Tekninen lautakunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Puistoleikkipaikkojen palveluverkon supistaminen 2021

PRIDno-2020-5923

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Ahonen, kaupunginpuutarhuri, ismo.ahonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin yleistä leikkipaikkaverkostoa on tarve päivittää vastaamaan nykypäivän tarpeita ja resursseja. Porissa on perinteisesti ollut runsaasti yleisiä leikkipaikkoja  asukasta kohden moneen muuhun kaupunkiin nähden. Leikkipaikkojen määrän vähentäminen palvelee osaltaan Porin kaupungin henkilöstön määrän ja talouden sopeuttamistarpeita. Leikkipaikat sitovat henkilötyön resursseja ja varaosien hankinnan määrärahoja. Leikkipaikkojen leikkihiekkoja huolletaan vuosittainen, viikoittain tehdään jokaisella leikkipaikalla silmämääräinen turvallisuustarkastus ja rakenteelliseen tarkastusraporttiin johtava tarkastus tehdään kaksi kertaa vuodessa.

Asiassa on toteutettu kaupunkilaisille marraskuussa 2020 asukaskysely, jossa on selvitetty vastaajien asuinsuuntien suosikkileikkipaikkoja ja leikkipaikkoja, joista voitaisiin luopua. Kyselyn tulosten tiivistelmä on liitteenä.  Asukaskyselyn johdosta tuli useita kannanottoja kirjeitse/sähköpostitse, jotka ovat liitteenä. Lisäksi Infran kunnossapito on tehnyt tilastollinen vertailun leikkipaikoista ja niihin kohdistuvista 0-12 vuotiaista lapsimääristä, joka löytyy liitteenä. Leikkipaikkoja on tarkasteltu myös niiden maantieteellisellä sijainnilla, eli kuinka paljon on matkaa lähimpään leikkipaikkaan. Olemme myös arvioineet leikkipaikkojemme välineistön kunnon ja toiminnallisen laadun.

Puistoleikkipaikkojen määrän vähentyessä resursseja pystytään suuntaamaan entistä enemmän jäljelle jääviin leikkipaikkoihin. Puistoleikkipaikkojen suunnittelussa pyritään siihen, että osaa leikkipaikoista lähdettäisiin tulevaisuudessa kehittämään nykyistä monipuolisempaan ja kaikenikäisiä käyttäjiä palvelevaan suuntaan. Myös poistettavien leikkipaikkojen hyväkuntoisempia välineitä on tarkoitus hyödyntää soveltuvin osin muiden leikkipaikkojen kehittämiseen. Uusien asuinalueiden kehittyminen tuo tarpeen myös perustaa uusia leikkipaikkoja,

Infran kunnossapito on tehnyt edellä kuvatun valmistelun kautta 19 leikkipaikan listan leikkipaikoista, jotka poistetaan vuosien 2021 - 2022 aikana, lista liitteenä.

Välineiden poistotapa: Infran kunnossapito valitsee muiden leikkipaikkojen kehittämiseen tarvittavat leikkivälineet. Loput leikkivälineet laitetaan verkkohuutokauppaan Kiertonetin kautta. Välineet myydään leikkipaikoilta ostajan irrottamina. Ne välineet, joita ei myydä nettihuutokaupan kautta, Infran kunnossapito romuttaa jätteeksi.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä 19 leikkipaikan poiston ja välineiden poistotavan.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja suoritetaan leikkipuistojen katselmuksen 12.5.2021.

Kokouskäsittely

Ennen asian päätöksentekoa toimintayksikön esimies Ismo Ahonen vastasi lautakunnan jäsenten kysymyksiin puistopaikkojen palveluverkon supistamisasiassa (17:37-17:57).

Valmistelija

  • Ismo Ahonen, kaupunginpuutarhuri, ismo.ahonen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on tutustunut poistettaviin leikkipaikkaehdokkaisiin 12.5.2021.

Käydyn kierroksen perusteella seuraavat neljätoista leikkipaikkaa poistetaan vuosina 2021 – 2022: Raudikkopuisto, Metallipuisto, Myyttipuisto, Talikkalanpuisto, Lammastenpuisto, Ourinpuisto,  Raumanpuisto, Pumpputori, Nilapuisto, Sauramonpuisto, Meripuisto, Laivurinpuisto, Varvinpuiston vanha osuus ja Vihertietokeskus

Hyvelän urheilumajan leikkipaikka sisällytetään kohteen vuokrasopimukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy neljätoista leikkipaikkaa poiston vuosina 2021 – 2022: Raudikkopuisto, Metallipuisto, Myyttipuisto, Talikkalanpuisto, Lammastenpuisto, Ourinpuisto,  Raumanpuisto, Pumpputori, Nilapuisto, Sauramonpuisto, Meripuisto, Laivurinpuisto, Varvinpuiston vanha osuus ja Vihertietokeskus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Infran kunnossapito

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi