Tekninen lautakunta, kokous 15.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Keskustan avoimen päiväkodin (rakennustunnus: 100358900V) purkaminen tontilta 609-430-1-18

PRIDno-2020-4553

Valmistelija

  • Janne Heinävaara, janne.heinavaara@pori.fi

Perustelut

Keskustan avoin päiväkoti tontilla 609-430-1-18

Rakennus on hankittu kaupungin omistukseen 1.1.1983. Kohteessa käyttötarkoituksen mukainen toiminta on päättynyt ja näin ollen rakennus on jäänyt tarpeettomaksi. Tilayksikkö esittää, että kyseinen rakennus puretaan. Purkujäte lajitellaan ja hävitetään voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain sekä jätelain mukaisesti. Maa-alue tasataan sorapintaiseksi. Arvioidut purkukustannukset ovat 12.000 euroa sisältäen purkutyöt, kaivinkonetyöt, kuorma-autotyöt, jätteenkäsittelymaksut ja täyttömaat. Purkukulut kirjataan käyttötalouteen tilajohtamisen kustannuspaikalle 14161221, tili 44700 Muut palvelut.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että tontilla 609-430-1-18 sijaitseva rakennus puretaan (pysyvä rakennustunnus: 100358900V).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tilayksikkö, Janne Heinävaara

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi