Tekninen lautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 272 Teknisen toimialan lausunto Turun hallinto-oikeuden selvityspyyntöön, Vasikkarintien tienviitat

PRIDno-2021-2587

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, eija.riihimaki@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Kume on 28.5.2021 anonut kaupungilta tieliikennelain 71 §:n mukaista suostumusta asettaa kiinteistöilleen johtaville liittymähaaroille  tienviitat,​joissa lukee Vasikkarintie sekä kiinteistön numero 244 asunto 1 ja 244 asunto 2. Kyseessä on Vasikkarintien päästä lähtevät liittymähaarat,​joissa Kiinteistö Oy Kume on ainoana tieoikeuden haltijana.

Liikenneinsinöörin päätöksessä on todettu seuraavaa: Hakija on anonut kaupungilta tieliikennelain 71 §:n mukaista suostumusta liikenteenohjauslaitteen asettamiseksi. Anomuksessa on puhuttu tienviitoista. Tieliikennelain 70-​87 §:iin sekä niihin liittyviin liitteisiin 2-​4 on kirjattu liikenteenohjauslaitteiden periaatteet,​ asettaminen sekä tarkemmin eriteltynä eri liikenteenohjauslaitteet. Liitteessä 3.6 on esitetty liikennemerkki F13 'Tienviitta'. Anomuksessa esitettyjen kylttien ei voida katsoa olevan tieliikennelaissa tarkoitettuja tienviittoja,​vaan ennemminkin kadunnimikilpi -​tyyppisiä kylttejä. Kadunnimikilpi ei ole tieliikennelaissa tarkoitettu liikenteenohjauslaite. Näin ollen ei myöskään tieliikennelain 71 §:ää voida soveltaa hakemuksessa esitettyjen kylttien asettamiseen,​ eikä niihin ole mahdollista antaa tieliikennelain 71 §:n mukaista kunnan suostumusta. Liikenneinsinööri on lähettänyt vastauksen hakijalle.

Hakija on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen 21.6.2021. Oikaisuvaatimusta esitetään seuraavin perustein:

Liikenneinsinööri on ratkaisussaan 7.6.2021 katsonut, että lupaa ei voida antaa. Epäselväksi hakijalle on jäänyt, onko hakemus hylätty sillä perusteella, että lupaa ei ollenkaan tarvita, vai sillä perusteella, että pyynnölle ei ole perusteita.  Tämä pitää oikaista ja todeta selvästi. Hakija toteaa myös, ettei päätöksen mukana ole annettu mitään muutoksenhakuohjausta.

Hakija toteaa hakemuksessaan selkeästi esittäneensä ne perusteet, jonka mukaisesti maanomistajan omistamalla yksityistien alueella tulee tien pitäjällä olla oikeus laittaa liikenteen ohjaukseen liittyviä laitteita. Tämä oikeus ohjauslaitteiden asettamiseen on tienpitäjälle annettu laissa. Tämän on myös Vaasan Hovioikeus tuomiossaan 4.2.2021 todennut. Hakemuksessa on esitetty ne perusteet, jonka mukaisesti tiennimi ja kiinteistönnumero kyltti ovat välttämättömiä liikenteen ohjauslaitteita ohjaamaan kiinteistölle saapumista, mm. palo- ja pelastustoimen kalustoa. Kaupunki ei ole tietä viitoittanut. Hakija pyytää, että kaupunki antaa luvan näiden vähäisten ohjauslaitteiden asettamiseen. Ellei lupaa tarvita, se pitäisi riittävän selvästi ilmaista, jotta ei tule väärinkäsityksiä päätöksen sisällön suhteen.

Infrajohtaminen toteaa vastineessaan, että liikenneinsinöörin päätöksessä on selkeästi kerrottu, millä perusteella hakijan anomaa, tieliikennelain 71§:n mukaista kaupungin suostumusta ei tiennimi- ja kiinteistönumerokylteille voida antaa. Päätösotteen viimeisellä sivulla on hakijalle toimitettu oikaisuvaatimusohje.

Liikenneinsinööri on keskustellut hakijan kanssa puhelimessa ennen oikaisuvaatimuksen lähettämistä ja kehottanut hakijaa olemaan yhteydessä rakennusvalvonnan alaisuudessa toimivaan apulaiskaupungingeodeettiin.

Rakennusvalvonnasta saadun tiedon mukaan osoitenumerokyltin voi asentaa toisen maalle, mutta siitä on sovittava maanomistajan kanssa. Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ssä todetaan, että ”Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.” MRL 163 § laajentaa sen mm. osoitekyltteihin.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen, ja päättää antaa hakijalle yllä olevan vastauksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, eija.riihimaki@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy [Peitetty] on 28.5.2021 tehnyt liikenneinsinöörille anomuksen suostumuksen antamisesta kahdelle tienviitalle, joissa lukee Vasikkarintie sekä kiinteistön numero [Peitetty] ja [Peitetty]. Anomuksessa on pyydetty tieliikennelain 71 §:n mukaista kunnan suostumusta liikenteenohjauslaitteille. Liikenneinsinööri on tehnyt asiasta päätöksen 7.6.2021. Päätöksessä on todettu, ettei kyse ole tieliikennelain mukaisista liikenteenohjauslaitteista, eikä niille näin ollen ole mahdollista antaa tieliikennelain mukaista kunnan suostumusta, johon liikenneinsinöörillä on toimivalta. Liikenneinsinööri on puhelimitse ohjeistanut hakijaa olemaan yhteydessä apulaiskaupungingeodeettiin, joka vastaa osoitenumeroinneista.

Hakija on 21.6.2021 jättänyt tekniselle lautakunnalle oikaisuvaatimuksen liikenneinsinöörin tekemästä viranhaltijapäätöksestä. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 10.8.2021 hylännyt oikaisuvaatimuksen.

Teknisen lautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä päätöksen tehnyt viranhaltija ole ylittänyt toimivaltansa. Päätös on kaikilta osin lainmukainen.

Lisätietojen antajana asiassa toimii liikenneinsinööri Eija Riihimäki, eija.riihimaki@pori.fi, p.044 701 0262.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle, että hakijan valitus on hylättävä perusteettomana.

Lautakunta päättää tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, liikenneinsinööri

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.