Tekninen lautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 307 Peltovuokrasopimusten uusiminen vuonna 2022

PRIDno-2021-5610

Valmistelija

  • Maria Huhtamäki, maria.huhtamaki@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki vuokrasi vuonna 2021 peltoa maatalouskäyttöön noin 1.317 hehtaaria ja sai niistä vuokratuloa noin 544.922 €. Kaikkien vuokralle annettujen peltopalstojen vuokrien keskiarvo oli 414 €/ha (vuonna 2020 keskiarvo 410 €/ha). Vapaiden palstojen tarjouskilpailussa korkeimpien tarjousten keskiarvo oli 489 €/ha (vuonna 2020 keskiarvo 466 €/ha). Peltoala muodostui 304 palstasta, joista 92 palstan, yhteensä 492 hehtaarin vuokrakausi päättyy 31.12.2021.

Pellot vuokrataan kerrallaan 1-5 vuodeksi riippuen siitä, millaisia suunnitelmia pellon käytölle arvioidaan lähitulevaisuudessa olevan ja millä aikataululla.  Peltovuokrasopimuksissa on ehto, jonka mukaan sopimuskauden päättyessä vanhalla vuokralaisella on oikeus saada alue uudelleen vuokralle, jos se luovutetaan edelleen maatalouskäyttöön ja jos hän hyväksyy teknisen lautakunnan päättämän vuokran määrän ja muut vuokraehdot. Periaate on ollut, että vuokra on kiinteä koko sopimuskauden ajan, eikä vuokria muuteta kesken sopimuskauden.

Uusittavien peltovuokrasopimusten vuokrahintatasoa arvioitaessa on perinteisesti seurattu maatalouden tuottajahintaindeksin (2000=100, pois lukien turkikset) kehitystä sekä sen ohella myös kuluttajahintaindeksin kehitystä. Maatalouden tuottajahintaindeksi heilahteli voimakkaasti vuosina 2006-2014, jolloin se kävi vuoden 2013 toisella neljänneksellä korkeimmillaan, 147,3 pisteessä. Vuoden 2014 jälkeen indeksin muutokset ovat olleet maltillisempia. Viimeisten neljän vuosineljänneksen keskiarvo on 131,6 pistettä. Viimeisin noteeraus on vuoden 2021 kolmannelta neljännekseltä, 132,7 pistettä. Tuottajahinnat ovat siis nyt noin 33 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2000. Kuluttajahintaindeksin nousu on ollut samana aikana noin 32 %. Päätetyt vuokrankorotukset ovat vastaavana aikana olleet noin 22 %. Viimeksi vuokria on korotettu vuodesta 2013 lähtien 8 % ja sitä ennen vuodesta 2009 lähtien 13 %.

Infrajohtaminen on perinteiseen tapaan keskustellut 1.12.2021 Porin seudun vuokraviljelijäyhdistyksen ja Porin alueen MTK:n paikallisyhdistysten edustajien kanssa kuluneesta kasvukaudesta, peltovuokra-asioista ja niihin vaikuttavista ajankohtaisista tekijöistä. Kuten viime aikoina on valtakunnallisestikin uutisoitu, erityisesti viimeisten usean peräkkäisen kasvukauden haastavista sääolosuhteista sekä viimeaikaisista tuotantopanosten erittäin kovistakin hintojen nousuista johtuen maatalouden kannattavuus on entisestään heikentynyt ja tällä hetkellä maatalouden on kerrottu olevan talouskriisissä. Yhä useampi maatalousyrittäjä harkitsee jopa maatalousyrittäjyydestä luopumista. Keskustelussa todettiin kaupungin peltovuokralaisten olevan kaupungille tärkeä asiakasryhmä, joka tuo kaupungille merkittävän määrän vuokratuloja, mutta myös ylläpitää kaupungin maaomaisuutta ja toimii merkittävänä kaupunkimaiseman hoitajana. Keskustelussa vuokralaistahon edustus toivoi Porin kaupunkia huomioimaan maatalouden tilanteen vakavuuden alentamalla peltovuokria 10% vuodelle 2022. Vuokralaistahon edustus on myös jo useana vuonna tuonut esille, että perinteisessä indeksivertailussa tuottajahintakehityksen tarkastelu ei yksin anna käsitystä maatalouden kannattavuudesta, vaan nimensä mukaisesti kuvaa ainoastaan tuottajan tuotteista saamaa hintatasoa. Vallitsevassa tilanteessa mahdolliset kohonneet tuottajahinnat ovat lähinnä osoitus kuluneiden kasvukausien alhaisista sadoista, ja jos alhaiset satotasot nostavatkin yksikköhintoja ja sitä kautta tuottajahintaindeksiä, ne eivät kokonaisuudessaan lisää viljelijöiden tuloja. Maatalouden kokonaistilanteen ymmärtämiseksi tulisikin tarkastella joko maatalouden kannattavuutta, tai vaihtoehtoisesti tarkastella tuottajahintaindeksin ohella myös maatalouden tuotantokustannusten kehittymistä.  

Vuokrasopimusten uusimiseksi infrajohtaminen selvittää palstojen peruslohkotunnukset ja maataloushallinnon hyväksymät viljelypinta-alat, joita käyttämällä helpotetaan molempien sopimusosapuolten asiointia maaseutuhallinnon kanssa. Lisäksi infrajohtamisessa kartoitetaan vuoden 2022 rakennuskohteiden ja tonttien luovutusten sekä lähivuosien kaavoituskohteiden vaikutukset vuokrasopimuksiin, mistä johtuen palstojen vuokra-ajat vaihtelevat ja joidenkin palstojen vuokra-aloihin aiheutuu pysyviä tai tilapäisiä muutoksia.

 

Infrajohtaminen esittää, että peltovuokrasopimukset uusitaan vuonna 2022 seuraavin periaattein:

  • Vuokrahinnat säilyvät ennallaan (vuokria ei koroteta eikä alenneta).
  • Vuokra on kiinteä koko vuokrasopimuskauden ajan. Vuosivuokra pyöristetään täysiin euroihin.
  • Vuokranmaksun eräpäivä on vuosittain 31. joulukuuta.
  • Vuokrasopimuksen tekeminen edellyttää, että vuokramies on maksanut aikaisemmat vuokransa kaikista vuokrasopimuksista ja sopinut kaupungin kanssa päättyneiden sopimusten tukioikeuksien palauttamisesta kaupungille tai siirtämisestä kaupungin osoittamalle vastaanottajalle.
  • Mikäli vuokralainen ei halua vuokrata palstaa tarjotuilla ehdoilla eikä tee sopimusta, katsoo kaupunki hänen menettäneen oikeutensa saada palsta uudelleen vuokralle.
  • Vapaaksi jääneistä palstoista järjestetään tarjouskilpailu. Tarjouskilpailun perusteella tehtävistä sopimuksista päättää tonttipäällikkö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 31.12.2021 päättyvät peltovuokrasopimukset uusitaan edellä esitetyin periaattein. Kunkin uusittavan sopimuksen ehdot vahvistaa tonttipäällikkö.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Infrajohtaminen/maapolitiikka

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi