Tekninen lautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 299 Teknisen toimialan työohjelma 2022

PRIDno-2021-5699

Valmistelija

  • Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2022 on valmisteltu yksiköissä Porin kaupungin talousarvion investointiosan työmäärärahojen pohjalta. Työohjelmassa on esitetty tila- ja infrayksikön toimesta suunniteltavat, rakennettavat ja rakennuttamat talonrakennus-, liikenneväylä-, puisto-, leikkipaikka-, venesatama- ja väyläkohteet sekä ko. kohteiden suunnittelu- ja rakentamisaikataulut, määrärahat ja vastuuhenkilöt. Aikataulut on laadittu huomioiden yksiköiden käytettävissä olevat resurssit ja niiden tehokas käyttö, kesätapahtumat sekä muiden toimialojen tarpeet.

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäviksi seuraavilta osin. 

  • Määrärahan siirto tiloihin kohdistuvien investointien (14191001) ja infrastruktuuriin (14193001) kohdistuvien investointien välillä
  • Tiloihin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto tasojen 141100 (Konsernihallinnon toimialan rakennukset), 141101 (Perusturvan rakennukset), 141102 (Sivistystoimialan rakennukset), 141108 (Satakunnan pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141109 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä
  • Infrastruktuuriin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto tasojen 14130 (Kiinteä omaisuus), 14131 (Liikenneväylät), 14132 (Puistot ja leikkipaikat), 14133 (Muu toiminta ja erillishankkeet) ja 14134 (Ajoneuvojen hankinta) välillä

Yllä mainittujen tasojen sisällä tehtävistä määrärahamuutoksista voi tarvittaessa päättää toimialajohtaja. Lisäksi tason 141109 (Teknisen toimialan rakennukset) alle avattavista mahdollisista uusista hankkeista päättää toimialajohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Teknisen toimialan työohjelman vuodelle 2022 sekä periaatteet työohjelman määrärahamuutoksille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sanna Välimäki, Jouni Salonen, Erja Haavisto

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi