Tekninen lautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 298 Tekninen toimiala, käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022

PRIDno-2021-5409

Valmistelija

 • Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan vuoden 2022 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.11.2021. Hyväksytyn talousarvion mukaisesti teknisen toimialan toimintatuotot ovat noin 19,2 miljoonaa euroa, valmistus omaan käyttöön erä noin 3,4 miljoonaa euroa ja toimintakulut noin 50,9 miljoonaa euroa. Teknisen toimialan osalta valtuustoon nähden sitova erä on toimintakulut. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti toimialojen tulee tässä vaiheessa tarkistaa omat käyttösuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota.

Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen teknisen toimialan talousarvioon on tehty seuraavat muutokset

 • Toimintakulut:
  • Yksityistieavustuksiin 14 000 euron korotus kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. 
  • Henkilösivukuluihin nousua yhteensä noin 79 000 euroa.
  • Tilayksikön määräraha jaettu uudistetun organisaatiorakenteen mukaisesti
  • Muita pienempiä siirtoja tilien ja kustannuspaikkojen välillä

Irtaimen investointien osalta investointisuunnitelma esitetään hankinnoittain sisältäen arvioidun hankinta-ajankohdan ja hankinnasta vastaavan tahon. Irtaimen investointimääräraha teknisellä toimialalla on 990 000 euroa vuonna 2022.

Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimialaan kytkeytyvät top11 -prosessien toimenpiteet ja -mittarit.

Lautakunnan tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat, investointisuunnitelmat ja toiminalliset tavoitteet joulukuun 2021 aikana.

Tilikauden aikana voi ilmetä tarvetta tehdä teknisen toimialan käyttösuunnitelmaan muutoksia tilien ja kustannuspaikkojen välillä. Tämän vuoksi esitetään, että teknisen toimialan toimialajohtaja saa valtuuden päättää tarvittaessa näistä muutoksista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelmat, investointisuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään tarvittaessa määrärahamuutokset kustannuspaikkojen ja tilien välillä tilikauden aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Ennen asian käsittelyä strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki kävi lautakunnan kanssa strategiakeskustelun (16:00-16:45).

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.