Tekninen lautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 300 Tekninen toimiala, laskujen hyväksyjät 2022

PRIDno-2021-5675

Valmistelija

  • Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Toimielinten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät.

Tilayksikössä toimintaa organisoidaan uudelleen vuoden 2022 alusta. Tämän vuoksi otetaan nykyisten lisäksi käyttöön uusia kustannuspaikkoja sekä tilajohtamisen että toimitilojen ylläpidon toimintayksiköissä.

Tilajohtamisen uudet kustannuspaikat ovat:

14161222          Perusturvan ja pelastuslaitoksen rakennukset

14161223          Koulurakennukset

14161224          Päiväkotirakennukset

14161225          Kulttuuri-, liikunta- ja hallintorakennukset ja työtilat

14161226          Liiketilat, asunnot ja realisoitavat rakennukset

Toimitilojen ylläpitopalvelujen uudet kustannuspaikat ovat:

14161242          Perusturvan ja pelastuslaitoksen rakennukset

14161243          Koulurakennukset

14161244          Päiväkotirakennukset             

14161245          Kulttuuri-, liikunta- ja hallintorakennukset ja työtilat

14161246          Liiketilat, asunnot ja realisoitavat rakennukset

Infrayksikön osalta suljetaan liikuntapaikkojen toimintayksiköstä kustannuspaikka 14152071 Kentät ja ulkoilualueet. Jatkossa ulkoilualueet sisältyvät kustannuspaikkaan 14152077 Vapaa-ajan kentät, jonka nimeksi muutetaan Vapaa-ajan kentät ja ulkoilualueet.

Koska infrayksikön päällikön virka on vielä täyttämättä, toimii infrayksikön päällikön sijainen yksikön päällikön roolissa laskujen hyväksynnän osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Lautakunta päättää vahvistaa liitteen mukaisesti teknisen lautakunnan alaisten kustannuspaikkojen hyväksyjät ja varahyväksyjät vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tarkastustoimi, Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.