Tekninen lautakunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Vaalimainonnan säännöt kaupungin yleisillä alueilla

PRIDno-2021-5013

Valmistelija

 • Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on päättänyt 15.5.2012 (§ 181) yleisten vaalien ulkomainonnassa kaupungin yleisillä alueilla noudatettavista periaatteista. Vaalimainonnan pelisäännöistä on ollut epäselvyyttä, minkä vuoksi vaalimainonnan sääntöjä kaupungin yleisillä alueilla on syytä täsmentää.

Vaalien ulkomainonnassa noudatetaan jatkossa kaupungin yleisillä alueilla seuraavia periaatteita:

 • Keskusvaalilautakunta päättää siitä, miten keskitetty vaalimainonta järjestetään kaupungin yleisillä paikoilla. Keskitetyn mainonnan alueilla muunlainen vaalien ulkomainonta kielletään.
 • Niillä alueilla, joilla keskusvaalilautakunta ei järjestä keskitettyä mainontaa, vaalimainoksen saa ilman erityistä lupaa asettaa kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevalle yleiselle alueelle, ei kuitenkaan ennakkoäänestyspaikan eikä vaalipäivän äänestyspaikan välittömään läheisyyteen.
 • Näitä periaatteita noudatetaan myös Porin kaupunkikeskusta ry:n hallinnoimilla alueilla (mm. kävelykatu, torialue)
 • Mainosta ei saa kiinnittää puuhun, kaupungin rakennukseen, rakennelmaan tai laitteeseen, aitaan, risteysalueelle tai liikennemerkkiin.
 • Mainoksen saa kiinnittää valopylväiden juurelle asemakaavoitetulla katualueella, pois lukien valopylväisiin, joissa on kiinteä mainoskehikko ja jotka kaupunki on vuokrannut mainoskäyttöön ulkopuolisille, kuten Otsolan Kannatusyhdistys ry:lle. Mainoksia ei kuitenkaan saa kiinnittää ajoratojen tai -kaistojen välissä oleviin valopylväisiin, risteysalueilla sijaitseviin pylväisiin tai pylväisiin, joissa on kiinnitettynä liikenteenohjauslaite tai liikennemerkki. Mainos tulee kiinnittää siten, ettei kiinnittämisestä jää jälkiä pylvääseen ja siten, ettei siitä aiheudu pylväälle vahinkoa.
 • Mainos on kiinnitettävä taustalevyyn, joka on pystytettävä ja tuettava omalla jalalla seisovaksi niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä vaurioita kaupungin omaisuutta.
 • Mainos tulee sijoittaa niin, ettei se haittaa liikennettä tai kunnossapitoa, aiheuta vaaraa tai muodosta näkemäestettä. Mainoksen etäisyys ajoradan reunasta on oltava vähintään 1 metri.
 • Mainonnan saa aloittaa 18 päivää ennen vaalipäivää. Mainokset on poistettava viimeistään kolmantena päivänä vaalipäivän jälkeen.
 • Mainostamisaikana mainostajan on huolehdittava mainoksen kunnosta korjaamalla tai poistamalla repeytynyt mainos viipymättä.
 • Kaupungilla on oikeus välittömästi poistaa vaalimainos, jonka voidaan arvioida aiheuttavan vaaraa liikenneturvallisuudelle. Poistetut mainokset kerätään talteen ja poistamisesta ilmoitetaan keskusvaalilautakunnan sihteerille, joka ilmoittaa asiasta edelleen asianomaisille puolueille. Niistä mainoksista, jotka ovat muilla tavoin edellä esitettyjen sääntöjen vastaisia, ilmoitetaan niitä poistamatta keskusvaalilautakunnan sihteerille, joka ilmoittaa sääntöjen vastaisesta mainoksesta edelleen puolueelle. Puolueen tai asianomaisen ehdokkaan on asiasta viivytyksettä tiedon saatuaan poistettava mainoksensa tai siirrettävä se sallitulle paikalle. Mikäli mainosta ei ole poistettu kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun ilmoitus sääntöjen vastaisesta mainoksesta on tehty asianomaiselle puolueelle, kaupungilla on oikeus poistaa ja kerätä mainos talteen parhaaksi katsomallaan tavalla. Mainoksen poistamisesta ilmoitetaan puolueelle.
 • Tarvittavista täytäntöönpanosovellutuksista, kuten tarkemmista aluerajauksista ja tiedottamisesta, päättää tonttipäällikkö yhteistyössä keskusvaalilautakunnan kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että yleisten vaalien ulkomainonnassa kaupungin yleisillä alueilla noudatetaan jatkossa edellä mainittuja periaatteita.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen Mikael Ropon esittämin muutoksin.

Kokouskäsittely

Mikael Ropo ehdotti Mikko Pakkaselan kannattamana, että vuoden 2022 aluevaalien osalta mainonnan saa aloittaa 1.1.2022 ja mainokset on poistettava viimeistään 28.1.2022.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta, Infrayksikkö/Infran kunnossapito (Kartastenpää, Ahonen), liikenneinsinööri, Porin kaupunkikeskusta ry (Antikainen), Elinvoima- ja ympäristötoimialan johto ja erityisasiantuntijat (Lehti)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi