Tekninen lautakunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Rivitalotontin Ruosniemi 609-51-154-6 vuokraaminen, Porin Antin-talot Oy perustettavan yhtiön lukuun

PRIDno-2021-2412

Valmistelija

  • Heidi Niiniviita, kiinteistölakimies, heidi.niiniviita@pori.fi

Perustelut

Porin Antin-talot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun (jäljempänä yhtiö) on ollut varattuna tontti 609-51-154-6 osoitteessa Ruosniementie 164 aikavälillä 3.3.2020-31.5.2021, josta yhtiö on maksanut varausmaksua (tontin varaaminen Tekninen lautakunta 3.3.2020 § 42, PRIDno-2019-6140). Tontti oli aiemmin liike- ja toimistorakennusten tontti (K). Yhtiö on hakenut tontille kaavamuutoksen rivitalojen rakentamiseksi. Tontin käyttötarkoitusta muutettu 30.8.2020 vahvistetulla lainvoimaisella asemakaavamuutoksella (609 1735) rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR).

Yhtiö on pyytänyt saada vuokrata tontin 1.6.2021 lukien.

Rivitalotontin keskeiset vuokraehdot ovat seuraavat:

  • Pinta-ala: 4370 m²
  • Rakennusoikeus: 1092.5 k-m²
  • Rakentamisvelvollisuus: 800 k-m²
  • Vuokra-aika: 1.6.2021 - 31.12.2071
  • Vuosivuokra: 5.000 euroa elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla
  • Tontin erottamis- ja rekisteröimismaksu: 1.135 €

Ruosniemen rivitalotonteille ei ole voimassa olevaa hinnoittelua. Tontin arvo määräytyy kuntalain (410/2015) 130 §:n 2 momentin mukaisesti puolueettoman arvioijan tekemän arvion perusteella. Tontista on pyydetty hinta-arviota. Catellan toimittaman 20.5.2021 päivätyn arvion perusteella tontin myyntihinta on 100.000 euroa. Vuosivuokra on 5 % tontin yksikköhinnasta. Oheisen sopimusluonnoksen mukainen vuokrasopimus allekirjoitetaan viimeistään 30.9.2021. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että rivitalotontti Ruosniemi 609-51-154-6 vuokrataan Porin Antin-talot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun edellä esitetyin ehdoin ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa hallintosäännön 153 §:n nojalla kaupungin puolesta Tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, hakija, infrajohtaminen/Mapo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.