Tekninen lautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 311 Määräalojen maanvaihto Sunniemessä kiinteistöistä 609-442-1-116 Lehtimaa sekä 609-442-1-73 Syrjälä ja määräalasta 609-442-1-77-M601

PRIDno-2021-5748

Valmistelija

  • Maria Huhtamäki, maria.huhtamaki@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on pyrkinyt aktiivisesti lisäämään maanomistustaan Sunniemessä erityisesti alueella, johon sijoittuu Sunniemenrannan ja Isojoenrannan (609 1679) asemakaavaehdotuksessa osoitettu Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushanke (ns. Sunniemen tulvauomahanke).

Alueella sijaitsevan kiinteistön Lehtimaa 609-442-1-116 omistajien kanssa on neuvoteltu kiinteistöllä sijaitsevien määräalojen (3 kpl) luovuttamisesta maanvaihdossa Porin kaupungille, pinta-alaltaan yhteensä noin 2.592 m2. Määräalat on merkitty oheiseen sopimuskarttaan sinisellä rajauksella. Määräalat ovat omistajien omassa käytössä olevaa peltoa ja ne ovat asemakaavaehdotuksessa osoitettu 1) pääosin (1.967 m2) käyttötarkoitukseen erityisalue, rakennettua jokiuomaa ja siihen liittyviä rakenteita ja laitteita sekä virkistyskäyttöä varten (E-w1), 2) osin (504 m2) virkistysalueeksi (V-4) sekä 3) osin (121 m2) katualueeksi.

Neuvotteluissa on päädytty vaihtoon, jossa Porin kaupunki luovuttaa edellä mainittuja määräaloja vastaan määräalat kiinteistöstä 609-442-1-73 Syrjälä (1.554 m2) ja määräalasta 609-442-1-77-M601 (2.181 m2), pinta-alaltaan yhteensä 3.735 m2. Määräalat on merkitty oheiseen sopimuskarttaan punaisella rajauksella. Asemakaavaehdotuksessa molemmat määräalat on osoitettu käyttötarkoitukseen maatalousalue (MT-2). Määräalat ovat peltoa, joista pienempi on vuokrattu maatalouskäyttöön kolmannelle osapuolelle 31.12.2021 asti.

Vaihdettavien alueiden vaihtosuhde on noin 1,5, joka perustuu vesilain mukaiseen maa-alueen lunastusoikeudesta aiheutuvaan korvausvelvollisuuteen. Katualueesta ei määräydy korvausta, perustuen ensimmäisestä asemakaavasta aiheutuvaan katualueen ilmaisluovutusvelvollisuuteen. Molempien sopijapuolten luovutuksen arvoksi on katsottu 4.942 euroa, joka noudattaa alueen vastaavien raakamaakauppojen yhtenäistä hintatasoa.

Kiinteistön määräalojen hankinta Porin kaupungille on asemakaavan sekä erityisesti Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushankkeen (ns. Sunniemen tulvauomahanke) toteutumiseksi erittäin tärkeää.

Maanvaihto on sovittu tehtäväksi tilusvaihtona, johon kyseisen vaihdon on arvioitu soveltuvan erinomaisesti. Tilusvaihto on tilusjärjestely, jolla parannetaan tilussijoitusta ja tehostetaan maankäyttöä vaihtamalla eri kiinteistöihin kuuluvia alueita keskenään. Asemakaava-alueilla tilusvaihdolla voidaan edistää asemakaavan mukaisten aluevarausten toteuttamista. Tilusvaihdossa vaihdettavien alueiden tulee arvoltaan vastata likimäärin toisiaan. Tässä vaihdossa sopijapuolten luovuttamat alueet on katsottu samanarvoisiksi, joten kummallekaan sopijapuolelle ei tule maksettavaksi välirahaa. Tilusvaihtoa haetaan Maanmittauslaitokselta tilusvaihtotoimituksena tilusvaihtosopimuksen perusteella. Mikäli tilusvaihto ei sopijapuolista johtumattomista syistä olisi mahdollinen, ovat sopijapuolet sitoutuneet muuttamaan oheisen tilusvaihtosopimusluonnoksen tavanomaiseksi maanvaihtosopimukseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä maanvaihdon, jossa

  1. [peitetty] luovuttavat Porin kaupungille oheisen sopimuskarttaan sinisellä rajatut määräalat (3 kpl) kiinteistöstä Lehtimaa 609-442-1-116, yhteensä noin 2.592 m2, ja
  2. Porin kaupunki luovuttaa [peitetty] oheiseen sopimuskarttaan punaisella rajatut määräalat kiinteistöstä 609-442-1-73 Syrjälä ja määräalasta 609-442-1-77-M601, yhteensä noin 3.735 m2,

    oheisen tilusvaihtosopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Lisäksi tekninen lautakunta oikeuttaa tonttipäällikön tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

[peitetty], kaupunkisuunnittelu (Reipas), infrajohtaminen (Koivisto), infrajohtaminen/maapolitiikka

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi