Tekninen lautakunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Pikkutalon (rakennustunnus 102489951E) purkaminen kiinteistöltä 413-412-6-5

PRIDno-2021-2344

Valmistelija

  • Janne Heinävaara, janne.heinavaara@pori.fi

Perustelut

Tilayksikkö esittää purettavaksi kiinteistöltä 413-412-6-5 tarpeetonta entistä päiväkodin lisärakennusta. Päiväkotitoiminta on siirretty toisiin tiloihin. Rakennus sijaitsee osoitteessa Viittatie 5, Lavia ja on nyt käyttämättömänä ja kylmillään. Rakennus on siirtynyt 1.1.2015 kaupungin omistukseen Lavian kuntaliitoksen yhteydessä. Rakennus on käyttökiellossa sisäilmaongelmien vuoksi. Rakenteita on avattu sisäpuolelta tutkimusten yhteydessä laajasti, eikä rakennuksen korjaaminen ole enää järkevää.

Tilayksikkö esittää, että rakennus purettaisiin. Purkujäte lajitellaan ja hävitetään voimassa olevien maankäyttö- ja rakennuslain sekä jätelain mukaisesti. Maa-alue muotoillaan ympäröivän tonttialueen tasoon rakennuksen purkupaikalta pois viettäväksi.

Arvioidut purkukustannukset ovat noin 15.000 €, sisältäen kaivinkonetyöt, kuorma-autotyöt, jätteenkäsittelymaksut ja täyttömaat. Määräraha otettaisiin tililtä 44700, muut palvelut. Kustannuspaikka 14161201, tilajohtaminen. Talousarviossa on vuodelle 2021 varattu määrärahaa purkukohteille 500 000 €. Ennen kyseisen rakennuksen purkamiskustannuksia em. määrärahasta on käyttämättä n. 120 500 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kiinteistöllä 413-412-6-5 sijaitseva rakennus puretaan, (pysyvä rakennustunnus: 102489951E).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tilayksikkö, Janne Heinävaara

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi