Tekninen lautakunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen kaupungille A. Ahlström Kiinteistöt Oy:ltä kaupungille maanläjitystä varten

PRIDno-2021-2351

Valmistelija

  • Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Noormarkun kunta on vuokrannut A. Ahlström Osakeyhtiöltä vuonna 1989 noin 4 hehtaarin suuruisen alueen kaatopaikaksi Kartano Rno 1:18 -nimisestä tilasta, jonka kiinteistörekisteritunnus Poriin liittymisen jälkeen on 609-464-10-12. Tuo vuokrasopimus päättyi vuoden 2005 lopussa. Kaatopaikkatoiminta ko. alueella oli loppunut jo vuoden 2000 lopussa.

Tuon jälkeen alueella on ollut puiden ja risujen sekä kompostoituvien puutarhajätteiden keräysalue. Noormarkun kunta päätti 12.6.2006 jatkaa alueen vuokrasopimusta A. Ahlström Osakeyhtiön nykyisen A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n kanssa pienemmästä, noin 0,5 hehtaarin vuokra-alueesta 1.1.2006-31.12.2020 väliseksi ajaksi.

Jätehuollon yhteiset toiminnot toimintayksikkö on esittänyt, että alueen vuokrasopimusta tulisi jatkaa, ja että alueella jo aikaisemminkin toiminut puutarhajätteen vastaanottotoiminta jatkuu alueella edelleen.

A. Ahlström Kiinteistöt Oy on tarjonnut aluetta vuokralle liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin yhdeksäksi vuodeksi 1.1.2021 ja 31.12.2029 väliseksi ajaksi. Jätehuollon yhteiset toiminnot toimintayksikön esimies on alueen käyttäjän edustajana hyväksynyt osaltaan esitetyt maanvuokrasopimuksen ehdot.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kaupunki vuokraa A. Ahlström Kiinteistöt Oy:ltä noin 0,5 ha:n suuruisen sopimuskartalla esitetyn alueen tilasta Kartano 609-464-10-12 puutarhajätteen sijoittamista varten yhdeksäksi vuodeksi ajalle 1.1.2021-31.12.2029 elinkustannusindeksin muutokseen sidotulla 800 euron vuosivuokralla oheisen sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin, ja että tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

A. Ahlström Kiinteistöt Oy, MAPO, Infrayksikkö/Jussi Lehtonen

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi