Tekninen lautakunta, kokous 1.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Teknisen toimialan lausunto valtuustoaloitteeseen, Palveluverkkouudistus Ahlaisten palvelualueen osalta palautettava valmisteluun uudelleen tai keskeytettävä

PRIDno-2021-972

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Porin Perussuomalaiset Ismo Läntinen ensimmäisenä allekirjoittajana jättivät kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

Palveluverkkouudistuksessa viimeisimpänä suunnitelmana on Ahlaisten koulun ja päiväkodin sekä kirjaston ja perusturvan yhdistyminen koulun tiloihin syksyllä 2021 alkaen. Tämän hetkisen tiedon mukaan varhaiskasvatus, kirjasto ja perusturvan palvelu siirrettäisiin koulun tiloihin, niin että nykyiset neliöt riittävät. Tällä hetkellä koulussa on oppilaita 50 ja päiväkodissa 26 lasta.Tilojen neliöt ovat laskettu riittäviksi 60 oppilaalle ja 30  päiväkotilapselle, mutta liikkumavaraa ei juuri ole.

Jo lukuvuonna 2021 oppilasmäärä kasvaa noin 60 lapseen. Budjetin mukaan 450 000 euroa, ei tule riittämään koulun korjaus- ja muutostöihin. Jo pelkästään varhaiskasvatuksen osalta, kouluun sisällytettäviin tiloihin tulee huomioida pienten lasten lepohetki, ulkoilu ja turvallisuus. Joka sisältää ääneneristystä, wc-tilojen remonttia, eteistilaa ja pihanmuutostöitä. Muutostöiden laajuuden ja peruskorjauksen aiheuttaminen kulujen vuoksi, uudisrakentaminen olisi perusteltua ja takaisi käyttötarkoituksiin soveltuvat tilat. Tilanne kuitenkin elää vuosittain ja tulevaisuudessa koulun tilat eivät riitä sekä koulun että varhaiskasvatuksen käyttöön. Ahlaisten koulun oppilasmääräennusteet ovat hyvät ja nousujohteiset. Myös varhaiskasvatus on useana vuonna tarvinnut tilat kolmelle ryhmälle. Tämän hetkiset valmistelut ovat joko jäädytettävä tai palautettava uudelleen valmisteluun.

Ahlaisten kylän elinvoimaisuuden sekä jatkuvuuden edellytyksenä, on toimiva koulu ja varhaiskasvatus. Alueen perheiden ja pitkien matkojen päässä asuvien lapsien hyvinvoinnin takeeksi on suunnitelmassa otettava huomioon, alueen kehitys ja muuttuvat tilanteet.

Esitämme, että Ahlaisten uuden monitoimitalon suunnittelu ja rakentaminen otetaan uudelleen käsittelyyn ja tämänhetkinen voimassa oleva valtuuston päätös varhaiskasvatuksen, kirjaston, ja perusturvan siirtäminen koulun tiloihin hylätään toimimattomana.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnan lausuntoa Porin perussuomalaiset valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen, ensimmäinen allekirjoittaja Ismo Läntinen, ”Palveluverkkouudistus Ahlaisten palvelualueen osalta palautettava valmisteluun uudelleen tai keskeytettävä”.

Sivistyslautakunnan lausunto: 

Sivistystoimiala on valmistellut Ahlaisten osalta eri vaihtoehtoja osana Palveluverkkoselvitystä, joka hyväksyttiin 2019 (Kaupunginvaltuusto 27.5.2019 § 56). Tuolloin kaupunginvaltuusto päätti Ahlaisten osalta, että “nykyisen liikuntasalin yhteyteen rakennetaan uusi monitoimitalo/kylätalo (n. 800  m2 ), jossa toimii varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus luokat 1-6, kirjasto ja vapaan sivistystyön sekä perusturvan palvelut”. Investointitarpeeksi arvioitiin tuolloin 1,95 M€.

Sivistystoimiala esitti silloin eri vaihtoehtoja, jotka löytyvät esim. https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/palveluverkkoselvitys_14.2.2019.pdf Tässä sivistystoimialan vuoden 2019 palveluverkkoselvityksessä todetaan, että “Ahlaisten väkimäärä on laskenut 1980-luvulta noin 35 prosenttia. Vuodesta 2015 oppilasmäärä näyttää tasaantuneen 60 oppilaaseen tai sen alle”. Virallinen oppilastilasto 20.9.2020 kertoo koulun oppilasmääräksi 50, ja sivistystoimialan oppilasennusteen mukaiset oppilasmäärät koulussa jäävät jatkossakin selvästi alle kuudenkymmenen. 

Vuoden 2019 selvityksen mukaan “varhaiskasvatuspalveluita käyttävien lasten määrä on pysynyt melko samana jonkin aikaan. Alueella on yksi päiväkoti ja se riittää kooltaan alueen tarpeisiin. Päiväkoti on välttävässä kunnossa ja tilat edellyttävät peruskorjausta. Tilat eivät ole myöskään nykyisellään toimivat. Ryhmätilojen välissä sijaitsee kirjasto, mikä vaikeuttaa lasten sijoittelua ja henkilöstön resursointia sekä heikentää turvallisuutta.

Alueella toimii Ahlaisten koulu, jossa järjestetään vuosiluokkien 1–6 opetusta. Ahlaisten koulun oppilaat siirtyvät vuosiluokille 7–9 Noormarkun yhtenäiskouluun. Pieni oppilasmäärä edellyttää yhdysluokkien ja pienten perusopetusryhmien muodostamista. Ahlaisten nykyinen koulurakennus on iso nykyiseen tarpeeseen ja koulu on peruskorjauksen tarpeessa. Päiväkoti/kirjasto ja koulu sijaitsevat noin 700 metrin etäisyydellä toisistaan. 

Tarkoituksenmukaisinta on rakentaa koulun tontille uudisrakennus/monitoimitalo, johon sijoitetaan päiväkodin, koulun ja kirjaston toiminnot sekä mahdollisesti myös muut kaupungin alueella tuottamat palvelut. Kun tiloista tehdään muuntojoustavia, voidaan niitä käyttää myös muuhun toimintaan, mikäli oppilasmäärä laskee ja/tai osa oppilaista siirretään jatkossa Noormarkun kouluihin. Yhteiset tilat mahdollistavat myös henkilöstön yhteiskäytön tarvittaessa.”

Palveluverkkoselvitys avattiin uudelleen 2020. Kaupunginvaltuusto päätti tuolloin (8.6.2020 § 333) Ahlaisten osalta, että “Ahlaisten koulu jatkaa nykyisissä tiloissa, johon siirretään varhaiskasvatuksen, perusturvan ja kirjaston palvelut 1.8.2021 alkaen”. Investointitarpeeksi arvioitiin tuolloin 0,45 M€. Päätös tehtiin tuolloin tuolloin nopeasti heikentyneiden talousnäkymien pohjalta. Tuolloin siirrettiin tulevaisuuteen  palveluverkko 2019 hyväksytyistä investoinneista noin 40 Me.

Sivistystoimiala katsoo, että edelleen Ahlaisten osalta kaikkein tarkoituksenmukaisinta on keskittää koulun ja päiväkodin toiminnot samaan rakennukseen nykyisen liikuntasalin yhteyteen. Muuntojoustavaksi suunniteltavaa rakennusta voidaan hyödyntää iltaisin ja viikonloppuisin harrastustoimintoihin ja kokoontumisiin, ja sinne saadaan myös tiloja perusturvan tarpeisiin. Kirjastopalveluiden osalta sivistystoimiala katsoo kirjastoautopalveluiden kehittämisen olevan tarkoituksenmukainen tapa tuottaa Ahlaisten alueen kirjastopalvelut. 

Mikäli nykyinen koulukiinteistö korjataan ja olemassa olevaan rakennukseen tuodaan  suunnitellut varhaiskasvatuksen, perusturvan ja kirjaston palvelut, tarkoittaa se tilojen suunnittelemista muunneltaviksi, yhteiskäyttöä tukeviksi ja  joustaviksi tiloiksi. Nykyisen koulukiinteistöön voidaan suunnitellut toiminnot sijoittaa. Tämä kuten mahdollinen uudisrakennus edellyttävät uutta toimintatapaa ja ajattelua kaikkien rakennuksessa olevien tilojen yhteiskäytön osalta. Monitoimitila-asia on tarkemmin kuvattu valtuuston hyväksymässä kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelmassa sekä palveluverkko 2019 selvityksessä. Tilojen toiminnallinen yhteensovittaminen on usein hyvin haastavaa, varsinkin laajennus- ja peruskorjaussuunnittelun yhteydessä. Peruskorjauksissa eri tilojen sijoittelua voidaan toteuttaa esimerkiksi  toiminta-alueittain tapahtuvalla suunnittelulla. Yhteistyö eri käyttäjäryhmien kesken on tärkeää. Esimerkiksi kehittämällä varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyötä saadaan rakennuksen tiloja tehokkaampaan käyttöön. Alustavien luonnosten perusteella tilaratkaisut saadaan toimiviksi, mutta muutos- ja korjaustyöt lienevät hintavia nyt tehtyjen peruskorjaustarpeet huomioiden.. 

Nykyisen koulukiinteistön kuntoon ja peruskorjauksen kustannuksiin liittyvissä arvioissa sivistystoimiala tukeutuu teknisen toimialan asiantuntijuuteen. Sivistystoimialalla ei myöskään ole asiantuntemusta arvioida uudisrakennuksen kustannuksia. Kustannustiedot em. palveluverkkoselvityksiin on saatu tekniseltä toimialalta. 

Mikäli tehdään uudisrakennus, samat periaatteet ohjaavat suunnittelua tilojen osalta. Uuden rakennuksen hankesuunnitteluvaiheessa tulee uudestaan mietittäväksi mm. rakennuksen mitoitus, käyttäjäryhmien määrittely ja arvio hankkeen kustannuksista. 

Mitoituksessa merkittävä tekijä on oppilaiden lukumäärä. Sivistystoimialan 21.10.2020 päivitetyn oppilasennusteen mukaisesti koulun oppilasmäärä jää koko ennustekaudella selvästi alle 60 oppilaan (taulukko 1). 

KOULU

lv. 2020 - 2021

lv. 2021 - 2022

lv. 2022- 2023

lv. 2023-2024

lv.2024-2025

lv. 2025-2026

lv. 2026-2027

 

1 lk.

opp.

1 lk.

opp.

1.lk

opp.

1 lk.

opp.

1 lk.

opp.

1 lk.

opp.

1 lk.

opp.

Ahlainen

13

50

11

58

5

53

9

54

4

47

9

51

6

44

Taulukko 1. Ahlaisten koulun opppilasennuste, laadittu 21.10.2020

Sivistystoimialan oppilasennusteessa kuluvan lukuvuoden ja aiempien lukuvuosien oppilasmäärissä käytetään aina virallisen tilastointipäivän 20.9. mukaisia oppilasmääriä, ei mitään muita lukuja. Oppilasennusteet laaditaan seuraavalla periaatteella:

 • Koulun aloittavien määrät otetaan koulupiirihahmottelijasta, jossa on väestörekisterin mukaiset tiedot koulupiireittiän/oppilaaksiottoalueittain. Koulupiirihahmottelijaan tiedot päivitetään pyydettäessä. 
 • Koulun aloittavien ikäluokasta (taulukko 2) vähennetään yhteensä kymmenen prosenttia. Vuodesta 2020 kymmenen prosentin vähennys on tehty jokaisen koulusta ja aina koulun aloittavista oppilaista. Puolet vähennettävästä kymmenestä prosentista menee yksityisiin kouluihin ja puolet erityiskouluihin. Ilman vähennyksiäkin Ahlaisten koulun oppilasmäärä putoaa alle 60 oppilaan. 
 • Ennusteessa on myös nähtävissä ennuste koulun kokonaisoppilasmäärästä. Se lasketaan ottamalla huomioon 
  • kouluun tulevien ikäluokka 
  • nykyinen oppilasmäärä ja 
  • koulusta vuosittain poistuvan 6.luokan oppilasmäärä.

Ennusteissa ja oppilasmäärissä on aina muutaman oppilaan heittoja suuntaan tai toiseen, koska muuttoliikettä tapahtuu kaupungin sisällä, Porin kaupunkiin ja sieltä pois. Lisäksi oppilaita siirtyy mm. erityis- ja yksityiskouluihin kouluihin. Muuttoliike on aktiivisinta keskustassa sekä muilta alueilta tällä hetkellä lapsiperheiden suosimille alueille, kuten Länsi-Poriin. 

Syntymävuosi

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

Koulu alkaa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ahlainen

12

6

10

4

10

7

5

Taulukko 2. Koulunsa aloittavan ikäluokan koko Ahlaisissa väestötietojen 19.10.2020 mukaan

  ikäluokka vakassa
2014 12 9
2015 6 4
2016 10 8
2017 4 1
2018 10 2
2019 7 0
yhteensä 49 24

Taulukko 3. Varhaiskasvatusikäisten määrä ja varhaiskasvatukseen osallistuneiden määrä syntymävuosittain 13.11.2020

Varhaiskasvatuksen osalta osallistumisaktiivisuus on samaa tasoa kuin Porin muillakin  mentäessä. Esiopetuisikäisten osallisuus kaupungin päiväkodeissa on lähes sata prosenttia.

Sivistystoimiala katsoo, että palveluverkkopäätösten mukaisesti toimintojen keskittäminen Ahlaisissa yhteen rakennukseen on järkevää. Kirjastopalveluiden osalta tulee harkita kirjastoautopalvelua ja sitä, että monitoimitaloon tietokoneita voidaan käyttää tiedonhakuun ja sähköisten palvelujen mahdollistamiseen niiltä osin kuin kotona ei ole siihen mahdollista. Sekä uudisrakennus että nykyisen koulun peruskorjaaminen mahdollistavat toimintojen keskittämisen samaan rakennukseen, ilta- ja viikonloppukäytön sekä koulun näkökulmasta keskeisen turvallisen, terveellisen oppimisympäristön, jossa voidaan antaa opetussuunnitelman mukaista varhaiskasvatusta, opetusta sekä tarjota tukipalveluita. Eri toimijoiden keskittäminen yhteen rakennukseen luo joustavuutta ja alentaa kustannuksia. Asia tulee päättää ja toteuttaa viipymättä, sillä vaihtuvat suunnitelmat eivät tue lasten edun toteuttamista Ahlaisissa. 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä mainitun lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Jouni Salonen, toimintayksikön esimies, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksen 27.5.2019 mukaan oli Ahlaisten vanhankoulun tilalle tarkoitus rakentaa 800m2 monitoimirakennus. Suunnittelu vaiheessa kävi ilmi, että 800m2 ei ole riittävä laajuus kaikkiin rakennukseen suunniteltuihin toimintoihin. Suunnittelua kuitenkin vietiin valtuustopäätöksen mukaisesti eteenpäin, kunnes palveluverkkoselvitys uudelleen avattiin 8.6.2020 ja suunnittelu keskeytettiin. Kaupunginvaltuusto päätti koulun toimintojen jatkuvan nykyisessä rakennuksessa ja varhaiskasvatus ja kirjasto siirrettäisiin samaan rakennukseen. Suunnittelua lähdettiin viemään eteenpäin näistä asetelmista ja nykyisen koulun 1008m2 (liikuntahalli ei sisällyn tähän laajuuteen) osittain uudelleen järjesteltiin. Tilojen kokoa ja käyttötarkoituksia käytiin yhdessä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa läpi ja pyrittiin saamaan kaikkia tyydyttävä ratkaisu. Varhaiskasvatuksen osalla rakennukseen suunniteltiin oma sisäänkäynti sekä aidattu leikkipiha. Saattoliikenne lapsille tapahtuisi eripuolelta kuin koululaisten kouluuntulo. Kirjaston pääasiallinen toiminta kirjastoautolla auttoi tilojen järjestelyssä ja rakennukseen saatiin sijoitettua yksi tila, jossa kirjasto voi mahdollistaa sähköisiä toimintojaan. Koulu joutui luopumaan osasta tiloja, mutta joitain tiloja olisi myös mahdollista käyttää yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa.

Koulun peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä teetettiin rakennukseen kuntotutkimus ja samassa yhteydessä tuli ilmi, että rakennukseen oli teetetty kuntotutkimus 19.2.2018. Tätä tutkimusta siis täydennettiin uudella tutkimuksella. Tutkimuksessa tuli ilmi rakennuksessa olevan sisäilmaa heikentäviä tekijöitä sekä tarvetta ulkoseinän ja välikaton jatkotutkimuksille. Sisäilmaa heikentävien tekijöiden poistaminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Jatkotutkimukset tulee suorittaa, jotta peruskorjauksen laajuus tulee vielä seikkaperäisemmin tietoon. Olemassa olevan tutkimustiedon mukaan koko koulun pintalattia joudutaan poistamaan ja sen alla olevan eriste vaihtamaan. Lisäksi tulee tehdä tiivistyskorjaus sekä talotekniikan (lämmitys, ilmanvaihto, vesi ja viemäri) uudistaminen. Työ on mittava ja se tulee suunnitella huolellisesti. Toteutukseen tulee varata riittävä aika, jotta voidaan varmistua mm. rakenteiden riittävästä kuivumisesta ennen niiden pinnoittamista käyttötarkoitukseensa. Edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta riskinä on, että esim. tiivistyskorjaus epäonnistuu siinä määrin, että sisäilmaan liittyvä oireilu työntekijöillä tai oppilailla alkaa. Tämän hetken suunnitteluvaiheessa kaikki rakennukseen tulevat toiminnot on yhteisesti sovitettu tiloihin ja luonnos pohjapiirustuksesta sekä tilaohjelma on laadittu. Hankkeelle on laskettu elinkaarikustannus peruskorjauksen ja uudisrakennuksen tilanteissa.

Peruskorjausratkaisussa pinta-alaltaan 1008m2 sivistystoimialan lausunnon mukaisesti kustantaa noin 1.900.000 euroa. Vaikutukset tuloslaskelmaan ovat noin 100.000 € vuodessa poistojen osalta. Investointiohjelmaan tulee varautua vuoden 2022 osalta noin 1.000.000 eurolla ja vuoden 2023 osalta 900.000 eurolla. Peruskorjauksen osalta kustannuksia tulee myös väistötilojen osalta. Päiväkoti voi jatkaa nykyisellään vähin toimenpitein, kunnes peruskorjaus on valmis. Peruskorjauksen kesto on noin vuosi ja sen toteutuessa väistötilat kustantavat noin 350.000–420.000 euroa. Tämä summa on huomioitava teknisen toimialan käyttötalouden talousarviossa vuosina 2022–2023. Peruskorjauksen elinkaarilaskelma (20 vuotta) on noin 4.000.000 euroa sisältäen ylläpitokulut, poistot ja lainan korkokulut.

Uudisrakennus vaihtoehdossa on arvioitu, että rakennetaan noin 1089m2 sivistystoimialan tarpeita vastaavasti muunneltaviksi tiloiksi. Uudisrakennus vaihtoehdon kustannusarvio on 2.800.000 euroa. Lisäksi uudisrakennusvaihtoehdossa lopulliseen hintaan vaikuttaa myös arkkitehtonisuus, materiaalivalinnat, laajuus ja tekniset ratkaisut. Vaikutukset kustannusarvion 2.8M€ osalta tuloslaskelmaan ovat noin 141.000 euroa vuodessa poistojen osalta.

Investointiohjelmaan tulee varautua vuoden 2022 osalta 1.000.000 eurolla ja 2023 vuoden osalta 1.800.000 eurolla. Uudisrakennuksen valmistuttua, on varauduttava käyttötalouden osalta noin 200.000 euroon nykyisen koulun purkukustannuksiin sekä koulun tasearvon noin 900.000 euron alaskirjaukseen. Uudisrakennuksen elinkaarilaskelma (20 vuotta) on noin 5.400.000 euroa sisältäen ylläpitokulut, poistot ja lainan korkokulut.

Molemmissa vaihtoehdossa (peruskorjaus tai uudisrakennus) ylläpitokulut 20 vuoden aikana ovat likimain samat alustavasti noin 1.550.000–1.650.000 euroa.

Päiväkotirakennus piharakennuksineen on myyntikelpoinen. Myynti tuo lähinnä säästöä ylläpitokuluissa. Myynnistä voidaan saada jotakin kertaluontoista tuloa. Rakennuksen tasearvo on noin 250.000 euroa, joka tulee poistumaan taseesta, myynnin toteutuessa. Myyntiä ennen on kiinteistön kaava päivitettävä. Nykyinen kaava on asemakaavoittamaton maa-alue. Uudisrakennus vaihtoehdossa voidaan ratkaista Ahjola-rakennuksen käytön yhdistäminen koulurakennuksen yhteyteen. 

Tekninen toimiala pitää pitkäaikaisempana ja turvallisempana ratkaisuna pysyvän uudisrakennuksen vaihtoehdon toteuttamista, nykyisten päiväkoti ja koulurakennusten realisoimista sekä kolmannen sektorin huomioimista tilaohjelmassa. Lyhytaikaisessa ratkaisussa tekninen toimiala pitää siirtokelpoisen rakennuksen rakentamista hyvänä vaihtoehtona.

Ehdotus

Esittelijä

 • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen toimiala päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä mainitun lausunnon.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen siten, että esittelytekstin viimeisen kappaleen viimeinen lause, "Lyhytaikaisessa ratkaisussa tekninen toimiala pitää siirtokelpoisen rakennuksen rakentamista hyvänä vaihtoehtona.", poistetaan.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.