Tekninen lautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 310 Tammen tilan 2022 pystykauppa

PRIDno-2021-5731

Valmistelija

  • Ismo Ahonen, kaupunginpuutarhuri, ismo.ahonen@pori.fi

Perustelut

Infran kunnossapito esittää nopeutettua päätöksentekoa tilan 886-424-2-2 TAMMI metsäalueesta, 36,8 ha;n pystykaupasta. Alue sijaitsee Kullaan Joutsijävellä ollen osana Tammen tilan noin 1400 ha.n metsätilaa. Normaalia kylmempi alkutalvi edesauttaa tämän kohteen puunkorjuutyötä. Kohde kilpailutetaan heti, kun Tela on mahdollisesti hyväksynyt kohteen kokouksessaan. Liitteissä kuviokohtaiset puusto ja hakkuutiedot. Kohde sisältää harvennus- ja ylispuuhakkuita koko 36,8 ha alalle. Hakkuu on Telan hyväksymän Tammen tilan metsienhoito-ohjelma vuosille 2019–2059 linjauksen mukainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen kautakunta päättää hyväksyä ttilan 886-424-2-2 TAMMI, 36,8 ha alueen kilpailutettavaksi pystykaupalla myyntiin. Lisäksi Tekninen lautakunta antaa Infran kunnossapidon edustajille allekirjoittaa kaupan asiakirjat puun pystykaupasta kaupungin kannalta parhaan tarjouksen tehneen puutavaran ostajan kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

infrankunnossapito@pori.fi

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi