Tekninen lautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 304 Rasitesopimus vesijohdon pitämistä varten kiinteistön Vainiola 609-445-15-550 alueella

PRIDno-2021-5530

Valmistelija

  • Päivi Valkonen, maanmittausinsinööri, paivi.valkonen@pori.fi

Perustelut

[Peitetty] kanssa on neuvoteltu toistaiseksi voimassa olevasta rasitesopimuksesta, jolla edellä mainittujen henkilöiden omistamat kiinteistöt Kolmikulma 609-445-3-53, Jussila 609-445-3-129, Tuulentupa 609-445-3-63, Päiväpelto 609-445-8-1 ja Maissila 609-445-3-132 saavat oikeuden pitää yhteistä vesijohtoa Porin kaupungin omistaman kiinteistön Vainiola 609-445-15-550 alueella. Kyseinen vesijohto on tärkeä em. kiinteistöjen käytölle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kaupunki tekee  [peitetty] kanssa rasitesopimuksen yhteisen vesijohdon pitämiseksi kaupungin omistaman kiinteistön Vainiola 609-445-15-550 alueella liitteenä olevan rasitesopimusluonnoksen mukaisin ehdoin, ja valtuuttaa tonttipäällikön tekemään tarvittaessa sopimukseen teknisluontoisia korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset, tekninen toimiala/infrajohtaminen/Pikkusaari

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi