Tekninen lautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 301 Teknisen toimialan talouden kuukausiraportointi 2021, lokakuu

PRIDno-2021-1267

Valmistelija

  • Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Toiminnallinen toteutuminen

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-lokakuun aikana normaalia. Koronasta johtuen osa yksikön henkilöstöstä tekee töitä edelleen etänä. Pysäköinninvalvonnassa koronan vaikutukset näkyvät siinä, että tammi-lokakuun aikana on kirjoitettu pysäköintivirhemaksuja noin 2500 kappaletta vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä ja vuoteen 2019 verrattuna (joka oli ns. normaali vuosi), noin 5500 kappaletta vähemmän.

Infrayksikön toiminta on toteutunut suunnitellusti toiminnallisesti. Työt liittyen investointeihin ovat käynnissä pääosin aikataulun mukaisesti. Rakentamisessa ovat käynnissä työkohteet hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Sääolosuhteet ovat vastanneet normi vuotta ja se on näkynyt yksikön toiminnassa. Kunnossapidossa on tehty normaaleita loppuvuoden työtehtäviä. Logistiikan ajoneuvot ovat työllistyneet hyvin rakentamisen ja kunnossapidon työtehtävissä.

Teollisuustonttien luovutusta on edistetty seuraavasti: Honkaluodossa Kiito-, Taara- ja Vientitie sekä Honkaluodontie ja Terminaalintie ovat valmistuneet ja tontit ovat luovutettavissa. Honkaluodon hulevesiallas on otettu käyttöön ja se toimii suunnitellusti. Pormestarinluodossa Pohjatuulentie on valmistunut.  Uusiniityssä Kuljuntien rakentaminen on aloitettu lokakuussa. 

Tilayksikössä vuoden 2021 kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet vuoden 2021 pääsääntöisesti työohjelman mukaan. Taidemuseon tulipalon taiteiden konservoinnin tiloja kartoitetaan. Taidemuseon vesikaton korjaussuunnitelmat valmistuvat loppuvuoden aikana.

Tilajohtamisen toimintayksikössä on kehitteillä hankkeiden seurantaan projektinhallinta Office 365-ympäristössä. Granlund Manager – huoltokirjaohjelman käyttöönotto on onnistunut ja ohjelman käyttöä laajennetaan PTS- ja laiterekisterin käyttöön tammikuusta 2022 alkaen. Molemmat hankkeet ovat ICT-yksikön vetovastuulla. Talotekniikan ohjauksen ja analytiikan sekä anturoinnin hankinnan valmistelut on aloitettu yhteistyössä ICT-yksikön kanssa.

Purkuohjelma etenee suunnitellulla tavalla. Ohjelmoimattomia huolto- tai korjauskohteita ja erilaisista viranomaismääräyksistä johtuvia toimeksiantoja on raportointivälillä ollut noin 2 800 toimeksiantoa. Kiinteistönhoidon tehtävien painopiste on ollut ulkoalueiden hoidossa ja Granlund-Managerin käyttöönotossa. Noormarkun kiinteistönhoitoon on saatu toistaiseksi ratkaisu määräaikaisilla suhteilla lokakuusta alkaen.

Vuositavoitteet

Tekninen toimiala asetti itselleen kymmenen vuositavoitetta vuodelle 2021. Tavoitteiden etenemisen raportointi on erillisessä liitteessä.

Talouden toteutuma

Valtuustoon nähden sitova erä eli toimintakulujen toteuma oli kumulatiivisesti lokakuun lopussa –41,0 miljoonaa euroa, josta lokakuun toteuma oli -4,2 miljoonaa euroa. Lokakuun lopun kumulatiivinen toteuma, -41 miljoonaa euroa, oli 80,7% koko vuoden määrärahasta -50,8 miljoonaa euroa. (10/2020 kumulatiivinen toteuma -39,7 miljoonaa euroa 80,7%).

Henkilöstökulut olivat lokakuun lopussa 83,5% (82,2%) koko vuoden määrärahasta, palveluiden ostot 80,8% (78,8%), aineet, tarvikkeet ja tavarat 77,8% (76,9%), avustukset 89,8% (97,3%) sekä muut toimintakulut 79,2% (83,8%). Vuoden 2020 toteutumaan verrattuna luvuissa näkyy syyskuussa 2020 tehty organisaatiouudistus, jossa kiinteistönhoito siirrettiin palveluliikelaitoksesta tekniselle toimialalle. Alkuvuoden 2020 osalta kiinteistönhoidon henkilöstökulut sisältyvät palvelujen ostoihin, mutta alkuvuoden 2021 osalta kyseiset kustannukset ovat pitkälti henkilöstökuluissa.

Lokakuun lopussa toimintatuotoissa oli kumulatiivisesti toteutunut 15,7 miljoonaa euroa, joka on 81,5% koko toimialan tavoitteesta (15,7 miljoonaa euroa 83,4%).

Valmistus omaan käyttöön (VOK) erän osalta lokakuun kumulatiivinen toteuma oli 2,9 miljoonaa euroa, joka on 74,9% koko toimialan tavoitteesta (3,2 miljoonaa euroa 74,4%). VOK-vuositavoite on viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna noin 0,4 miljoonaa euroa pienempi.

Toimintakatetoteuma oli kumulatiivisesti -22,4 miljoonaa euroa (-20,9 miljoonaa euroa), josta lokakuun toteuma oli -2,9 miljoonaa euroa.

Talouden vuosiennuste

Teknisen toimialan vuosiennuste toimintakulujen (valtuuston nähden sitova erä) osalta on tällä hetkellä talousarvion mukainen eli teknisen toimialan toimintakulut ovat vuoden lopussa -50,8 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen osalta tämän hetken ennuste on, että tuotoissa tullaan jäämään talousarviosta noin 0,15 miljoonaa euroa. Tähän syynä ovat koronan vuoksi alentuneet pysäköintimaksujen ja pysäköintivirhemaksujen tuotot sekä kiinteistöhoidon yhtiöille tekemien työkohteiden väheneminen.

Valmistus omaan käyttöön -erän ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Toimintakulujen osalta loppuvuoden toteutumaan vaikuttaa sääolosuhteet ja mahdolliset talvikunnossapidon tehtävät. Pysäköintimaksujen ja pysäköintivirhemaksujen kertymään vaikuttaa myös se, miten koronatilanteen kehittyminen vaikuttaa ihmisten liikkumiseen keskusta-alueella.

HTV-toteutuma

Lokakuussa teknisen toimialan vakituisen henkilöstön määrä väheni kahdella.

Yksityiskohtaisemmat raportit yksiköiden toiminnan ja talouden toteumasta ovat erillisinä liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.