Tekninen lautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 271 Ratalinnankatu (Riihiketo)

PRIDno-2021-3688

Valmistelija

  • Tuija Heinävaara, tuija.heinavaara@pori.fi

Perustelut

Katusuunnitelman hyväksyminen, Ratalinnankatu, Riihiketo

Maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n mukaan katu on rakennettava kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Seuraava katusuunnitelma on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n mukaisesti (Vuorovaikutus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) valmisteluvaiheessa nähtävillä 28.8.2021-2.9.2021. Suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla, haltijoilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin katusuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on ollut mahdollisuus osallistua katusuunnitelman valmisteluun.

Ratalinnankatu, (Riihiketo), IN/IJ 13 127 ja 13 128

Kyseinen katusuunnitelmaehdotus on ollut valmisteluvaiheen jälkeen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n säätämässä tarkoituksessa (Katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville) julkisesti nähtävillä 25.9.2021-8.10.2021 Porin kaupungin teknisen toimialan palvelupiste Porinassa. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettu lehti-ilmoituksella ja kaupungin ilmoitustaululla sekä kirjeellä kiinteistön omistajille.

Nähtävilläoloaikana on jätetty kaksi muistustusta. Lisäksi valmisteillaolon aikana on jätetty kaksi mielipidettä suunnitelmasta.

Valmisteluvaiheessa on otettu kantaa suunnitelmassa esitettyyn nurmetusalueeseen Ratalinnankadun reunoilla ja sen vaikutukseen asukas- ja vieraspysäköintiin. Lisäksi mielipiteissä otettiin kantaa aluepysäköintikieltoon.

Nähtävilläolon aikana jätetyt kaksi muistutusta koskivat myös katualueen nurmetusalueita. Aluepysäköintikielto poistettiin suunnitelmasta ja muutettiin pysäköintikieltoon kadun koillisreunalle. Pysäköintikielto on tarpeellinen katualueen kapeuden vuoksi. Lisäksi pysäköintikieltoa osoitettiin suunnitelmassa kaavan mukaisen LRK (Rautatieasema-, liike-, toimisto- ja terminaalirakennusten korttelialue) -korttelialueen istutuskaistan kohdalle.

Asukas- ja vieraspysäköintii tulee lähtökohtaisesti osoittaa kiinteistöjen alueella. Katualueelle esitetty nurmetuskaista on liian kapea erillisten pysäköintitaskujen toteuttamiseksi. Kiinteistöjen omistajat voivat halutessaan hakea Infrajohtamisen toimintayksiköltä erillistä lupaa nurmetusalueen sorastukseen omalla kustannuksellaan Ratalinnankadun toteuttamisen jälkeen.

Ratalinnankadun katusuunnitelma perustuu Ympäristöministeriön  25.3.1988 hyväksymään ja 7.4.1988 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan.

Katusuunnitelman sisältö:

Katusuunnitelma sisältää Ratalinnankadun rakentamista yhteensä noin 255 metriä. Katusuunnitelmassa Ratalinnankadun poikkileikkaus on 6,5/6,0 metriä ja kuivatus toteutetaan hulevesiviemärein, johtaen hulevedet Porin Veden hulevesien runkoviemäriin. Ratalinnankadun luoteispäässä on esitetty kaavan mukainen leveämpi kääntymisalue.

Kustannusarvio:

Ratalinnankadun kokonaiskustannukset ovat 127 900,00 €. Kustannusarvioon sisältyvät katusuunnitelman mukaisen kadun rakentaminen sekä suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset ja katuvalaistuksen rakentaminen.

Muut suunnitelmat:

Vihersuunnitelmaa kohteesta ei laadita. Liikennesuunnitelma sisältyy katusuunnitelmaan. Katuvalosuunnitelma on laadittu.

Rakentamisajankohta:  

Ratalinnankadun rakentamisajankohdaksi on arvioitu v. 2023 pohjustustöiden osalta, riippuen alueen tonttien rakentumisesta. Rakentaminen tehdään investointinumerolta 141301 Asunto- ja teollisuusalueiden kadut, jossa on varattu vuoden 2023 investointisuunnitelmassa hankkeelle 130 000 €. Hankkeen loppuunsaattaminen viimeistelytöineen ja päällystyksineen ajoittuu tuleville vuosille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyn katusuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Infrayksikkö, infrajohtaminen/ toimintayksikön esimies, liikenneinsinööri

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi