Tekninen lautakunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Määräalan myynti yleisestä alueesta Mikkolanpuisto 609-46-9903-5046; Kiinteistö Oy Mattleena

PRIDno-2021-2357

Valmistelija

  • Päivi Valkonen, maanmittausinsinööri, paivi.valkonen@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Mattleena on pyytänyt saada ostaa kaksi yhteispinta-alaltaan n. 1.422 m2:n suuruista määräalaa yleisestä alueesta Mikkolanpuisto 609-46-9903-5046. Kyseiset määräalat ovat osa asemakaavan muutoksen 609 1717 mukaista TK-tonttia (teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue)  Mikkolan eli 46. kaupunginosan korttelissa 8. Kiinteistö Oy Mattleena omistaa arvokkaimman osan em. muodostettavasta tontista. Tämä kauppa on jatkumoa 14.10.2019 allekirjoitettuun maankäyttösopimukseen, jossa sovittiin em. korttelin kaavan muuttamisesta. Maankäyttösopimuksen nojalla Kiinteistö Oy Mattleena on osallistunut yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin maksamalla 37.700 euron korvauksen. Nyt myytävien määräalojen hinnaksi on sovittu 24.862 euroa, joka on n. 58.28 €/k-m2. Kerrosneliömetrihinta on sama kuin em. maankäyttösopimuksessa käytetty hinta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kaupunki myy yhteispinta-alaltaan noin 1.422 m2:n suuruiset määräalat kiinteistöstä Mikkolanpuisto 609-46-9903-5046 Kiinteistö Oy Mattleenalle 24.862 euron kauppahintaan oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Kiinteistökauppa on allekirjoitettava viimeistään 20.8.2021. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ostaja, Tekninen toimiala / infrajohtaminen / Pikkusaari 

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi