Tekninen lautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 273 Isokarin kalastajatilan rakennusten ja kiinteistön 609-420-1-39 myynti

PRIDno-2021-184

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Luoma, juha.luoma@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on hankkinut Isokarin omistukseensa vuonna 1993. Isokarissa on seuraavat rakennukset: päärakennus, partiopirtti, navetta, verkkosuuli, maakellari ja sauna. Alkuperäisten rakennusten rakennusvuosi on 1920.

Vuosina 1997-1999 rakennuksia on peruskorjattu. Vuonna 2005 palaneen saunan tilalle rakennettiin uusi sauna. Sähköliittymä on, muita kunnallisteknisiä liittymiä ei ole. Kulku alueelle tapahtuu Hansholmatien kautta kaupungin omistaman alueen läpi rakennettua autotietä pitkin. Tie päättyy kääntöpaikkaan noin 200 metrin etäisyydelle rakennuksista.

Katsemuksessa on todettu seuraavaa:

Navetan pärekatto on kiireisen uusimisen tarpeessa, mutta onneksi alusrakenteissa ei vielä ole ainakaan merkittäviä vaurioita. Suurimmaksi osaksi siis päreiden uusiminen riittää.

Päärakennuksen huopakatteessa on parikin ongelmaa. Pohjoispuolen lape on pahoin sammaloitunut ja ilmeisesti suotaa alaosaltaan, koska aluslaudoituksessa on vuotojälkiä ja lahovauriota räystään osuudella. Räystäät on toteutettu virheellisesti siten, että huopa valuttaa veden pitkin räystäslautaa, mistä aiheutuu niiden lahoamista. Tämä näkyy etenkin kuistin katossa. Rännien ja katonlappeiden puhdistuksesta olisi pitänyt huolehtia paremmin.

Verkkosuulin katolta on räystäältä pudonnut tiiliä räystään lahoamisen seurauksena. Kantavissa rakenteissa ei tässäkään ole oleellisia vauriota. Korjaukseksi riittää räystäsosuuksien korjaaminen ja varatiilien hankkiminen. Joitakin tiiliä on hieman liikkunut ja ne tulee asetella takaisin paikoilleen.

Partiopirtin katossa on ongelma kuistin katon liitoksessa. Siihen on nyt laitettu pieni paikkapala huopaa, mutta korjaus pitäisi tehdä isommalla alalla ja varmistaa vielä alushuovalla.

Alueella on runsaasti tuulen kaatamia puita. Pihapiirin aluetta pitäisi myös raivata ja siivota.

Kiinteistön 609-420-1-39 ja sillä sijaitsevien rakennusten myynnistä on neuvoteltu Tilayksikön, Infrayksikön, Kaupunkisuunnittelun, Elinvoima- ja ympäristötoimialan, Matkailu- ja markkinointiyksikön ja Satakunnan Museon kanssa. Satakunnan Museo ei puolla myyntiä. Muiden neuvotteluissa mukana olleiden yksiköiden mukaan myynti on mahdollista. Elinvoima- ja ympäristötoimiala on esittänyt, että kohde myytäisiin matkailua edistävään toimintaan. Matkailu- ja markkinointiyksikkö on todennut lausunnossaan, että alue on matkailun kehittämisen näkökulmasta kiinnostava. Tila sijaitsee Meri-Porin rannikolla, jossa matkailullisia toimintoja muutenkin kehitetään. Lisäksi status suojeltavana kohteena voi asettaa tiettyjä haasteita, mutta myös mahdollisuuksia perinteitä kunnioittavana tilana, joita matkailuyhteyksissä monesti halutaan hyödyntää ja sitä kautta tuoda laajemman yleisön ulottuville.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kiinteistö 609-420-1-39 ja sillä sijaitsevat rakennukset ja sähköliittymä myytäisiin huutokaupalla Huutokaupat.com -palvelussa. Kohde myydään ainoastaan matkailua edistävään toimintaan.

Huutokaupassa saatu korkein tarjous tuodaan erikseen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen siten, että rajoitusehto (kohde myydään ainoastaan matkailua edistävään toimintaan) poistetaan.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Markku Tanttinen teki Emmastiina Hesson kannattamana ehdotuksen, että kyseistä kiinteistöä ja sillä sijaitsevia rakennuksia ja sähköliittymiä ei myydä, vaan vuokrataan.

Keskustelun kuluessa myös Antti Lehtonen teki Jari Haapaniemen kannattamana ehdotuksen, että rajoitusehto (kohde myydään ainoastaan matkailua edistävään toimintaan) poistetaan.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi päätösehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta, joten oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Ensin äänestetään päätösehdotus vastaan Tanttisen vuokraamisehdotus. Ne, jotka kannattavat päätösehdotusta painavat JAA -näppäintä ja ne, jotka kannattavat Tanttisen tekemää vuokraamisehdotusta painavat Ei -näppäintä.

Suoritetussa äänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Raija Koskiranta, Christa Lahto, Mikko Pakkasela, Antti Lehtonen, Helvi Walli, Minna Haavisto, Mikael Ropo, Anne Jakonen, Sami Hietaharju, Jari Haapaniemi. Tanttisen vuokraamisehdotusta kannattivat Markku Tanttinen ja Emmastiina Hesso. Äänestyksen perusteella lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen äänin 10 - 2.

Tämän jälkeen lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä Antti Lehtosen tekemän ja Jari Haapaniemen kannattaman ehdotuksen siten, että päätösehdotuksessa oleva rajoitusehto (kohde myydään ainoastaan matkailua edistävään toimintaan) poistetaan.

Äänestystulokset

  • Jaa 10 kpl 83%

    Raija Koskiranta, Christa Lahto, Mikko Pakkasela, Antti Lehtonen, Helvi Walli, Minna Haavisto, Mikael Ropo, Anne Jakonen, Sami Hietaharju, Jari Haapaniemi

  • Ei 2 kpl 17%

    Emmastiina Hesso, Markku Tanttinen

Valmistelija

  • Juha Luoma, juha.luoma@pori.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti kohde laitettiin huutokauppaan. Kohde oli myynnissä huutokaupat.com-palvelussa ajalla 29.9.- 30.10.2021. Kohteen lähtöhinta huutokaupassa oli nolla euroa. Huutokaupassa oli 37 huutajaa, jotka tekivät 172 tarjousta. Korkeimman tarjouksen tekivät  peitetty määrältään satakuusikymmentätuhatta (160.000) euroa.

Huutokaupan aikana selvisi 15.10.2021, että myytävä kohde ei ole omarantainen, ostajan pitää vaatia vesijätön lunastusta. Kiinteistön 609-420-1-39 rajamerkit eivät ole selvillä maastossa. Vesijätön lunastuksen yhteydessä pitää suorittaa rajankäynti, jonka hoitaa Maanmittauslaitos. Ostaja ottaa vastatakseen kustannukset, jotka aiheutuvat vesijätön lunastuksesta ja rajankäynnistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kiinteistö 609-420-1-39 ja sillä sijaitsevat rakennukset sekä niihin kuuluva sähköliittymä myydään korkeimman tarjouksen tehneille siten, että molempien omistusosuudeksi tulee 50 %.

Kauppahinta on satakuusikymmentätuhatta (160.000) euroa. Kauppakirja on allekirjoitettava 25.2.2022 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tarjoaja, Tekninen toimiala/Tilayksikkö Juha Luoma

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi