Tekninen lautakunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Joutsijärven alueen suojelu, valtuustoaloite, Porin Vihreät valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Kaarina Ranne

PRIDno-2021-2024

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Porin Vihreät valtuustoryhmä ensimmisenä allekirjoittajana Kaarina Ranne jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Porin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin edellytyksin Porin vihreä valtuustoryhmä esittää Porin kaupunki omistaa Ulvilan Kullaalla Joutsijärven ja Tammen tilan alueella noin 1640 hehtaaria metsää. Kaupunki laati vuonna 2020 omistamalleen alueelle metsienhoito-ohjelman, jonka painopisteeksi valittiin retkeily- ja virkistyskäyttö. Ohjelmaa on kritisoitu, ja se sallii edelleen hakkuut luontoarvojen ja retkeilyn kannalta tärkeällä alueella, josta on suojeltu vasta erittäin pieni osa.

Metso-ohjelman kohteet on määrä päivittää vuoden 2021 keväällä. Tammen tilan metsienhoito-ohjelma ei sulje pois mahdollisuutta alueen myymiseen. Kaupassa olisi mahdollista saada valtiolta alueelta laskettava täysi metsätaloudellinen arvo (5–10 m€). Kansallispuiston perustaminen varmistaisi alueen luontoarvojen säilymisen ja alueen kehittämisen merkittävänä luontomatkailualueena Satakunnassa. Se olisi tärkeä osa tulevaisuuden Porin ja Satakunnan vetovoimatekijöistä.
Vuoden 2019 syksyllä tehtiin Joutsijärven alueen käyttäjille kysely. Sen vastausten mukaan ”monimuotoiset, vaihtelevat, puhtaat, kauniit, hiljaiset ja rehevät metsät pitäisi alueella säilyttää.” Joutsijärven alueen metsien halutaan kasvavan ja vanhenevan omatahtisesti. Lehtoalueiden kunnostusta ja rauhoittamista toivotaan. Kyselyn tuloksena todettiin myös, että Tammen tilan palvelurakenteiden huolto ja kunnossapito ovat retuperällä. Kyselyyn vastasi 356 Joutsijärven alueella kävijää.

Vihreä valtuustoryhmä esittää

 • Pori lisää suojelupinta-alaa omistamiltaan alueilta Joutsijärven ympäristössä ja harkitsee koko alueen suojelua. Vaihtoehdot ovat yksityisen suojelualueen perustaminen tai alueen myynti valtiolle mahdollisen tulevan kansallispuiston ytimeksi.
 • Pori aloittaa neuvottelut ympäristöministeriön kanssa Joutsijärven alueen kaupan mahdollisuudesta. Joutsijärvi lehtoineen ja rantaluontoineen olisi Etelä-Suomen oloissa laaja ja merkittävä suojelu- ja virkistyskäyttökokonaisuus.
 • Joutsijärven alueen luontoarvojen perusteellista selvittämistä ja alueen luontotiedon tuomista avoimesti kuntalaisten ja luontomatkailijoiden saataville Porin kaupungin nettisivuille esimerkiksi paikkatietoaineistona.
 • Tammen tilan rakennusten ja rakenteiden korjaamiseksi sekä vanhan mallileirialueen purkujätteiden siistimiseksi alueelta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Ismo Ahonen, kaupunginpuutarhuri, ismo.ahonen@pori.fi

Perustelut

TEK Infrayksikön vastaus vihreiden aloitteeseen

Joutsijärven alueen Porin kaupungin omistamista metsistä on tehty ”Tammentila metsienhoito-ohjelma vuosille 2019-2069”. Tekninen lautakunta on hyväksynyt hoito-ohjelman kokouksessaan 10.12.2019. Hoito-ohjelmassa määritellään metsien käsittelyn eri tasot Joutsijärven eri alueilla. Esimerkiksi rantametsä-vyöhykkeet ja saaret jäävät ohjelmassa luonnon tilaan. Metsänhoito-ohjelma on yleisellä tasolla oleva ohjeistus, jonka avulla pyritään pitkäjänteiseen metsien hoitamiseen.

Joutsijärven alueen vuosittaiset metsien hakkuukohteet käsitellään Telan kokouksissa ennen niiden toteuttamista. Lisäksi niistä kuullaan kaupungin luontoasiantuntijoita, Joutsijärvi työryhmää ja Porin vettä. Hakkuukohteista tehdään myös metsänkäyttöilmoitukset Suomen Metsäkeskukselle.

Joutsijärven alueen metsät on inventoitu luontoarvoiltaan ja nämä kohteet huomioidaan metsänhoitosuunnitelmissa. Hiivaniemen alue (noin 14 hehtaaria) on suojeltu kaupungin omaehtoisella suojelulla Suomi 100 kampanjassa. Lisäksi Joutsijärven alueella on yhdeksän muuta pienempää luonnonsuojelualuetta aiemmalta ajalta.

Infrayksikkö ei näe tarpeelliseksi Joutsijärven alueen metsien lisäsuojelua tai alueen myyntiä valtiolle. Virkistyskäytön lisäksi Joutsijärven alueen metsät ovat tärkeä osa Porin kaupungin metsäomaisuutta. Tammentila metsienhoito-ohjelma vuosille 2019-2069 yhdessä edellä kuvatun hakkuukohteiden valmistelun ja hyväksynnän kanssa antaa turvallisen tien virkistyskäytön ja metsätalouden rinnakkaiseloon.

Joutsijärven luonnonsuojelualueet löytyvät valtion avoimesta tietokannasta ja kaupungin omat luontokartoituskohteet tulevat näkyviin kaupungin nettisivuille Metsoraportin yhteydessä kesäkuussa 2021.

Tammen tilan rakennukset todellakin kaipaavat päivittämistä. TEK Tilayksikkö tekee rakennusten kuntoselvityksen, jonka jälkeen niiden tulevaisuutta käsitellään tilaohjelmassa.

Purkujätteet (reitin siltarakenteita yms.) mallileirin läheltä on korjattu pois vuonna 2020. Mahdolliset jäljelle jääneet rakennelmat puretaan jos niiden arvioidaan aiheuttavan vaaraa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa aloitteeseen edellä olevan vastauksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Minna Haavisto esitti Antti Lehtosen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että käsittelyn aikana oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi. Täten asiassa on suoritettava äänestys palautusesityksen ja asian käsittelyn jatkamisen välillä.

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Jaa -näppäintä painavat ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista ja Ei -näppäintä painavat ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Suoritetussa äänestyksessä asian jatkamista kannattivat Johanna Huhtala, Anttivesa Knuuttila, Aila Haikkonen, Jyrki Levonen, Milka Tommila, Johanna Rantanen, Markku Tanttinen, Veera Forsbacka, Antero Kivelä. Asian palauttamista kannattivat Minna Haavisto, Ilkka Holmlund, Antti Lehtonen, Jari Haapaniemi. 

Äänestyksen perusteella lautakunta päätti äänin 9-4 jatkaa asian käsittelyä.

Äänestystulokset

 • Jaa 9 kpl 69%

  Johanna Huhtala, Anttivesa Knuuttila, Aila Haikkonen, Jyrki Levonen, Milka Tommila, Johanna Rantanen, Markku Tanttinen, Veera Forsbacka, Antero Kivelä

 • Ei 4 kpl 31%

  Minna Haavisto, Ilkka Holmlund, Antti Lehtonen, Jari Haapaniemi

Tiedoksi

KH, Infrayksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.