Tekninen lautakunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Teknisen lautakunnan lausunto: Ravintoloiden terassilupien maksuista luopuminen, valtuustoaloite, Petri Lahtinen

PRIDno-2021-2025

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Petri Lahtinen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Korona on rokottanut kohtuuttomasti ravintola-alan yrittäjiä. Tästä syystä, valtuustoaloitteena esitän, että Porin kaupunki luopuu ravintoloiden terassilupien palvelumaksuista tämän vuoden osalta.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Petri Lahtinen on jättänyt 26.4.2021 valtuustoaloitteen koskien ravintoloiden terassilupien palvelumaksuista luopumista. Perusteluna maksuista luopumiselle Lahtinen on esittänyt sitä, että Korona on aloitteen tekijän mukaan rokottanut kohtuuttomasti ravintola-alan yrittäjiä.

Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta elinvoima- ja ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot.

Maapolitiikka esittää tekniselle lautakunnalle lausunnoksi valtuustoaloitteeseen seuraavaa:

Tekninen toimiala perii terassialueista maanvuokraa, jolla mm. katetaan katujen sulkemisista johtuvia kustannuksia. Muita maksuja tekninen toimiala ei terassialueista peri. Kaupunginhallitus on 4.5.2020 tehnyt päätöksen § 257 maanvuokria koskevien vuokranmaksuvelvollisuuksien väliaikaisesta huojennuksesta helpotukseksi maanvuokralaisten Koronasta johtuviin taloudellisen tilanteen vaikeuksiin. Nämä vuokranmaksua koskevat huojennusanomukset käsitellään keskitetysti talouspalveluiden toimesta.

Infrajohtaminen esittää, että mahdolliset maanvuokrahuojennukset käsitellään jatkossakin em. kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti keskitetysti talouspalveluiden evästyksin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa aloitteeseen edellä olevan vastauksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Markku Tanttinen ehdotti, että päätösesitys hylätään.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, ettei Tanttisen ehdotusta oltu kannatettu, joten päätösehdotus oli hyväksytty.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.