Tekninen lautakunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Luottotappioiden vieminen tekniseen lautakuntaan 2021

PRIDno-2021-2292

Valmistelija

  • Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen mukaan yli 1 500 euron saatavien tileistä tehtävistä poistoista päättävät asianomaiset lautakunnat ja johtokunnat omilla toimialueillaan.

Liitteenä teknisen toimialan saatavat ajalta 1.10.2019 – 31.3.20, yhteissummaltaan 33 888,75 euroa.

Laskulajit:

  • Laskulaji 10: palkan takaisinperintä
  • Laskulaji 36: teknisen toimialan yleislaskutus (muun muassa autojen siirrot, liikennemerkkivuokrat, katutyöluvat)
  • Laskulaji 38: tila- ja asuntovuokrat
  • Laskulaji 51: jätehuollon EKO-maksut
  • Laskulaji 52: Hangassuon kaatopaikan jätteen vastaanottomaksut
  • Laskulaji 73: maa-aluevuokrat

Saatavien perintää jatketaan perintätoimiston kautta siitä huolimatta, että ne poistetaan kirjanpidosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Lautakunta päättää poistaa liitteiden mukaiset saatavat teknisen toimialan kirjanpidosta luottotappioina yhteissummaltaan 33 888,75 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Ennen tämän asian käsittelyä Marjukka Palin, Samuli Woolston, Mikko Ollikainen ja Eva Geitel esittelivät Himmeli -hanketta (16:04 - 17:04).

Tiedoksi

Sarastia Oy / Pirjo Juhola

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.