkitsi 26.6.2020 pidetyssä kokouksessaan teknisen lautakunnan antaman lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Teknisen toimialan infrayksikkö toteaa 11.10.2021 jätettyyn valtuustoaloitteeseen lausuntonaan seuraavaa:

Bussi- ja taksiliikenteen määrä ei ole vuonna 2018 tehtyjen liikennelaskentojen jälkeen merkittävästi muuttunut. Edelleen vuonna 2021 Keskusaukion kautta, vanhan linja-autoaseman editse kulkee suurin osa kaukoliikenteen pohjoisen suunnasta tulevista linja-autovuoroista sekä myös iso osa paikallisliikenteen reittiliikenteestä. Liikenteellisesti tilanne ei siis Keskusaukiolla ole vuodessa juurikaan muuttunut, eikä Keskusaukion yleiselle liikenteelle avaamiselle ole edelleenkään perusteita.

Infrayksikkö ei puolla Keskusaukion avaamista yleiselle liikenteelle.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausuntonaan kaupunginhallitukselle.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 9-2.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Mikko Pakkasela ehdotti Raija Koskirannan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Christa Lahto ehdotti Jari Haapaniemen kannattamana, että Kuninkaantie avattaisiin yleiselle liikenteelle valtuustoaloitteen mukaisesti.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi päätösehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta, joten on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Ensin äänestetään Mikko Pakkaselan ehdottamasta palautusehdotuksesta vastaan asian käsittelyn jatkaminen.  Mikäli asian käsittelyä jatketaan, äänestetään tämän jälkeen Christa Lahton ehdotuksesta pohjaehdotusta vastaan.  Eli ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista painavat  JAA -näppäintä ja ne, jotka kannattavat Mikko Pakkaselan palautusehdotusta painavat EI -näppäintä.

Suoritetussa äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista kannattivat Jari Haapaniemi ja Christa Lahto. Mikko Pakkaselan palautusehdotusta kannattivat Mikko Pakkasela, Raija Koskiranta, Johanna Rantanen, Mikael Ropo, Minna Haavisto, Markku Tanttinen, Juha Vettenranta, Helvi Walli ja Antti Lehtonen. Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi äänin 9-2.

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 18%

  Jari Haapaniemi, Christa Lahto

 • Ei 9 kpl 82%

  Mikko Pakkasela, Raija Koskiranta, Johanna Rantanen, Mikael Ropo, Minna Haavisto, Markku Tanttinen, Juha Vettenranta, Helvi Walli, Antti Lehtonen

Valmistelija

 • Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, eija.riihimaki@pori.fi

Perustelut

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu on 11.10.2021 pidetyssä valtuuston kokouksessa tehnyt aloitteen Kuninkaantien avaamisesta yleiselle liikenteelle Keskusaukion kohdalla. Aloitteeseen on pyydetty lausunto teknisen lautakunnalta.

Infrajohtaminen valmisteli lausuntoehdotuksen tekniselle lautakunnalle. Lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 30.11.2021 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Infrajohtaminen on pyytänyt aloitteeseen lausunnot Porin kaupunkikehitysryhmältä, Porin joukkoliikenneviranomaiselta sekä Porin Linjoilta.

Kaupunkikehitysryhmän lausunnossa todetaan seuraavaa:

Kyseinen katualue on keskeinen osa kaupunkikeskustaa ja liittyy keskustan kehittämisohjelmatyöhön, jonka tavoitteita ja toimenpiteitä on linjattu KH:n 1.11.2021 (§ 753) hyväksymässä luonnoksessa. Samassa yhteydessä keskusta nimettiin yhdeksi kaupunkikehityksen kärkikohteeksi. Keskustan kehittämistyössä katualuetta on tutkittu keskusaukion ja linja-autoaseman virkistys- ja palvelutoimintoja yhdistävänä oleskelu- ja kevytliikenteen alueena.

Keskusaukiolta alkaa myös Promenadi-Porin itäiseksi ulottuvuudeksi hahmoteltu kehittämisalue Pasaasi, jonka yleissuunnitelmassa (arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik 30.11.2020) katualuetta on esitetty suojeltavan linja-autoaseman näyttävänä ja toiminnallisena keskusaukion laajennuksena. Yleissuunnitelman pohjalta on myös valmistumassa Oulun yliopiston arkkitehtuuriosaston diplomityö alkuvuonna 2022.

Maaliskuussa 2021 valmistui koko Poria koskeva tie- ja katuverkkosuunnitelma 2040 Porin ja Ulvilan kaupunkien sekä ELY-keskuksen ja Satakuntaliiton yhteistyönä. Tie- ja katuverkkosuunnitelma tarkentuu vuoden 2022 alussa aloitettavalla Porin keskustan liikenneverkkosuunnitelmalla.

Keskustan liikenneverkkosuunnittelun tavoitteet hyväksyttiin KH:ssa 19.4.2021 (§ 277). Käynnistyvän suunnittelun yhteydessä on mahdollista tutkia tarkemmin kyseisen katualueen erilaisia käyttömahdollisuuksia, myös ajoneuvoliikenteen palauttamisen näkökulmasta. Työn aikana järjestetään yleisiä ja eri kohderyhmien kesken vuorovaikutus- ja lausuntomenettelyjä. Suunnitelma on tarkoitus hyväksyä teknisessä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa ja sen tarkoitus on toimia perustana tarkempien toteutussuunnitelmien laadinnassa.

Porin joukkoliikenneviranomainen pitäytyy vuonna 2020 antamassaan lausunnossa eikä pidä tarpeellisena avata Keskusaukion vanhan linja-autoaseman edessä olevaa osuutta yleiselle liikenteelle. Mikäli katuosuus avattaisiin yleiselle liikenteelle, tulisi linja-autoliikenteelle toteuttaa pysäkkilevennykset. Mikäli pysäkkilevennyksiä ei pysty toteuttamaan, nykyiset liikennejärjestelyt tulisi säilyttää ennallaan.

Porin Linjat toteaa, että nykyinen järjestely on tällä haavaa toimiva sekä joukkoliikenteen, liikenneturvallisuuden että liikenteen sujuvuuden kannalta, joten väylän avaamista henkilöautoliikenteelle ei pidetä perusteltuna. Linja-autojen purkaessa tai ottaessa matkustajia muu liikenne joutuisi odottamaan, jolloin paikoin liikenne ruuhkaantuisi Keskusaukion (Amadon suora) ja Kuninkaantien osuuksilla. Alueella on myös hyvin vilkas jalankulku- ja pyöräliikenne.

Infrajohtaminen toteaa, ettei Keskusaukion avaamiselle ole riittäviä perusteita. Aluetta on mm. Keskustan kehittämisohjelman myötä tarkoitus kehittää jalankulku- ja pyöräilypainotteiseksi. Keskusaukion osuudelle ei ole mahdollista toteuttaa joukkoliikenneviranomaisen lausunnossaan edellyttämiä pysäkkilevennyksiä tilanpuutteen vuoksi. Näin ollen katuosuuden avaaminen heikentäisi etenkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta.

Edellä esitettyihin lausuntoihin viitaten Porin infrayksikkö ei puolla Keskusaukion avaamista yleiselle liikenteelle.

Ehdotus

Esittelijä

 • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Edellä esitetyn perusteella tekninen lautakunta ei puolla Keskusaukion avaamista yleiselle liikenteelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.