Tekninen lautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 303 Rasitesopimus vesijohdon pitämistä varten kiinteistön Osala 609-412-1-118 alueella

PRIDno-2021-5612

Valmistelija

  • Päivi Valkonen, maanmittausinsinööri, paivi.valkonen@pori.fi

Perustelut

[Peitetty] kanssa on neuvoteltu toistaiseksi voimassa olevasta rasitesopimuksesta, jolla edellä mainittujen henkilöiden, yhtiön ja rekisteröidyn yhdistyksen omistamat kiinteistöt Antinmäki 609-422-1-986, Kiviniemi 609-422-1-740, Hietanen 609-422-1-720, Vilhola 609-422-1-742, Mäntylä 609-422-1-747, Ojalehto 609-422-1-749, Purje 609-412-1-155, Palmuluhta 609-422-1-741, Seili 609-412-1-156, Lehtola 609-412-1-746, Pirkonkivi 609-422-1-739, Honkaniemi 609-422-1-743, Tyynelä 609-422-1-748, Ranta-Heikkilä 609-422-1-571 ja Mäntyniemi 609-422-1-285 saavat oikeuden pitää yhteistä vesijohtoa kaupungin omistaman kiinteistön Osala 609-412-1-118 alueella jo olemassa olevan vesijohdon vieressä. Jo olemassa olevaan vesijohtoon liittyminen ei ole teknisesti mahdollista, joten nyt suunniteltu uusi vesijohto on tärkeä em. kiinteistöjen käytölle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kaupunki tekee  [peitetty] kanssa rasitesopimuksen vesijohdon pitämiseksi kaupungin omistaman kiinteistön Osala 609-412-1-118 alueella liitteenä olevan rasitesopimusluonnoksen mukaisin ehdoin, ja valtuuttaa tonttipäällikön tekemään tarvittaessa sopimukseen teknisluontoisia korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset, tekninen toimiala/infrajohtaminen/Pikkusaari

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi