Tekninen lautakunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Rantamakasiinirakennuksen toteuttamista ja suunnittelua koskevan sopimuskokonaisuuden hyväksyminen

PRIDno-2020-6278

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Luoma, juha.luoma@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki järjesti Porin Rantamakasiinin myynti, maanvuokra ja toiminta sekä rakennuksen peruskorjaus, suunnittelu ja toteuttaminen-käyttöoikeuskilpailutuksen ajalla 24.12.2020 - 29.3.2021

Tarjouskilpailussa saatiin tarjoukset MHR-Yhtiöt Oy:ltä ja Astora Rakennus Oy:ltä. Tilayksikkö on arvioinut tarjouksia työryhmän kanssa ja käynyt selonottoneuvottelut. Lisäksi Porin kaupungin julkisivuasiantuntijat ovat arvioineet suunnitelmien soveltuvuutta ja kaavan mukaisuutta suunnitelmia puoltaen. Ensimmäisen vuoden osalta toiminnan aloitus on 1.6.2021 – 1.7.2021 välisenä aikana koronarajoitukset huomioiden. Tarjoajat ilmoittivat, että arkkitehtisuunnitelmat, laskelmat ja liiketoimintasuunnitelmat ovat liikesalaisuuksia. Julkisuuslaki 24§ mukaan asiakirjat ovat täten salaisia.

Tilayksikkö esittää, että Porin Rantamakasiini-rakennus myydään MHR-yhtiöt Oy:lle. MHR-Yhtiöt Oy:n kanssa tehdään tarjouspyynnössä ilmoitettu toteutussopimus, johon liitetään edellä mainittu kauppakirja ja erikseen laadittava maanvuokrasopimus rakennukseen kuuluvasta määräalasta sekä viereisestä määräalasta, jossa on rakennusoikeus uudelle ravintolarakennukselle. Yrittäjä vuokraa kaupungille rantamakasiinirakennukseen sijoitettavat kaupungin käyttöön tulevat tilat vierasvenetoiminnoille, noin 40 m2. Toteutussopimukseen tullaan sanktioimaan investoinnin mahdollinen toteutumattomuus. MHR-Yhtiöt Oy voi esittää hankeaikataulun. Uudisrakennus on rakennettava viiden vuoden kuluessa ja terassirakenteet on rakennettava Jokikeskushankkeen kanssa samanaikaisesti ja yhteen sovittaen.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää valita Rantamakasiinin hankinnan toteuttajaksi MHR-yhtiöt Oy:n ja tekemään yhtiön kanssa toteutus-, maanvuokra- ja tilavuokrasopimuksen edellä kuvatun mukaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavaksi: Tekninen lautakunta päättää valita Rantamakasiinin hankinnan toteuttajaksi MHR-yhtiöt Oy:n.

Valmistelija

 • Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaa 20.4.2021 § 126 hankkia Porin Rantamaksiinin käyttöoikeussopimus hankinnan toteuttajaksi MHR-Yhtiöt Oy:n.

Kaupunki on neuvotellut MHR-Yhtiöt Oy:n kanssa sopimuskokonaisuudesta, johon sisältyy rakentamisen aikainen toteutussopimus, maanvuokrasopimus, kauppakirja ja tilavuokrasopimus. Toteutussopimus on hankintalain mukainen käyttöoikeussopimus, jonka sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoituksesta ja päättyy, kun uusi torirakennus on rakennettu täysin valmiiksi ja rakennus on rakennusvalvontaviranomaisen toimesta lopputarkastettu. Toteutussopimuksen liitteenä olevien maanvuokra- ja tilavuokrasopimusten sopimuskausi on 30 vuotta. Toteutussopimuksella on tarkoitus sopia siitä, että nykyinen kaupungin omistama rantamakasiinirakennus peruskorjataan ja rakennutetaan MHR-yhtiöt Oy:n toimesta sekä kustannuksella uusi rantamakasiinin laajennus. Uusi rakennus jää MHR-Yhtiöiden omistukseen ja vanha rantamakasiinirakennus myydään MHR-Yhtiöt Oy:lle kauppakirjan ehdoin. Vanhasta rantamakasiinirakennuksesta varataan kaupungin käyttöön vierasvenesatamatilat, jotka kaupunki sitoutuu vuokraamaan MHR-Yhtiöt Oy:ltä yhtä pitkäksi aikaa, kuin maanvuokrasopimuksen ensimmäinen sopimuskausi on voimassa. Kaupungin käyttöön tulevien tilojen yhteispinta-ala on enintään noin 40 m2. Järjestelyn osana kaupunki vuokraa rantamakasiinirakennusta ja laajennusta varten 1020 m2 suuruisen alueen, joka koostuu erityistoimintojen korttelialueen rakennusalaksi osoitetusta vuokra-alueesta Linna 609-1-28-3 maanvuokrasopimuksella 30 vuodeksi. Maanvuokra on määritetty ulkopuolisen riippumattoman arvion perusteella. Tilavuokrasopimuksen mukainen kuukausivuokra on 20 €/m2 (+alv) ja vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Sopimuskokonaisuuteen kuuluvat seuraavat liitteet:

 1. Toteutussopimus 
 2. Tarjouspyyntö liitteineen 
 3. Tarjous liitteineen 
 4. Maanvuokrasopimus liitteineen 
 5. Kauppakirja 
 6. Toteutusalueen kartta 
 7. Jokikeskusalueen asemakaavakartta 
 8. Jokikeskusalueen rakenneleikkaukset 
 9. Tilavuokrasopimus liitteineen 

Liiteet noudattaa hankinnassa asetettuja reunaehtoja ja vaatimuksia.

Ehdotus

Esittelijä

 • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päätää hyväksyä toteutussopimuksen liitteineen ja oikeuttaa teknisen toimialajohtajan tekemään vähäisiä muutoksia sopimuskokonaisuuteen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

MHR-Yhtiöt Oy, Infrayksikkö, Tilayksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.